Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              04. (23.01.20) Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Valtioneuvoston kanslian toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

  • — Tuetaan pääministeriä hallituspolitiikan johtamisessa ja poikkihallinnollisten tehtävien yhteensovittamisessa
  • — Valmistellaan hallituksen toimintasuunnitelman väliarviointi
  • — Viestintää toteutetaan kustannustehokkaasti ja modernisti muuttuneessa mediaympäristössä
  • — Valtioneuvoston ja eduskunnan työn yhteensovittamiseksi laaditaan hallituksen lainsäädäntösuunnitelma
  • — Tulevaisuustyö ja ennakointi sekä tutkimustieto on laadukasta ja tukee päätöksentekoa valtioneuvostossa. Valmistellaan hallituksen tulevaisuusselonteko
  • — Vahvistetaan kokeilukulttuuria Suomessa ja kehitetään toimintaan liittyvää koordinaatiota sekä yhteistyötä
  • — Kestävän kehityksen kansallisen koordinaation ja toimenpanon kehittäminen sekä laaja-alainen yhteistyö eri kumppaneiden kanssa Agenda 2030 toteuttamiseksi
  • — Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi
  • — Parannetaan elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä kansainvälistymispalveluja kehittämällä, kokoamalla yrityspalvelut yhteen ulkomailla ja uudistamalla maakuvatyön, investointien houkuttelun ja matkailuelinkeinon tukemisen toimintamalleja
  • — Digitalisoidaan valtioneuvoston toimintoja ja palveluita, kehitetään valtioneuvoston yhteisiä työ- ja toimintatapoja, avointa verkostomaista yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä hyödynnetään tietoa laajasti.

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 501 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot111 706125 536124 401
Bruttotulot1 9304501 900
Nettomenot109 776125 086122 501
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 580  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 371  

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu8 340 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät109 119 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit582 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä3 400 000
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä1 060 000
Yhteensä122 501 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)-2 797
Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv)94
Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv)114
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01)582
SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01)-250
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01)-350
TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01)-200
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01)75
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 400
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)1 060
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01)-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-34
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-17
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-506
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-157
Palkkaliukumasäästö-223
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-236
Toimintamenojen tuottavuussäästö-149
Toimintamenosäästö (HO 2015)-720
Työajan pidentäminen (Kiky)-330
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-290
Tasomuutos-1 001
Yhteensä-2 585

2017 talousarvio122 501 000
2016 II lisätalousarvio-73 000
2016 talousarvio125 086 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 122 501 000 euroon nähden on 739 000 euroa, mistä 78 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.01 ja 124 000 euroa momentilta 33.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 114 000 euroa siirtoa momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen, 240 000 euroa valtioneuvoston yhteisten valmiustyöasemien ja -puhelimien ylläpitomenoihin sekä 183 000 euroa uuden korkean suojaustason puhelinratkaisun käyttöönotosta aiheutuviin menoihin.


2017 talousarvio123 240 000
2016 II lisätalousarvio-73 000
2016 talousarvio125 086 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa valtiollisten hautajaisten aiheuttamista menoista, 60 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 93 000 euroa siirtoina momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 ja 35.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan sekä 430 000 euroa EU Restreint -tasoisten (EU-R) turvaluokiteltujen asiakirjojen sähköisen jakelun teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan. Sähköinen jakelujärjestelmä on tarkoitus pääosin ottaa käyttöön puoli vuotta ennen Suomen puheenjohtajuuskautta. Järjestelmän suunnittelusta ja hankinnasta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä n. 1 500 000 euroa sekä vuosittaisia ylläpitomenoja n. 380 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 yhtä henkilötyövuotta vastaaviin palkkausmenoihin valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisoinnista johtuen.


2017 I lisätalousarvio688 000
2017 talousarvio123 240 000
2016 tilinpäätös125 013 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu saamelaisasioiden Sovintokomission kuluista.


2017 III lisätalousarvio200 000
2017 I lisätalousarvio688 000
2017 talousarvio123 240 000
2016 tilinpäätös125 013 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.


2017 talousarvio5 575 000
2016 talousarvio5 575 000
2015 tilinpäätös5 394 241

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 645 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentilta palkattavan henkilöstön määrä on enintään 63, josta 17 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu hallituksen päätöksestä kasvattaa ministereiden määrää kolmella, ja siinä on huomioitu kolmen ministerin ja seitsemän erityisavustajan kahdeksan kuukauden palkkausmenot.


