Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
            50. Eräät avustukset
            (70.) Kaluston hankinta
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2016

80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuriPDF-versio

Selvitysosa:Kulttuuripolitiikan tavoitteena on vahvistaa kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä kulttuurin perustaa, parantaa luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, lisätä kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia sekä tukea kulttuurin taloutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa näitä tavoitteita taide- ja taiteilija-, kulttuuriperintö-, kirjasto-, kulttuurivienti-, tekijänoikeuspolitiikan sekä audiovisuaalisen politiikan keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä on huolehtia erityisesti kulttuurin toimialan lainsäädännöstä, hallintorakenteesta ja -käytännöistä, rahoituksesta, strategisesta ohjauksesta ja muista yleisistä toiminnan edellytyksistä. Valtion ohella kuntien rooli kulttuuripolitiikan toteuttamisessa on merkittävä. Myös kotitaloudet ohjaavat valinnoillaan kulttuuripolitiikkaa sijoittamalla kulttuuriin ja joukkoviestintään yli kuusinkertaisesti valtion ja kuntien yhteenlaskettuun kulttuuritukeen verrattuna.

Kulttuuripolitiikan keinoin edistetään myös eri hallinnonaloja läpäisevien kehittämistehtävien, kuten kestävän kehityksen, perus- ja ihmisoikeuksien, maahanmuuttajien kaksisuuntaisen kotoutumisen, taiteilijapolitiikan, luovuus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, matkailu- ja alueiden kehittämispolitiikan, lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä terveys- ja hyvinvointipolitiikan toimeenpanoa. Samalla huolehditaan kaikkien väestöryhmien kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta.

Taiteen ja kulttuurin perustan vahvistamisen haasteita ovat taidehallinnon rakenteellisten uudistusten tavoiteltujen vaikutusten varmistaminen, taiteen ja kulttuurin toimialan perustan ja elinvoimaisuuden säilyttäminen rahoituksen vähentyessä sekä rahoitusjärjestelmien kehittäminen. Huolehditaan monikulttuurisen yhteiskunnan kehittämistarpeista taiteen ja kulttuurin toimialoilla sekä turvallisen mediaympäristön kehittämisestä.

Luovan työn tekijöiden ja taiteilijoiden toiminta- ja toimeentuloedellytyksiä pyritään monipuolistamaan.

Kansalaisten kulttuuriosallistumisen tavoitealueella haasteena on vahvistaa eri väestöryhmien, erityisesti vähän osallistuvien osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin, turvata kirjasto-, kulttuuri- ja tietopalvelujen tasavertainen saatavuus ja saavutettavuus maan eri osissa sekä kulttuuriperintöaineistojen digitaalinen saatavuus ja säilyttäminen. Kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja osallistumisen lisäämiseen tarvitaan uusia malleja ja tapoja. Tekijänoikeusratkaisuilla tuetaan opetusta ja tutkimusta sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimintaa.

Kulttuurin ja luovan talouden haasteita ovat taiteen ja kulttuurin sekä audiovisuaalisen alan kotimarkkinoiden ja kulttuuriviennin vahvistaminen, kulttuurin ja matkailun toimialojen yhteistyön lisääminen, kulttuurin kansainvälisten suurtapahtumien tukijärjestelyt sekä audiovisuaalisen ja muiden kulttuuri- ja taidealojen tuote- ja palvelukehitysrahoituksen ja yrittäjyyden edellytysten, kuten osaamisen, tuote- ja palvelukehityksen parantaminen. Tekijänoikeusjärjestelmää kehittämällä parannetaan luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä ja edistetään kulttuuria ja luovaa taloutta.

Kulttuuripolitiikan tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2016 ovat:

