Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            01. Ansio- ja pääomatuloverot
            02. Yhteisövero
            03. Korkotulojen lähdevero
            04. Perintö- ja lahjavero
            05. Pankkivero
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

02. YhteisöveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 251 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyy valtion osuus vuoden aikana kertyvästä yhteisöjen tuloverosta ja yhteisön yleisradioverosta. Yhteisöveron muita veronsaajia ovat kunnat ja seurakunnat.

Yhteisöveroennusteen perusteena on tieto tai arvio kunkin verovuoden lopullisesta verosta. Verovuoden 2013 yhteisöveron määrä ennustetaan arvioidun yritysten tuloskehityksen perusteella vuodesta 2011 vuoteen 2013. Arvio verovuoden 2011 lopullisen yhteisöveron määrästä perustuu verotuksen valmistumisesta saatuihin ennakkotietoihin ja toteutuneisiin kertymiin. Yritysten tuloskehitystä arvioidaan lähinnä kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutoksen avulla. Yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin poikkeuksellisen voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen. Yhteisöveroennustetta täydennetään tarvittaessa yritysten tulostietojen ja kertymätietojen pohjalta. Yhteisövero on suhdanneherkimpiä veromuotoja, jonka tuotto on vaihdellut muita veromuotoja enemmän. Muutokset talouskasvussa ja yritysten tulosnäkymissä voivat nopeasti aiheuttaa suuriakin muutoksia yhteisöveron tuottoon.

Toimintaylijäämän, yritysten tuloskehityksen ja yhteisöveron lopullisen veron arvioitu kehitys

 20102011
ennuste
2012
ennuste
2013
ennuste
     
Toimintaylijäämän muutos, %14,511,92,04,5
Yritysten tuloskehitys, %8,66,62,04,5
Verovuoden lopullinen vero, milj. euroa4 7114 7614 5624 658
— valtion osuus yhteisöveron tuotosta, %65,4665,4669,3668,63

Yhteisöveroprosenttia alennettiin vuoden 2012 alusta 1½ prosenttiyksiköllä 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Muutoksen arvioitiin alentavan koko yhteisöverotuottoa noin 300 milj. eurolla vuositasolla. Koko verotuottomenetys kohdistui valtion osuuteen, koska verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoitiin kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuusprosenttia korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,8 prosenttiyksiköllä verovuosille 2009—2011. Valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti. Verovuosille 2012—2015 kunnille sovelletaan väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä korotettua osuutta ja seurakuntille 0,4 prosenttiyksiköllä korotettua osuutta. Valtion osuutta alennetaan vastaavasti. Valtion osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2013 alenee tämän johdosta verovuositasolla noin 252 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan menoihin perustuvasta huojennuksesta elinkeinotulon verotuksessa, jonka mukaisesti vuoden 2013 alusta lukien otetaan määräajaksi käyttöön verokannustin T&K-toiminnalle kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi. Huojennuksen arvioidaan alentavan yhteisöveron tuottoa 184 milj. euroa vuositasolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista, jonka mukaisesti teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan määräaikaisesti investointien lisäämiseksi. Tämän arvioidaan alentavan yhteisöveron tuottoa 20 milj. euroa vuositasolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, jossa ehdotetaan koulutuskulujen verovähennystä ja laiksi tuloverolain muuttamisesta koskien lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden ikärajan korottamista. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, jossa ehdotetaan korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamista. Kilometrikorvausten verotuksen kiristämiseksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta. Koulutuskulujen verovähennyksen arvioidaan alentavan yhteisönveron tuottoa 48 milj. euroa. Lisäeläketurvan maksujen muutoksen arvioidaan korottavan yhteisöveron tuottoa 3 milj. euroa, korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamisen 111 milj. euroa ja kilometrikorvausten verotuksen kiristämisen 6 milj. euroa. Nämä veroperustemuutokset alentavat valtion yhteisöveron tuottoa yhteensä 122 milj. euroa. Toimenpiteistä aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan muille veronsaajille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, jossa ehdotetaan tehtäväksi edellä mainituista veroperustemuutoksista johtuvat yhteisöveron jako-osuusmuutokset.

Väliaikaisten veroperustemuutosten on määrä olla voimassa vuosina 2013—2015.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on tarkoitus kerätä Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen. Yhteisön yleisradioverolla on tarkoitus kerätä 22 milj. euroa vuositasolla yhteisöverotuksen yhteydessä.

Yhteisöveroon ehdotettavien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 ja vuositasolla (milj. euroa)

 vaikutus
vuonna 2013
vuositaso
   
Kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuden väliaikainen korotus vuosina 2012—2013-220-252
Teollisuuden korotetut poistot-4-20
T&K-verokannustin-37-184
Koulutuskulujen verovähennys-10-48
Kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen26
Korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen22111
Lisäeläketurvan maksujen muutos13
Yhteisöjen yleisradiovero522
Yhteensä-241-362

Verovuoden vero kertyy useamman kalenterivuoden aikana ja näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetystä yhteisöverosta. Verovuoden lopullisesta yhteisöverosta yleensä runsas 80 % kertyy saman vuoden aikana ennakoina. Vuoden 2013 alusta voimaan tulevien veroperustemuutosten arvioidaan heijastuvan verotuottoihin siten, että verovuoden 2013 osalta 20 % kertyy vuoden 2013 ennakoina noin 80 % kohdistuu vuoden 2014 verokertymään. Verovuoden päättymisen jälkeen ennen verotuksen valmistumista oma-aloitteisesti maksettavien ennakon täydennysmaksujen määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Yrityksille myös palautetaan hakemuksesta ennakoita ennen verotuksen valmistumista. Verotuksen valmistumisen jälkeen kertyy jäännösveroja, ja kertymää pienentävät maksettavat ennakonpalautukset. Vuonna 2013 kertyy vielä veroja verovuosilta 2012 ja 2011.

Ennuste yhteisöveron kertymästä vuonna 2013

  
Yhteisöveron kertymät eri verovuosilta, milj. euroa 
— verovuodelta 2014371
— verovuodelta 20134 081
— verovuodelta 2012248
— aikaisemmilta verovuosilta35
Yhteensä4 735
— josta valtion osuus3 251

Elinkeinoverotukseen sisältyy useita verotukia. Näistä merkittävimpiä ovat irtaimen käyttöomaisuuden poistojärjestelmään sisältyvä verotuki, noin 500 milj. euroa, varauksista aiheutuvat verotuet, noin 240 milj. euroa, sekä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus, vajaat 200 milj. euroa. Edellä esitetyt verotukien määrät ovat suuruusluokka-arvioita. Lisäksi käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaudesta aiheutuvan verotuen määrä voi vaihdella suurestikin vuosittain riippuen osakekauppojen määrästä.


2013 talousarvio3 251 000 000
2012 II lisätalousarvio-170 000 000
2012 talousarvio3 555 000 000
2011 tilinpäätös3 374 982 271