Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
              20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
              31. Palkkaturvamaksujen palautukset
              50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot
              99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 840 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013), painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), kemikaalilakiin (599/2013), lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011), lakiin jalometallituotteista (1029/2000), ympäristönsuojelulakiin (527/2014), kaivoslakiin (621/2011) sekä jätelakiin (646/2011).


2017 talousarvio2 840 000
2016 talousarvio2 850 000
2015 tilinpäätös3 269 709

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 840 000 euroa.

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 865 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 32 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.40.52.


2017 talousarvio31 865 000
2016 talousarvio42 865 000
2015 tilinpäätös34 600 013

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 865 000 euroa.

50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 170 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan komission maksamat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) maksut ohjelmakauden 2014—2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttaviin Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen -toimenpideohjelmiin sekä Manner-Suomen ESR -ohjelmaan.

Tulokertymä sisältää lisäksi Euroopan komission maksamat vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) maksut Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaan 2014—2020 sekä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) maksut.

Tulot koostuvat Euroopan komission EU-ohjelmiin maksamista alku-, väli- ja loppumaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
EAKR110 000 000
ESR55 000 000
Muut5 000 000
Yhteensä170 000 000

2017 talousarvio170 000 000
2016 talousarvio120 000 000
2015 tilinpäätös104 123 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 170 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 152 500 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tulot1 000 000
Royalty-tulot3 500 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot27 900 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot118 000 000
Muut tulot1 100 000
Yhteensä152 500 000

Momentille kertyy tuloja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).

Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010.


2017 talousarvio152 500 000
2016 talousarvio103 100 000
2015 tilinpäätös129 321 783

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 152 500 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 36 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu päästöoikeuksien huutokauppatulojen alenemisesta aiemmin oletettua matalamman päästöoikeuden hinnan vuoksi.


2017 III lisätalousarvio-36 000 000
2017 talousarvio152 500 000
2016 tilinpäätös120 589 200
2015 tilinpäätös129 321 783

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 36 000 000 euroa.