Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2014—2016

    v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 9 379 59 620 38 100 -21 520 -36
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 9 379 59 620 38 100 -21 520 -36
25. Oikeusministeriön hallinnonala 112 276 125 750 143 950 18 200 14
10. Tuomioistuintulot 33 455 31 400 46 400 15 000 48
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 23 300 1 100 5
20. Ulosottomaksut 78 477 72 000 71 500 -500 -1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 344 150 2 750 2 600 1733
26. Sisäministeriön hallinnonala 16 984 14 920 24 924 10 004 67
98. EU:lta saatavat tulot 6 934 14 470 24 474 10 004 69
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 10 051 450 450 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 091 4 076 9 653 5 577 137
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 10 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 063 4 050 9 627 5 577 138
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 194 313 2 751 567 2 259 701 -491 866 -18
10. Tullin tulot 2 696 4 013 2 500 -1 513 -38
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 144 148 141 097 141 097 0
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 613 27 028 27 028 0
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 997 21 531 21 531 0
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 0 3 200 5 200 2 000 63
25. Metallirahatulot 15 038 20 000 15 000 -5 000 -25
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 728 242 2 274 512 1 786 788 -487 724 -21
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 147 782 170 300 186 376 16 076 9
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 322 19 846 19 796 -50 0
60. Työturvallisuusmaksu 892 920 900 -20 -2
(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 20 948 1 100 -1 100 -100
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 356 46 300 34 000 -12 300 -27
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 309 2 900 1 500 -1 400 -48
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 21 970 18 820 17 985 -835 -4
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 581 188 565 419 565 403 -16 0
70. Opintotukitoiminnan tulot 22 072 20 300 24 000 3 700 18
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 734 541 119 537 403 -3 716 -1
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 17 382 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 630 057 1 146 475 969 850 -176 625 -15
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 519 715 534 003 599 903 65 900 12
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 71 974 556 000 325 000 -231 000 -42
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 3 703 5 000 10 000 5 000 100
04. EU:lta saatavat muut tulot 510 2 492 477 -2 015 -81
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 924 1 080 1 040 -40 -4
(32.) Kasvinjalostusmaksut 176 280 -280 -100
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 067 2 900 3 000 100 3
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 435 500 500 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 573 3 400 3 400 0
44. Kalastonhoitomaksut 9 313 9 580 10 400 820 9
45. Riistanhoitomaksut 10 120 10 240 10 130 -110 -1
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 546 21 000 6 000 -15 000 -71
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 50 716 8 802 138 544 129 742 1474
10. Liikenneviraston tulot 49 814 8 192 137 894 129 702 1583
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 902 610 650 40 7
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 468 437 227 797 256 915 29 118 13
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 713 2 970 2 850 -120 -4
(30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 100 000 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 40 467 42 327 42 865 538 1
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 215 877 114 000 120 000 6 000 5
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 108 380 68 500 91 200 22 700 33
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 533 702 522 753 523 393 640 0
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 751 1 460 1 600 140 10
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 50 500 500 0
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 695 426 288 426 788 500 0
98. Valtionapujen palautukset 108 151 93 200 93 200 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 2 055 1 305 1 305 0
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 100 522 74 150 52 650 -21 500 -29
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 0 4 650 2 150 -2 500 -54
20. Siirto valtion asuntorahastosta 90 000 66 000 47 000 -19 000 -29
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 10 522 3 500 3 500 0
39. Muut sekalaiset tulot 477 209 548 500 365 500 -183 000 -33
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 133 326 105 000 188 000 83 000 79
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 80 989 75 000 75 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 244 010 366 000 100 000 -266 000 -73
10. Muut sekalaiset tulot 18 884 2 500 2 500 0
Yhteensä 5 179 875 6 049 829 5 348 583 -701 246 -12