Kulttuuripolitiikan tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Kulttuurin perustan vahvistaminen: — Tuetaan Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan vakiintumista ja tehostumista.
— Edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta ja yleisten kirjastojen mediakasvatustyötä.
  Vahvistetaan elokuva- ja audiovisuaalisen alan rakenteita, uudistetaan lainsäädäntöä ja kehitetään tukirakenteita.
  — Parannetaan digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastoaineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä osana kansallista digitaalista kirjastoa.
  — Annetaan hallituksen esitys uudeksi kirjastolaiksi huomioiden maakuntakirjastojen määrän vähentäminen.
— Tuetaan taiteen ja kulttuurin aluetoimijoita sekä viranomais- ja muiden toimijoiden yhteistyötä.
  — Vastataan maailmanperintöstrategian toimeenpanosta.
  — Laaditaan museopoliittinen ohjelma.
  — Käynnistetään muinaismuistolainsäädännön uudistaminen.
  — Hyödynnetään kulttuuripoliittista sektoritutkimusta.
Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen: — Edistetään taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja teosten kansainvälistä liikkuvuutta sekä toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.
— Kehitetään taiteen ja kulttuurin tukirakenteita ottaen huomioon vapaan ammattilaiskentän tarpeet.
— Edistetään julkisen rakentamisen ns. prosentti taiteeseen -periaatetta.
  — Edistetään audiovisuaalisen kulttuurin rahoituspohjan laajentamista.
Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen: — Museoiden, orkestereiden ja teattereiden valtionosuusjärjestelmän kehittämistä jatketaan.
— Parannetaan kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta, saavutettavuutta ja moninaisuutta sekä eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia mm. kulttuuripassi-järjestelmällä.
— Lisätään lasten kulttuurikompetenssia ja mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin.
  — Jatketaan kulttuuritapahtumien avustuskäytänteiden uudistamista.
  — Edistetään kirjasto- ja tietopalveluja väestön kunnallisina perus- ja lähipalveluina.
— Tuetaan taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaa.
— Edistetään aineettoman kulttuuriperinnön elinvoimaisena säilymistä.
Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen: — Tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä ja -vientiä tavoitteena luovien alojen työpaikkojen syntyminen sekä luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen vahvistaminen.
— Toimeenpannaan valtioneuvoston periaatepäätöstä aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta.
— Tuetaan kulttuurin ja luovan talouden asemaa pohjoismaisessa ja Venäjä-yhteistyössä.
  — Jatketaan resurssien puitteissa CreaDemo-tukiohjelman kehittämistä.
  — Edistetään digitaalisten markkinoiden toimivuutta ja vähennetään laitonta verkkojakelua.

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 284 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 10 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus kehittää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uudistumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Taiteen edistämiskeskuksen työ edistää hyvinvointia, kulttuuria ja sen moninaisuutta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin asemaa ja arvostusta yhteiskuntaa uudistavana monimuotoisena voimavarana ja merkitysten luojana.

Tavoitteen saavuttamiseksi Taiteen edistämiskeskus edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti toteuttamalla kehittämishankkeita, nimittämällä läänintaiteilijoita, myöntämällä rahoitusta ja tukea yhteisöille. Taiteen edistämiskeskus edistää myös taiteilijoiden kansallisia ja kansainvälisiä työskentelyedellytyksiä tukemalla taiteilijoiden verkottumista, residenssitoimintaa ja toteuttamalla kehittämishankkeita. Virasto osallistuu asiantuntijana myös taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien edistämiseen. Virasto vastaa yhteydessään olevien itsenäistä päätöksentekovaltaa käyttävien luottamuselinten kuten valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja erillislautakuntien sekä taideneuvoston hallinnosta ja niille kuuluvien asioiden valmistelusta, päätösten esittelystä ja toimeenpanosta.

Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.

Taidetoimikuntien tehtävänä on myöntää apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategioiden laadintaan. Rahoitus on määräaikaista ja perustuu taiteellisen laadun vertaisarviointiin ja laajaan taidepoliittiseen asiantuntemukseen. Apurahapolitiikassa otetaan huomioon hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja alueellinen jakauma sekä erityisesti nuorten taiteilijoiden asema apurahan hakijoina ja saajina.

Taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
toteuma
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Taiteen edistämiskeskus ja alueyksiköt      
Yhteisöjen valtionavustushakemukset 2 300 2 070 2 300
— myönteiset päätökset 990 997 900
Lausunnot valtionavustushakemuksista 850 825 600
Hankekokonaisuudet 80 9 9
Kansainväliset residenssit 5 4 0
Julkaisut ja vaikuttavuuden arvioinnit 4 2 0
Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 50 35 35
Valtion taidetoimikunnat ja erillislautakunnat      
Apurahahakemukset 8 200 8 337 8 000
— myönteiset päätökset 1 700 2 402 2 300
Lausunnot valtionavustushakemuksista 1 015 800 800
Alueelliset taidetoimikunnat      
Apurahahakemukset 2 800 3 385 3 200
— myönteiset päätökset 600 707 600
Lausunnot valtionavustushakemuksista 650 950 950
Toiminnallinen tehokkuus      
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 20 18 17
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 106,3 100 95

