Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Autovero
            05. Varainsiirtovero
            06. Arpajaisvero
            07. Ajoneuvovero
            08. Jätevero
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2016

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 845 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa tarkistettiin vuonna 2012 keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen kompensoimiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 104 000 kpl vuonna 2015. Vuonna 2016 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan vuodesta 2015 muutamalla tuhannella kappaleella.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2014 2015 ennuste 2016 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 101 100 7 200 104 000 7 000 107 000 6 500
Uudet pakettiautot 10 600 6 100 10 000 5 900 13 500 5 700

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2014 oli 127,7 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun arvioidaan jatkuvan edelleen noin 4 prosentin vuosivauhtia. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
ennuste
       
Henkilöautot 827 808 772
Pakettiautot 69 69 68
Moottoripyörät 14 14 15
Muut ajoneuvot 8 8 8
Autoveron palautukset - -12 -18
Yhteensä 918 888 845

Autoveroon liittyvien palautusten arvioidaan vaikuttavan verotuottoihin lähivuosina. Vuonna 2015 palautusten arvioidaan vähentävän momentille kertyviä verotuottoja noin 12 milj. euroa, ja vuonna 2016 noin 18 milj. euroa.

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon noin 72 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen autoverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti autoverotusta on määrä keventää hallituskaudella yhteensä noin 200 milj. euroa. Kevennys toteutetaan asteittain vuosina 2016—2019. Muutoksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 102 milj. euroa vuonna 2016.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 16 8 8
Taksien verotuki 38 12 12
Invalidien verotuki 4 4 4
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 78 78 78
Yhteensä 136 102 102

2016 talousarvio 845 000 000
2015 II lisätalousarvio -105 000 000
2015 talousarvio 993 000 000
2014 tilinpäätös 917 993 352

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 633 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2016 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2016 sekä asunto- että kiinteistökaupan arvo nousisi 4,0 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2014 2015 2016
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Muut 4 4 4
Yhteensä 2 099 2 099 2 099

2016 talousarvio 633 000 000
2015 talousarvio 614 000 000
2014 tilinpäätös 702 163 570

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 225 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2016 talousarvio 225 000 000
2015 talousarvio 225 000 000
2014 tilinpäätös 218 395 165

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 120 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ajoneuvoverolain muuttamisesta. Ajoneuvoveroa ehdotetaan korotettavaksi 100 milj. euroa vuoden 2017 alusta alkaen. Koska ajoneuvovero kannetaan etukäteen juoksevalta 12 kuukauden mittaiselta verokaudelta, on korotuksella vaikutusta jo vuoden 2016 ajoneuvoverokertymään.

Paketti- ja henkilöautojen perusveroa korotetaan edellisen hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2016 alusta 180 milj. eurolla, mikä heijastuu vastaavasti verokertymiin osaksi jo v. 2015.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 432 492 615
— pakettiautot 87 99 123
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 261 266 278
— pakettiautot 28 29 30
— kuorma-autot 56 57 60
Maksutapalisä 14 14 14
Yhteensä 878 957 1 120

Ajoneuvoverotuksen merkittävimmät verotuet ovat invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautus ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa.


2016 talousarvio 1 120 000 000
2015 talousarvio 957 000 000
2014 tilinpäätös 877 618 781

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 31 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Lakia uudistettiin vuoden 2011 alusta alkaen, jolloin jätevero korotettiin 30 eurosta 40 euroon jätetonnilta ja veron veropohjaa laajennettiin koskemaan yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityisiä kaatopaikkoja. Samassa yhteydessä päätettiin jäteveron korottamisesta 50 euroon jätetonnilta vuonna 2013. Vuonna 2015 jäteveroa korotettiin 50 eurosta 55 euroon jätetonnilta. Jäteveron veropohja on kutistunut vuoden 2011 veromuutoksen jälkeen lähes puoleen ja sen arvioidaan puolittuvan edelleen vuoden 2016 alusta orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamisen kiellon myötä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen jäteverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisen veronkorotuksen seurauksena jäteveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 5 milj. euroa.


2016 talousarvio 31 000 000
2015 II lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 64 000 000
2014 tilinpäätös 43 953 564