Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. (12.35.40) Alueellisten ympäristökeskusten tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 230 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista arvioidaan kertyvän vesiensuojelumaksuina 140 000 euroa. Vesiensuojelumaksut peritään vesilain (264/1961) 10 luvun 27 §:n perusteella.


2008 talousarvio 230 000
2007 talousarvio 220 000
2006 tilinpäätös 390 723

10. (12.35.60) Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Momentille arvioidaan kertyvän 7 500 000 euroa.

Selvitysosa:Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:ien mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien kanssa hankittavan monitoimialuksen hankinnasta, Rajavartiolaitoksen kahden valvontalentokoneen valvontalaitteiden uusimisesta sekä valtion öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta aiheutuneista menoista 7 350 000 euroa.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2008 talousarvio 7 500 000
2007 talousarvio 4 650 000
2006 tilinpäätös 4 369 653

20. (12.35.07) Siirto valtion asuntorahastosta

Momentille siirretään 148 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2006 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2006 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (3,02 %) siten, että sen vuosimuutoksesta on otettu huomioon puolet. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 10 miljoonaa euroa.


2008 talousarvio 148 000 000
2007 talousarvio 116 500 000
2006 tilinpäätös 128 000 000

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2000—2006 ja LIFE+-ohjelman 2007—2013 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 3 000 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1205/2006), Valtion asuntorahaston suoritteista annettuun maksuasetukseen (1206/2006) sekä sekalaisiin tuloihin. Momentille tuloutetaan myös Suomen ympäristökeskuksen, ympäristölupavirastojen ja Valtion asuntorahaston sekalaiset tulot.

Momentille tuloutetaan myös Turvatekniikan keskukselle tulevat tuotot ilmoituksista kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyydestä.


2008 talousarvio 4 000 000
2007 talousarvio 3 500 000
2006 tilinpäätös 2 218 457