Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
            03. Apteekkimaksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2016

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 16 962 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä noin 86 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2014 2015
ennuste
2016
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 0,2 0,6 1,5
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 0,7 1,0 1,4
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 1,2 0,8 2,7

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Tulli kantaa arvonlisäveroa Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista. Kertymästä vähennettävät arvonlisäveronpalautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 25 048 25 287 25 966
Tullilaitoksen nettokertymä 2 395 2 391 2 486
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 59 59 60
Verohallinnon maksamat palautukset -10 949 -11 080 -11 550
Arvonlisäverokertymä yhteensä 16 553 16 657 16 962

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2016. Niiden kokonaissummaksi arvioidaan noin 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2014 2015 2016
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 191 1 181 1 196
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 324 323 328
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (10 %) 253 258 266
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin alennettu alv-kanta (10 %) 118 117 119
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 509 519 533
Muut verotuet 520 523 573
Verotuet yhteensä 2 915 2 921 3 015

2016 talousarvio 16 962 000 000
2015 II lisätalousarvio -274 000 000
2015 talousarvio 16 932 000 000
2014 tilinpäätös 16 552 721 016

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 776 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2016 vero on 24 % vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.


2016 talousarvio 776 000 000
2015 talousarvio 760 000 000
2014 tilinpäätös 749 584 418

03. Apteekkimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 159 800 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2013 vuoteen 2014. Tarkistettua apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2015 liikevaihdon perusteella.


2016 talousarvio 159 800 000
2015 talousarvio 157 500 000
2014 tilinpäätös 156 601 052