Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) 1,7 0,3 -0,5
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) -2,0 -1,0 -1,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) 42 42 45
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 74 75 75
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 38,0 38,2 37,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 15,9 16,0 15,8
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 78,5 79,5 79,0
Ympäristötavoitteet      
Sekajätteen määrä, % 39 39 38
Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO2 / MWh4) 229 220 208
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämmönhankinta yhteensä 32,5 32,2 33,0
— lämpö, osto 36,6 35,0 35,5
— lämpö, oma tuotanto 10,8 12,0 15,0
— sähkö 30,0 40,0 40,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

4) Tunnusluku on arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,7 2,6 2,6
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,2 0,1 0,1
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,2 1,2 1,2
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl)1) 1 300 950 1 000
Erillistilausprojektit (kpl) 928 400 500
Pieninvestointiprojektit (kpl) 138 200 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh) 327 776 324 000 340 000
Toimitettu sähkö (MWh) 258 132 248 000 245 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 962 945 940
Ympäristötavoitteet      
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl 0 3 1
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl 3 1 1
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 41 25 25
Valmistuneet hankkeet (kpl) 46 25 25
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,04 3,9 3,9

1) Vuosikorjausprojektien määrä alenee vuonna 2015 säästöohjelman, varuskuntien lakkauttamisten sekä suunniteltujen projektien laajentamisen johdosta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,5 3,5 3,6
— naiset 3,7 3,5 3,6
— miehet 3,5 3,5 3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1003/2013) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttotulot 175 935 144 252 157 253
Bruttomenot 175 925 144 244 157 245
Nettotulot 10 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 174 935 144 252 157 253
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 175 925 144 244 157 245
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2016 talousarvio 8 000
2015 talousarvio 8 000
2014 tilinpäätös 9 723