Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

30. SyyttäjätPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut syyteneuvottelumenettely aiheuttaa lisätyötä syyttäjille, mutta säästää ao. asioiden tuomioistuinkäsittelyssä.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2015 yhteensä 83 370 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 83 948 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 rangaistusmääräysasiaa. Jos summaaristen asioiden uusi lainsäädäntö tulee voimaan v. 2016, syyttäjät käsittelevät jatkossa noin 70 000 summaarista asiaa vuodessa. Sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän noin 83 000—84 000 asiassa. Asioiden ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan, mikä johtuu vaativien asioiden osuuden kasvusta sekä näiden juttujen koon kasvamisesta.

Vuonna 2017 valmistellaan syyttäjälaitoksen organisaatiouudistusta toiminnallisista lähtökohdista siten, että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden 2018 alusta.

Tietoja henkilöstöstä

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet515534534
— joista syyttäjiä1)357375375
— joista paikallissyyttäjät337357357
Työtyytyväisyysindeksi3,473,53,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv5,86,06,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Myös syyttäjälaitoksen määrärahat alenevat kehyskauden edetessä, mikä tuo suuria haasteita virastossa, jossa kokonaismenoista suurin osa on henkilöstömenoja. Vaikka syyttäjälaitoksen organisaatiota ja toimintaa uudistetaan, sen ei arvioida vielä varmistavan resurssien riittävyyttä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossa selvitetään keinot, joilla syyttäjälaitoksen tehtävät ja resurssit saadaan kestävällä tavalla tasapainoon.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 758 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk2,02,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 5662 2002 300
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna264200250
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)910910927
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 3151 3241 320
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa94,095,097,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot44 01347 03244 818
Bruttotulot624060
Nettomenot43 95146 992 44 758
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 126  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 398  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 496
Paikalliset syyttäjäyksiköt38 087
Yhteiset menot2 175
Yhteensä44 758

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät70
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05)-15
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (vuoden 2016 talousarvion kertaluonteinen määräraha)-135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-13
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-614
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa26
Palkkaliukumasäästö-144
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-287
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-37
Toimintamenojen tuottavuussäästö-211
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työajan pidentäminen (Kiky)-404
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-61
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-369
Yhteensä-2 234

2017 talousarvio44 758 000
2016 II lisätalousarvio-282 000
2016 talousarvio46 992 000
2015 tilinpäätös46 223 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 10 000 euroa talousarvioesityksen 44 758 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan nettobudjetointia koskeva kolmas kappale on poistettu, sillä momentin nettobudjetoinnissa on tarkoitus siirtyä toimintamenomomentin vakiosisältöiseen nettobudjetointiin.


2017 talousarvio44 748 000
2016 III lisätalousarvio-20 000
2016 II lisätalousarvio-282 000
2016 talousarvio46 992 000
2015 tilinpäätös46 223 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.