Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Aluehallintovirastot
            Vero- ja tullihallinto
            Kuntien tukeminen
            Valtion eläkemenot
            Energiaveron tuki
            Maksut EU:lle
            Opintotuki
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Liiketoiminta
            Tutkimus
            Hallinto
            Energiapolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Takuueläke
            Kuntouttava työtoiminta
            Työttömyysturva
            Veteraanit
            Virastot ja laitokset
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2017

Vero- ja tullihallinto

Verohallinnon toiminnan painopistealueita ovat palvelu, verovalvonta, verovarojen hallinta ja kansainvälistyminen. Palvelutoimintaa kehitetään asiakasryhmittäin. Verovalvontaa ja riskienhallintaa parannetaan mm. kehittämällä asiakkaan analyysi- ja valikointimenettelyä. Verovarojen hallinnassa asiakaskohtaisuutta lisätään verotilillä, johon kirjataan kaikki asiakkaan ja verohallinnon väliset tilitapahtumat (velvoitteet ja hyvitykset).

Arvonlisäverolakia on muutettu siten, että rakentamispalveluita ja päästöoikeuksia koskee käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen olisi myyjän sijasta ostaja. Päästöoikeuksien käännetty arvonlisäverovelvollisuus on tullut voimaan elokuun alusta 2010 ja rakentamispalveluiden osalta tulee voimaan huhtikuun 2011 alusta. Muutoksen tavoitteena on karsia rakennusalan harmaata taloutta, parantaa rehellisten ja epärehellisten verovelvollisten välistä kilpailutilannetta sekä ehkäistä veronkiertoa aliurakointiketjussa. Järjestelmän monimutkaistumisen on arvioitu lisäävän verohallinnon henkilötyövuosimäärää koulutuksessa, ohjeistuksessa ja perusvalvonnassa kolmen ensimmäisen vuoden aikana n. 60 henkilöllä ja sen jälkeen n. 30 henkilöllä. Resurssitarpeesta on katettu 40 henkilötyövuotta siirrolla Tullilaitoksesta.

Hallitus toteuttaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa käännetyn arvonlisäverojärjestelmän kautta ja perustamalla Harmaan talouden selvityskeskuksen Verohallintoon.

Tullilaitoksen toiminnan painopisteenä ulkomaankaupan ja verotuksen tehtäväalueilla on asiakasstrategian toimeenpano. Palvelutason tulee täyttää asiakkaiden tarpeet ja turvata tullivarmuus. Yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueella tullilaitos torjuu kansainvälistä rikollisuutta tekemällä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittämällä tietojärjestelmään ja tiedonhankintaan liittyvää teknistä välineistöään.