Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
            01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
            02. Verotukseen liittyvät korkotulot
            04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
            10. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 188 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Rikesakkoja ja päiväsakkojen rahamäärää korotetaan. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rikoslain (39/1889) muuttamisesta. Valtioneuvosto antaa asetuksen rikesakkorikkomuksista, jolla kumotaan valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista (610/1999) ja joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2015, sekä asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/1999) muuttamisesta. Rikesakkoja koskevien muutosten arvioidaan lisäävän momentin tuloarviota 40 milj. euroa ja päiväsakkoja koskevien muutosten 48 milj. euroa v. 2016.


2016 talousarvio188 000 000
2015 talousarvio105 000 000
2014 tilinpäätös133 326 125

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2016 talousarvio75 000 000
2015 talousarvio75 000 000
2014 tilinpäätös80 989 303

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2016 talousarvio100 000 000
2015 talousarvio366 000 000
2014 tilinpäätös244 009 596

10. Muut sekalaiset tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2016 talousarvio2 500 000
2015 talousarvio2 500 000
2014 tilinpäätös18 883 700