Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan, sotilaallisen maanpuolustuksen, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisen sekä sotilaalliseen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan suunnittelusta ja valmistelusta sekä toimeenpanosta ja seurannasta.

Toiminnan painopisteenä on 2020-luvun sotilaallisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen osana kokonaisturvallisuutta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
 • — Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttaminen
 • — Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
 • — Monikansallisen, alueellisen ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen
 • — Hallinnonalan toimintaedellytyksiin vaikuttavien keskeisten lainsäädäntöhankkeiden jatkovalmistelu ja toteuttaminen
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Lakisääteisten tehtävien edellyttämä ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava puolustuskyky uudistetuilla puolustusvoimien rauhan ajan rakenteilla ja toimintatavoilla
 • — Hallitusohjelman linjausten toimeenpano puolustushallinnossa sekä strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
 • — Puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta turvaava kansainvälinen yhteistoiminta erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa
 • — Materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen keskeisten hankkeiden ja kehittämisohjelman toimeenpanossa
 • — Toimintaedellytykset hallinnonalan henkilöstöjärjestelmän ja asevelvollisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle pitkäjänteisesti
 • — Tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kehittämislinjausten toteutuminen kokonaistarkastelun ja puolustusvoimauudistuksen mukaisesti
 • — Valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisten ICT-palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto hallinnonalalla
Turvallinen yhteiskunta
 • — Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja kehittäminen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Toimintaedellytykset osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä siihen liittyvä toimeenpanon ohjaus
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehdyt linjaukset.
 • — Rakennuslaitos tehostaa puolustusministerin 5.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 milj. euron vuositason kustannussäästöt vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • — Rakennuslaitoksen organisaatio, tehtävät sekä henkilöstörakenne ja henkilöstön määrä sopeutetaan muutosjohtamisen menettelytapoja käyttäen vastaamaan puolustusvoimien rauhan ajan ja poikkeusolojen suorituskykyvaatimuksia sekä puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän muutosta siten, että kustannustehokkuus toteutuu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistetaan.
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä (FI.PLM.2013-4162) aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat rakentamis- yms. toimenpiteet.
 • — Rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 325 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 4 487 1 834 2 076
Sotilaallinen maanpuolustus 1 162 597 393
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 447 1 219 782
Sotilaallinen kriisinhallinta 316 224 126
Ohjaustoiminnot 11 978 6 298 5 773
Tukitoiminnot   7 065 7 378
Yhteensä 19 390 17 237 16 528
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet toimintoalueittain      
Puolustuspolitiikka 36 16 21
Sotilaallinen maanpuolustus 8 5 4
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 12 9 8
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 3 2
Ohjaustoiminnot 89 45 45
Tukitoiminnot   53 55
Yhteensä 147 131 135

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2014 osalta tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,71 3,6 3,7
— naiset 3,36    
— miehet 3,96    

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 19 390 16 277 15 357
Bruttotulot - 32 32
Nettomenot 19 390 16 245 15 325
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 323    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 116    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 27.10.01 (2 htv) 180
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) -714
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
Palkkaliukumasäästö -95
Palkkausten tarkistukset 77
Toimintamenojen tuottavuussäästö -99
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Yhteensä -920

2016 talousarvio 15 325 000
2015 talousarvio 16 245 000
2014 tilinpäätös 20 183 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75-prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.


2016 talousarvio 2 875 000
2015 talousarvio 2 875 000
2014 tilinpäätös 2 315 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 367 669 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveron korotus -1 928
Eduskunnan tekemistä päätöksistä aiheutuva lisätarve ALV-menoihin 24 205
Ennakollisen kustannustason tarkistuksen vaikutus 6 024
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos -3 800
Libanonin operaation johtovaltiovastuun jatko 2 640
Puolustusbudjetin tasokorotus (HO 2015) 12 000
PURU:n yhtiöittämisestä aiheutuva ALV-menojen lisäys -78
PVKEH 2015 Pansio-luokan miinalauttojen peruskorjaus (LTA I 2015) 1 440
Siirto momentille 23.01.29 -107
Siirto momentilta 24.01.29 300
Toimintamenosäästön ALV-osuus (HO 2015) -1 318
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -3 069
Vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyneiden tilausvaltuuksien menoajoitusmuutosten ALV-osuus -139
Vuoden 2014 toteutuneesta indeksikehityksestä aiheutuva muutos ALV-menojen tarpeeseen -2 530
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymiskorvausten ALV-osuus -1 174
Yhteensä 32 466

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 367 669 000
2015 talousarvio 335 203 000
2014 tilinpäätös 298 114 921