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 4 713 4 402 4 304
Bruttotulot 116 20 20
Nettomenot 4 597 4 382 4 284
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 409    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 413    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -13
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -32
Palkkaliukumasäästö -25
Palkkausten tarkistukset 23
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Yhteensä -98

2016 talousarvio 4 284 000
2015 I lisätalousarvio 70 000
2015 talousarvio 4 382 000
2014 tilinpäätös 4 601 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteena on kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin ja Unescon maailmanperintökohteen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2016—2019) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen 1 % kasvu sekä 98 % käyttöaste vuokra-asunnoissa.

Vuokrien kustannusvastaavuusprosentin tavoitteessa otetaan huomioon maailmanperintökohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen epätyypillisyys, joka vaikuttaa hoito- ja käyttökustannuksiin.

Tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteena ovat suunnittelun ja rakentamisen taso, asukastyytyväisyys, Lonnan saaren asteittainen käyttöönotto, linnoitukselle soveltuvat kulttuuriohjelmat ja kävijäpalveluiden kehittäminen sekä Suomenlinnan saavutettavuushankkeen saattaminen valmiiksi. Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia.

  2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) 184 000 196 000 190 000
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmäärästä (52 800 m2), % 51 25 48
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksuperustelain mukaisten vuokrien kustannusvastaavuus, % 74,51 81,72 84
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 94,26 96 98
Vuokratuotot, kasvu % 2,97 11,2 1
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 91 90,3 81
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) 3,5 3,5 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 8 607 8 089 8 335
Bruttotulot 6 003 5 574 6 130
Nettomenot 2 604 2 524 2 205
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 92    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 461    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -180
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -10
Palkkaliukumasäästö -8
Palkkausten tarkistukset 16
Säästöpäätös -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö -11
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Tasomuutos 6
Yhteensä -319

2016 talousarvio 2 205 000
2015 talousarvio 2 524 000
2014 tilinpäätös 2 973 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta sekä toimii aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään

  • —  tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
  • —  osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi

Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan

  • —  korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta
  • —  kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kysymyksiä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti erityisesti Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä.

Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä edistetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tutkimuslupa-asioiden käsittelyaika, pv - 41 45
Lausuntojen käsittelyaika, pv 36 35 38
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia - 69 452 60 000
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä - 81 000 140 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,6 2,4 2,5
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,9 3,1 2,6
Henkisten voimavarojen hallinta      
Työtyytyväisyysindeksi 3,46 3,56 3,55
Henkilötyövuodet 299 292 275

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 26 125 22 722 23 950
Bruttotulot 4 966 3 300 3 300
Nettomenot 21 159 19 422 20 650
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 842    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 476    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen 400
Kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra , II osa 1 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -23
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -123
Palkkaliukumasäästö -115
Palkkausten tarkistukset 126
Toimintamenojen tuottavuussäästö -91
Toimintamenosäästö (HO 2015) -170
Vuokramenojen indeksikorotus 52
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -18
Yhteensä 1 228

2016 talousarvio 20 650 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 19 422 000
2014 tilinpäätös 19 793 000

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 474 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, Daisy Trio -kirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

Kirjasto tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat. Tuotettavien uusien oppikirjojen määrä on noin 450 nimekettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.

Kirjasto tuottaa uusia nimekkeitä määrän, joka vastaa noin 27 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta noin miljoona kertaa yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Asiantuntija- ja konsultointitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Näkövammaisten kirjaston ja yleisten kirjaston yhteistyömallin maanlaajuinen käyttöönotto mahdollistaa uusien asiakkaiden ohjaamisen yleisistä kirjastoista Näkövammaisten kirjaston palveluiden käyttäjiksi. Saavutettavaa julkaisemista edistetään laajasti yhteiskunnassa Suoraan saavutettavaksi -hankkeella.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
— kirjatuotanto/nimekettä 2 217 1 675 1 700
— lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat 1 018 300 1 004 000 900 000
— oppikirjatoimitukset/kpl 13 100 14 300 14 500
— verkkotoimitusten osuus kokonaislainauksesta/% 11 17 30
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) 4,42 4,19 4,1
Toiminnallinen tehokkuus      
— kirjalainan keskihinta/euroa 5,1 4,13 5,0
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa 137 140 136
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 50,9 54,7 52

