Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            44. Kalastonhoitomaksut
            45. Riistanhoitomaksut
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2016

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 599 903 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 600 403 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 599 903 000 euroa. Tuloarviota nostaa vuoteen 2015 nähden momentilla 30.20.41 olevan EU-tulotuen maksuaikataulujen muutos.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut on tuloutettu tälle momentille. Koska komissio on vähentänyt maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole ollut vaikutusta momentin tulokertymään. Maitokiintiöjärjestelmä päättyi 1.4.2015.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 591,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,000 30.20.41
Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 0,600 30.20.46
Yhteensä 599,903  
Maatalouden interventiorahastoon 0,500 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 600,403  

2016 talousarvio 599 903 000
2015 I lisätalousarvio -19 000 000
2015 talousarvio 534 003 000
2014 tilinpäätös 519 715 036

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppumaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä kolmannen ennakon ja välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta. Ohjelmakauden 2007—2013 loppumaksun määräksi arvioidaan noin 93 000 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon 78 000 000 euroa ja Makeraan 15 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 tulojen määräksi arvioidaan noin 247 000 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 talousarvio 325 000 000
2015 talousarvio 556 000 000
2014 tilinpäätös 71 974 106

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007—2013 tuloja yhteensä 5 000 000 euroa sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) uuden ohjelmakauden tuloja yhteensä 5 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2016 talousarvio 10 000 000
2015 talousarvio 5 000 000
2014 tilinpäätös 3 702 853

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 477 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  Tulot € Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 477 000  
— TSE-, AI-, BT-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmat 182 000 30.20.02
— Rabies-ohjelma 210 000 30.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 85 000 30.20.02

Momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot.


2016 talousarvio 477 000
2015 talousarvio 2 492 000
2014 tilinpäätös 509 953

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 040 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 040 000 euroa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 872 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.01.05 Luonnonvarakeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2016 talousarvio 1 040 000
2015 talousarvio 1 080 000
2014 tilinpäätös 924 439

(32.) Kasvinjalostusmaksut

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta. Momentille aikaisemmin tuloutetut puutarhakasvien jalostusmaksutulot on otettu huomioon momentin 12.30.99 tulokertymässä.


2015 talousarvio 280 000
2014 tilinpäätös 175 620

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2016 talousarvio 3 000 000
2015 talousarvio 2 900 000
2014 tilinpäätös 3 067 473

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2015 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2016 talousarvio 500 000
2015 talousarvio 500 000
2014 tilinpäätös 434 572

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2016 talousarvio 3 400 000
2015 talousarvio 3 400 000
2014 tilinpäätös 3 573 173

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 10 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat 1.1.2016 voimaan tulevan uuden kalastuslain (379/2015) 79 §:ään.

Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2016 kertyvän 250 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 50 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 10 400 000 euroa.

Koska kalastuslain (379/2015) 133 § ei määrittele talousarvioon otettavan määrärahan määrää, momentille 30.40.51 on otettu tarvearvion perusteella 7 255 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio 10 400 000
2015 talousarvio 9 580 000
2014 tilinpäätös 9 313 189

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2016 on noin 307 000. Arvioitu kertymä on siten 10 130 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2016 talousarvio 10 130 000
2015 talousarvio 10 240 000
2014 tilinpäätös 10 120 351

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan aiemmin momentille 12.30.32 tuloutetut puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaava meno on momentilla 30.01.05 sekä momentin 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät.


2016 talousarvio 6 000 000
2015 talousarvio 21 000 000
2014 tilinpäätös 6 546 425