Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
              01. Arvonlisävero
              02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 131 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä n. 86 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. edellä mainittujen sektoreiden investoinneista sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

 20152016
ennuste
2017
ennuste
    
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja0,31,21,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö3,05,1-0,7
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö1,81,92,1

Vuoden 2017 arvonlisäverokertymäennusteeseen vaikuttavat pienyritysten siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen ja muutokset pienyritysten arvonlisäveron maksukausiin vuoden 2017 alusta lähtien. Verotuottovaikutus on kertaluonteinen ajoitustekijöistä johtuva verotuoton alenema, joka kohdistuu vuoden 2017 kertymään. Alle 500 000 euron liikevaihdon yritysten on vuoden 2017 alusta lähtien mahdollista siirtyä myyntien ja ostojen osalta maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen. Tämän arvioidaan vähentävän vuoden 2017 arvonlisäveron tuottoa 105 milj. euroa ajoitustekijöistä johtuen. Lisäksi neljännesvuositilitykseen oikeuttavaa liikevaihtorajaa nostetaan 50 000 eurosta 100 000 euroon ja kalenterivuositilitykseen oikeuttavaa rajaa 25 000 eurosta 30 000 euroon vuoden 2017 alussa. Tämän arvioidaan pienentävän vuoden 2017 arvonlisäveron tuottoa 13 milj. euroa.

Vuoden 2017 verotuottoennusteeseen vaikuttaa myös arvonlisäveron alarajahuojennukseen oikeuttavien liikevaihtorajojen nostot vuoden 2016 alusta lukien. Tämän arvioidaan alentavan arvonlisäverotuottoa 41 milj. euroa vuodesta 2017 lähtien.

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Tulli kantaa arvonlisäveroa Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista. Kertymästä vähennettävät arvonlisäveronpalautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on vuosittain noin 2,3 mrd. euroa.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

 2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
    
Verohallinnon bruttokertymä25 75425 96826 762
Tullilaitoksen nettokertymä2 3532 3672 445
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista626364
Verohallinnon maksamat palautukset-11 541-11 530-12 140
Arvonlisäverokertymä yhteensä16 62816 86817 131

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2017. Niiden kokonaissummaksi arvioidaan n. 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

 201520162017
    
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %)1 1901 1901 206
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %)308314319
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (10 %)249255261
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien alennettu alv-kanta (10 %)118118119
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %)512524536
Muut verotuet549602616
Verotuet yhteensä2 9263 0033 057

2017 talousarvio17 131 000 000
2016 talousarvio16 868 000 000
2015 tilinpäätös16 628 487 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 131 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 186 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siitä, että arviot taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ovat parantuneet aikaisempaan ennusteeseen verrattuna. Loppuvuoden 2016 arvonlisäverokertymät olivat myös hieman odotettua suuremmat, mikä osaltaan nostaa vuoden 2017 ennustetta.


2017 I lisätalousarvio186 000 000
2017 talousarvio17 131 000 000
2016 tilinpäätös17 106 964 879
2015 tilinpäätös16 628 487 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 186 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 158 000 000 euroa.

Selvitysosa: Arviot taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ovat parantuneet aikaisempaan ennusteeseen verrattuna.


2017 II lisätalousarvio158 000 000
2017 I lisätalousarvio186 000 000
2017 talousarvio17 131 000 000
2016 tilinpäätös17 106 964 879
2015 tilinpäätös16 628 487 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 158 000 000 euroa.

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 812 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2017 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2017 talousarvio812 000 000
2016 talousarvio785 000 000
2015 tilinpäätös776 813 223

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 812 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siitä, että vuoden 2017 vakuutusmaksuveron kertymä on ollut odotettua heikompi.


2017 II lisätalousarvio-20 000 000
2017 talousarvio812 000 000
2016 tilinpäätös785 056 956
2015 tilinpäätös776 813 223

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

03. Apteekkimaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 168 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain apteekkimaksutaulukon muutostarpeita arvioidaan vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon apteekkien liikevaihdossa tapahtuneet muutokset. Apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan vuonna 2017 apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2016 liikevaihdon perusteella.


2017 talousarvio168 200 000
2016 talousarvio162 100 000
2015 tilinpäätös164 417 019

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 168 200 000 euroa.