Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
              21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 37 858 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot4 654 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 550 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
10.Atalanta-operaation menot715 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot11 332 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)2 350 000
18.Irakin koulutusoperaation menot7 650 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
Yhteensä37 858 000

Selvitysosa: Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2017. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2017 olevan n. 400 sotilasta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-11 142
Yhteensä-11 142

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2017 talousarvio37 858 000
2016 II lisätalousarvio7 446 000
2016 talousarvio49 000 000
2015 tilinpäätös49 205 991

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 49 774 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot7 480 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 550 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 491 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 830 000
18.Irakin koulutusoperaation menot7 650 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)166 000
Yhteensä49 774 000

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys talousarvioesityksen 37 858 000 euroon nähden on 11 916 000 euroa.

Suomen osallistumista UNIFIL-operaatiossa Libanonissa vahvistetaan 1.4.2017—31.8.2018 noin 160 sotilaan vahvuisella jääkärikomppanialla (Ranskan tuki). Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa on lisätty 2 826 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 14. määrärahaa 10 159 000 euroa operaation vahventamisen perusteella. Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty kohta 20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle on osoitettu 166 000 euroa operaation jatkuessa kesään 2017.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmasta on poistettu kohta 10. operaation päättyessä vuoden 2016 lopussa ja käyttösuunnitelmakohdan 16. määrärahasta vähennetty 520 000 euroa operaation vahvuuden laskettua laskentaperusteena käytetystä 20 sotilaasta 15 sotilaaseen.


2017 talousarvio49 774 000
2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio7 446 000
2016 talousarvio49 000 000
2015 tilinpäätös49 205 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 49 774 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot7 480 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 550 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 491 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 830 000
18.Irakin koulutusoperaation menot7 650 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)166 000
Yhteensä49 774 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 3 155 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot8 140 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan3 723 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 491 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 830 000
18.Irakin koulutusoperaation menot11 380 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 014 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)166 000
Yhteensä 52 929 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmakohtien 05. ja 18. lisäys aiheutuu Irakin koulutusoperaation mahdollisen jatkumisen vaikutuksista vuonna 2017. Suunnitteluperusteena on käytetty neljän kuukauden osallistumista (syys—joulukuu) ja noin 100 sotilaan vahvuutta. Käyttösuunnitelmakohdan 08. vähennys aiheutuu operaation palkkausmenojen vähentymisestä. Käyttösuunnitelmakohdan 19. vähennys katetaan edellisiltä vuosilta siirtyneillä erillä.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
05.Yhteiset menot+660 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan-827 000
18.Irakin koulutusoperaation menot+3 730 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot-408 000
Yhteensä 3 155 000

2017 I lisätalousarvio3 155 000
2017 talousarvio49 774 000
2016 tilinpäätös56 446 000
2015 tilinpäätös49 205 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 3 155 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot8 140 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan3 723 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 491 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 830 000
18.Irakin koulutusoperaation menot11 380 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 014 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)166 000
Yhteensä 52 929 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot8 140 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan3 723 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 491 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 830 000
18.Irakin koulutusoperaation menot11 380 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 014 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)166 000
22.Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut5 500 000
Yhteensä 58 429 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 22. Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut. Lisäys aiheutuu kriisinhallintajoukkojen palkkausmenoista, joita ei ole voitu ennakolta arvioida.

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
22.Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut5 500 000
Yhteensä 5 500 000

2017 III lisätalousarvio5 500 000
2017 I lisätalousarvio3 155 000
2017 talousarvio49 774 000
2016 tilinpäätös56 446 000
2015 tilinpäätös49 205 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot300 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 012 000
05.Yhteiset menot8 140 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan3 723 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin417 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 166 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 491 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot300 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 830 000
18.Irakin koulutusoperaation menot11 380 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 014 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)166 000
22.Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut5 500 000
Yhteensä 58 429 000