2017 I lisätalousarvio645 000
2017 talousarvio5 575 000
2016 tilinpäätös5 351 173
2015 tilinpäätös5 394 241

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 645 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentilta palkattavan henkilöstön määrä on enintään 63, josta 17 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2017 talousarvio1 000 000
2016 talousarvio1 000 000
2015 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös enintään 120 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa: Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmistelut ja läpivienti tulevat vähentämään määräaikaisesti ministeriöiden mahdollisuuksia irrottaa henkilöresurssejaan kansallisiksi asiantuntijoiksi. Samaan aikaan horisontaaliset, luonteeltaan ajankohtaiset EU-tehtävät ovat lisääntyneet valtioneuvostossa etenkin Ison-Britannian EU-eroprosessin ja tulevien rahoituskehysneuvotteluiden takia. Tehtävien hoitamiseen tarvitaan määräaikaisesti lisähenkilöstöä, mikä hyödyttää koko valtioneuvostoa ja tukee kaikkien ministeriöiden tavoitteiden yhteensovitusta. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi. Momentin varsinaiseen käyttötarkoitukseen eli EU:n kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenoihin voidaan kuluvana vuonna käyttää myös vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio1 000 000
2016 tilinpäätös1 000 000
2015 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös enintään 120 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

04. (23.01.20) Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

Selvitysosa: Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 350 000 euroa.

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2017 talousarvio867 000
2016 talousarvio867 000
2015 tilinpäätös278 534

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Momentin määrärahasta arvioidaan käytettävän kokeilutoiminnan koordinaatioon 200 000 euroa.


2017 talousarvio11 400 000
2016 talousarvio11 400 000
2015 tilinpäätös6 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 23.01.23 ja aiheutuu siitä, että kokeilutoiminnan koordinaatioon tarvittava rahoitustarve jää ennakoitua pienemmäksi, kun vastaavasti kokeilutoiminnan edistämisen rahoituksen tarvearvio on tarkentunut aiempaa suuremmaksi.


2017 I lisätalousarvio-100 000
2017 talousarvio11 400 000
2016 tilinpäätös11 400 000
2015 tilinpäätös6 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilujen edistämiseen

2) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin.

Selvitysosa: Määräraha on siirtoa momentilta 23.01.22 ja tarkoitus käyttää pienkokeilujen rahoitukseen sekä tarvittaessa myös kokeilutoiminnan hankkeesta aiheutuviin menoihin.

Kokeilut tuottavat eniten yhteiskunnallista hyötyä, kun tieto kasaantuu, parhaat ideat valitaan toteutukseen nopeasti ja joustavasti riippumatta siitä, mistä ne ovat lähtöisin ja tietoa ja kokemuksia hyödynnetään päätöksenteossa järjestelmällisesti. Kevyillä kansalaislähtöisillä pienkokeiluilla syntyy uusia hyödyllisiä toimintatapoja, joiden hyöty voidaan testata sekä levittää tehokkaammin tarkasti mitattavilla vahvoilla kokeiluilla.


2017 I lisätalousarvio100 000
2016 tilinpäätös2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilujen edistämiseen

2) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin.

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta välttämättömän lisähenkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin palvelussuhteisiin ja tehtäviin

2) EU-puheenjohtajuudesta tai siihen valmistautumisesta johtuvien ylityökorvausten maksamiseen

3) lisähenkilökunnan tarvitsemista toimitiloista aiheutuviin menoihin

4) matka- ja edustusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Puheenjohtajuuskauden valmistelu on tarpeen aloittaa jo v. 2017, mikä edellyttää lisähenkilöstön palkkausta suunnittelun kannalta keskeisimpiin tehtäviin valtioneuvoston kansliaan, joka vastaa puheenjohtajuuskauden järjestelyistä. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon puheenjohtajuuteen valmistautumisesta vuonna 2017 välittömästi aiheutuvat menot kuten henkilöstön palkkaus- ja toimitilamenot.


2017 I lisätalousarvio200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta välttämättömän lisähenkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin palvelussuhteisiin ja tehtäviin

2) EU-puheenjohtajuudesta tai siihen valmistautumisesta johtuvien ylityökorvausten maksamiseen

3) lisähenkilökunnan tarvitsemista toimitiloista aiheutuviin menoihin

4) matka- ja edustusmenojen maksamiseen.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 19 446 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)11
Yhteensä11

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio19 446 000
2016 talousarvio19 435 000
2015 tilinpäätös15 567 574

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 19 446 000 euroa.