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 6 382 5 829 5 637
Bruttotulot 304 180 163
Nettomenot 6 078 5 649 5 474
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 490    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 224    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttökorvausten tasomuutos -12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Palkkaliukumasäästö -23
Palkkausten tarkistukset 26
Säästöpäätös -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö -26
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos 6
Yhteensä -175

2016 talousarvio 5 474 000
2015 talousarvio 5 649 000
2014 tilinpäätös 5 812 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 438 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2012 sekä originaalimateriaali vuonna 2010 tarkastetuista elokuvista. Video- ja dvd-kokoelmaa kartutetaan noin 2 000 tallenteella.

Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy noin 62 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.

KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpidetään ja kehitetään luokitteluohjelmistoa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Elonetin ja Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn kautta.
  • — Lasten mediataitoja ja -kriittisyyttä kehitetään sekä tuetaan mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.
  • — Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien esitystoiminnalla ja elokuvakasvatuksella.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 159 666 128 095 131 700
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 37 120 39 070 38 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät 46 572 52 963 50 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) 266 328 463
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm 5 11 10
— Luokitellut ja ilmoitetut ohjelmat, lkm 22 557 19 147 21 000
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät tapahtumat, lkm 30 68 40
— Valvontaan liittyvät uudelleen luokittelut 210 275 200
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 22,13 22,68 23,54
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio 267 650 165 686 221 400
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 6 184 4 683 3 435
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa / käsittely 33 118 120
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa / ohjelma 157 92 104
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa / ohjelma 230 92 93
 
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 87 88 85

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 8 104 7 781 7 227
Bruttotulot 1 078 846 789
Nettomenot 7 026 6 935 6 438
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 452    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 937    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -15
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -98
Palkkaliukumasäästö -36
Palkkausten tarkistukset 36
Säästöpäätös -300
Toimintamenojen tuottavuussäästö -33
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Vuokramenojen indeksikorotus 10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Yhteensä -497

2016 talousarvio 6 438 000
2015 talousarvio 6 935 000
2014 tilinpäätös 7 511 000

16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 848 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) aiemmin myönnettyjen ylimääräisten taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen

2) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuoden 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2522).


2016 talousarvio 18 848 000
2015 talousarvio 18 848 000
2014 tilinpäätös 18 093 140

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 14 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2 579
Vuokramenojen indeksikorotus 179
Yhteensä -2 400

2016 talousarvio 14 545 000
2015 talousarvio 16 945 000
2014 tilinpäätös 16 950 000

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kirjastolain (904/1998) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta- ja aineistopalvelujen ostoon ja yleisten kirjastojen erityistehtävien valtionavustusten maksamiseen sekä kirjastojen sisältötuotantoon liittyvien valtionavustusten maksamiseen

3) viittomakielisen kirjaston toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Avustukset keskus- ja maakuntakirjastoille 2 580 000
Kirjastojen sisältötuotantoon 300 000
Yleisten kirjastojen tietokanta ja -aineistopalvelujen tuottaminen ja avustukset muihin erityistehtäviin 800 000
Avustus viittomakielisen kirjaston toimintaan 220 000
Yhteensä 3 900 000

Yleisten kirjastojen tavoitteena on tarjota väestölle yhtäläiset mahdollisuudet sivistyksen, tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota mahdollisuus virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöön ja opastaa käytössä.

Valtionavustuksilla tuetaan kirjasto- ja tietopalvelujen alueellisesti tasavertaista tuottamista ja kehittämistä. Tavoitteena on turvata palveluverkon toimivuus, kirjasto- ja tietopalvelujen laatu sekä koko väestön kattava tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus.

Kirjastotoimen vaikuttavuutta arvioidaan kirjastojen käytön, aineistohankintojen, henkilöstövoimavarojen ja saatavuuden indikaattoreilla.

