Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       40. Luonnonvaratalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2016

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos. Lisäksi tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Elintarviketurvallisuusvirastossa (luku 30.20).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
 • — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut
 • — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
 • — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
 • — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
 • — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
 • — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
 • — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää. Tutkimuksen painopisteitä ovat

 • — Maaseudun elinkeinojen kannustava toimintaympäristö
 • — Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen lisääminen kestävästi ja vastuullisesti
 • — Suomen vahva ruokapolitiikka globaaleilla markkinoilla
 • — Tietovarantojen avoimuus ja tehokas hyödyntäminen.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialan tehtävissä arvioidaan tarvittavan vuosina 2015 ja 2016 vähintään sama määrä voimavaroja kuin vuonna 2014. Tällöin voidaan turvata viljelijätukien maksatusten edellyttämät valvonnat.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan henkilötyövuodet ja kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma 2013 Toteutuma 2014 Tarve 2015 ja 20161)
Tehtävä htv milj. euroa htv milj.
euroa
htv milj. euroa
             
Maaseudun kehittäminen 113,3 7,849 108,6 7,683 180 12,400
Maa- ja elintarviketalous 487,4 30,629 477,6 30,663 400 25,900
Luonnonvaratalous 274,2 18,546 248,3 17,008 250 17,000
Yhteensä 874,9 57,024 834,5 55,354 830 55,300
MMM:n tehtävien osuus ELY-keskusten (32.01.02) voimavaroista, % 28   33   ..  

1) Tarve vuosina 2015 ja 2016 säilyy vuoden 2014 toteutuman tasolla. Muutokset tehtävien välillä johtuvat teknisistä muutoksista.

Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot, missä vuosina 2013—2014 toimi noin 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö näissä tehtävissä. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (momentti 32.40.05) vastaa kasvinsuojelulainsäädännön toimeenpanosta.

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja Suomen ympäristökeskuksessa (momentti 35.01.04). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 548 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain ja siihen liittyvien muiden lakien muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2014 toteutuma 2015 arvio 2016 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Lainsäädäntötehtävät 13 006 259 122 10 572 119 112 10 296 119 112
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu 4 031 80 35 3 277 37 32 3 192 37 32
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 5 843 116 42 4 750 53 39 4 626 53 39
EU- ja kansainväliset asiat 9 713 194 44 7 895 88 42 7 689 88 42
MMM:n erityistehtävät 6 923 2 577 40 8 728 2 463 43 8 606 2 463 46
Yhteensä1) 39 516 3 226 283 35 222 2 760 268 34 409 2 760 271

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 278 htv TA 2014, 260 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 263 htv TAE 2016.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 31 355 26 578 27 308
Bruttotulot 3 226 2 760 2 760
Nettomenot 28 129 23 818 24 548
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 931    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 645    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään hallinnonalan yhteisen teknologia-alustan uusimisen sekä suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen sähköisen vahinkoilmoitus- ja korvauspalvelun kehittämisen menoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentilta 32.01.01) (3 htv) 225
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 30.01.21 (2 htv) 656
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) -40
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (2 htv) 1 245
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) -1 032
Palkkaliukumasäästö -170
Palkkausten tarkistukset 139
Toimintamenojen tuottavuussäästö -155
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Yhteensä 730

2016 talousarvio 24 548 000
2015 talousarvio 23 818 000
2014 tilinpäätös 29 843 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen tutkimuksen painopisteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
 • — Valmistellaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdistäminen sekä niitä koskevan lainsäädännön muutokset.
 • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
 • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2014 toteutuma1) 2015 arvio 2016 arvio
  Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4) Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4) Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4)
                   
Tutkimus- ja kehittämistehtävät 90 344 24 361 1 075 87 000 26 160 1 033 81 800 27 960 904
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät 37 905 7 667 428 35 000 6 500 395 31 100 6 700 310
Tilastoviranomaistehtävät 4 280 90 45 4 100 100 42 4 100 100 42
Asiakasrahoitteinen toiminta 10 896 10 653 117 9 320 9 240 100 9 500 9 740 104
Yhteensä 143 425 42 771 1 665 135 420 42 000 1 570 126 500 44 500 1 360

1) Tiedot on koottu lopettaneiden laitosten tilinpäätöstiedoista.

2) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 4 milj. euroa vuodessa.

3) Vain suoraan ydintoimintoihin kohdistuneet tuotot.

4) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö: 1 602 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 1 330 htv TAE 2016.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv 86 86 88
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/julkaisu 63 57 53
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,8 1,0 1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,4 0,4 0,4
Muut julkaisut/tutkijahtv 1,9 2,0 2,0
Tilastot/tilastohtv   1,0 1,03
Tilastojulkistukset/tilastohtv   3,28 3,33
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl) 615 700 700
Muut tieteelliset julkaisut (kpl) 276 280 280
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl) 1 393 1 400 1 400
Tilastotiedon verkkolatausmäärät (kpl) 113 7031) 116 000 127 000
Suora tiedonkeruu rekistereistä (%) ..2) 70 77
Sähköisen tiedonkeruun käyttö (% vastanneista) ..2) 60 62

1) Vuoden 2014 tiedot perustuvat maataloustilastojen raportointiin. Luken yhdistetystä tilastoverkkopalvelusta saadaan yhteismitalliset lataustiedot 1.6.2015 lähtien.

2) Eri tiedonkeruista ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
     
Bruttomenot 134 199 126 034
Bruttotulot 43 757 46 895
Nettomenot 90 442 79 139

Bruttotulot ovat yhteensä 46 895 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 32 170 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 635 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 990 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 118 100 100
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 118 100 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 56 60 60
— osuus yhteiskustannuksista 39 40 40
Kustannukset yhteensä 95 100 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 23 - -
Kustannusvastaavuus, % 124 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 479 9 120 9 535
— muut tuotot 56 20 20
Tuotot yhteensä 10 535 9 140 9 555
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 305 5 160 5 215
— osuus yhteiskustannuksista 4 496 4 060 4 100
Kustannukset yhteensä 10 801 9 220 9 315
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -266 -80 240
Kustannusvastaavuus, % 98 99 103
       
Hintatuki 80 80 80
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -186 - 320

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 15 036 16 000 17 570
— EU:lta saatava rahoitus 2 944 3 500 3 800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 10 520 9 700 10 800
Tuotot yhteensä 28 500 29 200 32 170
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 58 569 57 200 58 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -30 069 -28 000 -25 830
Omarahoitusosuus, % 51 49 45

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2016 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -50
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -5
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö 200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 418
Palkkaliukumasäästö -508
Palkkausten tarkistukset 522
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -8 181
Toimintamenojen tuottavuussäästö -407
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -1 461
Vuokramenojen indeksikorotus 84
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -79
Yhteensä -11 303

2016 talousarvio 79 139 000
2015 talousarvio 90 442 000

(21.) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 30.01.01 (-2 htv) -656
Järjestötukien säästö (HO 2015) -11
Yhteensä -667

2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 1 600 000
2015 talousarvio 669 000
2014 tilinpäätös 669 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin sekä niihin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 30 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäksen poisto (biotalousselvitykseen liittyvä poisto) -250
Yhteensä -250

2016 talousarvio 1 343 000
2015 talousarvio 1 593 000
2014 tilinpäätös 2 795 000

(23.) Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 27 238 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -162
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -329
Yhteensä -491

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 27 238 000
2015 talousarvio 27 729 000
2014 tilinpäätös 29 000 987

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 356 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -200
Järjestötukien säästö (HO 2015) -158
Yhteensä -358

2016 talousarvio 3 356 000
2015 talousarvio 3 714 000
2014 tilinpäätös 4 114 000