Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,73,74,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%)2,12,22,2
Tullirikosten selvittämistaso (%)909393
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)10,72224
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)19,52323
Verojäämä (%)0,090,150,15
Tuottavuus   
Tuottavuusindeksi100102103
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2 2162 1801 9001)
Sairauspoissaolot (pv/htv)11,310,510,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, Työterveyslaitoksen tutkimus)-13,313,5

1) Vähennetty 205 htv siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot171 406171 109159 660
Bruttotulot785510510
Nettomenot170 621170 599159 150
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 230  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 385  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43)-238
Ilmaistilojen muuttuminen maksullisiksi2 930
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus457
Tornion tullin tehostettu tullivalvonta 2016-500
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentille 28.10.01)-13 100
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-5 400
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)11 650
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-27
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-14
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-1 773
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa140
Palkkaliukumasäästö-232
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-917
Toimintamenojen tuottavuussäästö-792
Toimintamenosäästö (HO 2015)-991
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 264
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-195
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 183
Yhteensä-11 449

2017 talousarvio159 150 000
2016 II lisätalousarvio-298 000
2016 talousarvio170 599 000
2015 tilinpäätös170 776 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 537 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 387 000 euroa talousarvioesityksen 159 150 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.01 tullin verotustehtävien siirtoon liittyvien kilpailukykysopimuksen vaikutusten tarkistukseen.


2017 talousarvio159 537 000
2016 III lisätalousarvio1 950 000
2016 II lisätalousarvio-298 000
2016 talousarvio170 599 000
2015 tilinpäätös170 776 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 159,537 milj. euron määrärahaa, joka on 11,062 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Eniten määrärahan pienenemiseen vaikuttaa auto- ja valmisteverotustehtävien siirto Tullista Verohallintoon (-13,1 milj. euroa). Muista määrärahamuutoksista suurin on 11,65 milj. euron lisäys tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistukseen. Valiokunta pitää myönteisenä, että määräraha sisältää myös ilmaistilojen menetyksistä aiheutuneet toimitilamenot (2,93 milj. euroa).

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahavähennyksiä, joihin ei liity vastaavaa menojen vähentymistä, on yhteensä 3,558 milj. euroa. Tullin toimintamenoista noin 80 prosenttia on henkilöstökustannuksia, joten käytännössä leikkaus kohdistuu henkilöstöön ja tarkoittaa 80 henkilötyövuoden vähennystä. Tulli on vähentänyt henkilöstöään vuodesta 2006 lähtien yhteensä 400 henkilötyövuodella (vuonna 2016 käytössä on 2 180 henkilötyövuotta). Tähän saakka henkilöstöön kohdistuvat muutokset on pystytty toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta ja digitalisoinnin, liikkuvan tullivalvontamallin, toimipaikkaverkoston sopeuttamisen sekä valvontateknologian keinoin. Vuodelle 2017 esitettyjen toimintamenosäästöjen toteuttamiseksi Tulli harkitsee kuitenkin koko henkilökunnan lomauttamista kahdeksi viikoksi. Tähän liittyvä yt-menettely on aloitettu lokakuussa 2016. Lomautukset näkyisivät väistämättä operatiivisessa toiminnassa, palveluiden ja valvonnan saatavuudessa ja kattavuudessa. Lisäksi ne ainoastaan siirtävät määrärahavajetta seuraavalle vuodelle.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus huolehtii Tullin toimintaedellytyksistä, ja korostaa, että sujuvat tullitoiminnot mahdollistavat myös ulkomaankaupan sujuvuuden. Lisäksi on huomioitava, että Tullin toiminnan tuloksellisuutta katsottaessa pelkästään takaisin saadun rikoshyödyn arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa vuonna 2016.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 837 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.