Eräitä kirjastotoimen tunnuslukuja 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
arvio
       
Kirjahankinta, kpl/1 000 asukasta 297 288 290
Muu aineistohankinta, kpl/1 000 asukasta 54 50 50
Henkilötyövuodet, htv/1 000 asukasta 0,8 0,8 0,8
Aukiolotunnit, 1 000 tuntia 1 362 1 365 1 370
Fyysiset käynnit, kpl/asukas 9,5 9,3 9,3
Verkkokäynnit, kpl/asukas 9,9 7,5 8
Lainaukset, kpl/asukas 17,2 16,8 17
Toimintakustannukset, euroa/asukas 59 58 59

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maakuntakirjastojen vähentäminen -350
Säästöpäätös -500
Yhteensä -850

2016 talousarvio 3 900 000
2015 talousarvio 4 750 000
2014 tilinpäätös 4 713 000

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469 ja orkestereilla enintään 1 033.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta siten, että teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja alennetaan menosäästön toteuttamiseksi pysyvällä tavalla vuodesta 2016 lukien ja että teattereille ja orkestereille vuosina 2012—2015 kohdistettujen säästöjen ml. indeksijäädytysten pysyvä säästövaikutus varmistetaan.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla xx xxx euroa ja orkestereilla xx xxx euroa henkilötyövuotta kohden.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin on lisäksi myönnetty 40 064 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -50
Menosäästö -2 590
Muutokset arviomäärärahan määräytymistekijöissä 67
Yksikköhintojen tason tarkistus 5 841
Tasomuutos -5 900
Yhteensä -2 632

2016 talousarvio 35 769 000
2015 talousarvio 38 401 000
2014 tilinpäätös 41 040 000

32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 611 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on enintään 1 183.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta siten, että museoiden yksikköhintoja alennetaan menosäästön toteuttamiseksi pysyvällä tavalla vuodesta 2016 lukien ja että museoille vuosina 2012—2015 kohdistettujen säästöjen ml. indeksijäädytysten pysyvä säästövaikutus varmistetaan.

Valtionosuuden perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on xx xxx euroa henkilötyövuotta kohden.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty 19 380 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästö -960
Muutokset arviomäärärahan määräytymistekijöissä -117
Yksikköhintojen tason tarkistus 4 737
Tasomuutos -5 460
Yhteensä -1 800

2016 talousarvio 14 611 000
2015 talousarvio 16 411 000
2014 tilinpäätös 17 431 000

(33.) Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 106 000
2014 tilinpäätös 106 000

(34.) Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 4 500 000
2014 tilinpäätös 4 500 000

35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston rakentamiseen myönnettävän valtionavustuksen maksamiseen Helsingin kaupungille.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 000
Yhteensä 3 000

2016 talousarvio 8 000 000
2015 talousarvio 5 000 000
2014 tilinpäätös 1 000 000

40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon.

Selvitysosa:Valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun Suomenlinnan liikenteen hoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti valtio ja kaupunki yhdessä vastaavat Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappiosta.


2016 talousarvio 252 000
2015 talousarvio 252 000
2014 tilinpäätös 156 960

41. (29.80.41 ja 01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 213 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen

2) enintään 9 213 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön sekä tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia kirjastoissa tapahtuvasta teosten lainaamisesta sekä julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 29.01.29 838
Tasomuutos 150
Yhteensä 988

2016 talousarvio 20 213 000
2015 talousarvio 19 225 000
2014 tilinpäätös 4 075 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 571 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) rauhantyön edistämiseen

3) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

4) kansalaisjärjestöjen toimintaan

5) Luotsikirjaston toimintaan.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hanasaaren ja Lontoon instituutin tila- ja muihin peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin 1 903 000
Rauhantyön edistämiseen 412 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 52 000
Ihmisoikeusliiton toiminnan tukeminen 90 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan 102 000
Luotsikirjaston toimintaan 12 000
Yhteensä 2 571 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hanasaaren tilakustannukset (siirto momentilta 29.80.53) 1 727
Kertamenon poistuminen -50
Järjestötukien säästö (HO 2015) -128
Säästöpäätös -100
Yhteensä 1 449

2016 talousarvio 2 571 000
2015 talousarvio 1 122 000
2014 tilinpäätös 1 160 000

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl) 10 964 000
Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat ja avustukset 3 100 000
Taiteilijaprofessoriapurahat (22 kpl) 443 000
Yhteensä 14 507 000

Taiteilija-apurahan suuruus on 1.1.2016 lukien 1 676,45 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 37
Yhteensä 37

2016 talousarvio 14 507 000
2015 talousarvio 14 470 000
2014 tilinpäätös 13 892 572

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 233 322 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään x euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille, enintään x euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään x euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) EU:n kulttuuriohjelmien kansalliseen hallinnointiin

8) maailmanperintösopimuksen ja Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

9) enintään x euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperan säätiölle, enintään x euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle ja enintään x euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Kansallisgallerialle

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään x henkilön palkkaamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdan 2 määräraha sekä kohdasta 3 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Elokuvien ja lastenelokuvien tuotantoon, jakeluun ja esitystekniikan kehittämiseen  
Elokuvakulttuurin edistämiseen  
Kirjallisuuden edistämiseen  
Kuvataiteen edistämiseen  
Näyttämötaiteen edistämiseen  
Rakennustaiteen edistämiseen  
Musiikin edistämiseen  
Muotoilun edistämiseen  
Tanssitaiteen edistämiseen  
Valokuvataiteen edistämiseen  
Sirkustaiteen edistämiseen  
Mediataiteen edistämiseen  
Sarjakuvataiteen ja kuvitustaiteen edistämiseen  
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon  
Muu taiteenalojen edistäminen  
Apurahat ja palkinnot  
Cultura-säätiölle ja kirjastotehtävän hoitamiseen  
Kansallisgallerialle  
Suomen elokuvasäätiölle  
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle  
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle  
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille  
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin  
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin museoille  
Museot ja kulttuuriperintö  
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön  
Alueelliseen taiteen edistämiseen  
Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin  
Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen  
Kulttuuripolitiikan kehittämiseen  
Kulttuurivientiin ja kansainväliseen yhteistyöhön  
Kulttuuriin digitaalisessa ympäristössä  
Kulttuurin kansainvälisiin suurtapahtumiin  
Kulttuuri-instituuttien valtionavustuksiin  
Ystävyysseurojen valtionavustuksiin  
Eräiden kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon  
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi  
Yhteensä 233 322 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -3 640
Yhteensä -3 640

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 233 322 000
2015 talousarvio 236 962 000
2014 tilinpäätös 237 009 557

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 25 085 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hanasaaren tilakustannukset (siirto momentille 29.80.50) -1 727
Kansallisgallerian toimitilamuutos (siirto momentilta 29.80.59) 1 245
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -4 546
Vuokramenojen indeksikorotus 276
Yhteensä -4 752

2016 talousarvio 25 085 000
2015 talousarvio 29 837 000
2014 tilinpäätös 28 369 019

54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 5 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin peruskorjauksista aiheutuneiden lainojen lyhennyksiin ja korkojen maksuun.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisteatterin lainanhoitokulujen päättyminen -2 877
Yhteensä -2 877

2016 talousarvio 5 300 000
2015 talousarvio 8 177 000
2014 tilinpäätös 7 209 870

55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjelman ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) keskeisten, priorisoitujen museo- ja kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen

4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyttämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin

6) valtion virastoille ja laitoksille kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista ja digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin

7) enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio 2 200 000
2015 talousarvio 2 200 000
2014 tilinpäätös 2 200 000

59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian säätiön pääoman maksamiseen. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että yksityiset rahoittajatahot osallistuvat pääomittamiseen. Valtion osuus pääomittamiseen on suhteessa (5:2) yksityisiltä rahoittajatahoilta kerättävään pääomaan.

Selvitysosa:Pääomitukseen kohdennettava määräraha on vuoden 2016 osuus Kansallisgallerian perustamisen rahoituksesta. Julkisoikeudellisen säätiön pääomittaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2015—2016 siten, että valtion osuus on yhteensä enintään 20 000 000 euroa edellyttäen, että yksityisten rahoittajatahojen osuus on vähintään 8 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisgallerian toimitilamuutos (siirto momentille 29.80.53) -1 245
Yhteensä -1 245

2016 talousarvio 10 000 000
2015 talousarvio 11 245 000
2014 tilinpäätös 14 670 000

(70.) Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 150 000
2014 tilinpäätös 500 000

72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.


2016 talousarvio 739 000
2015 talousarvio 739 000
2014 tilinpäätös 739 000

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 6 100 000
Yhteensä 6 899 000

Määrärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohdan 2. osalta enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Valtuus

1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2016 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 300 000 euroa.

2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuosina 2016—2018 aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -250
Suomenlinnan kaukolämpötunnelin peruskorjaus 4 000
Yhteensä 3 750

2016 talousarvio 6 899 000
2015 talousarvio 3 149 000
2014 tilinpäätös 3 800 000

95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja lain nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen.


2016 talousarvio 50 000
2015 talousarvio 50 000
2014 tilinpäätös 10 000