Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
            01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
            02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
            03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
            20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
            22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       20. Poliittisen toiminnan avustaminen
       30. Oikeuskanslerinvirasto
       90. Muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Vahvistetaan tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottamista sekä vahvistetaan digitalisaatioon, normien purkamiseen ja sääntelyn uudistamiseen sekä kokeilutoimintaan liittyvää koordinaatiota.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

6) Valtioneuvoston kanslialla on vastuu ja keskeinen rooli valtioneuvoston toiminnan yhtenäistämisessä ja sisäisten toimintatapojen kehittämisessä.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Henkilötyövuosien määrä320600650
Osaaminen (koulutustasoindeksi)5,55,55,5
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi   
— henkilöstön työtyytyväisyysindeksi3,53,53,7
— johtajuusindeksi3,43,53,7
— osaamisen johtamisindeksi3,53,53,5
— työolojen johtamisindeksi3,84,04,0
— sairauspoissaolot työpäivää/htv777
Innostava johtaminen ja esimiestyö   
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä3,23,53,7
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä3,33,53,8
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit   
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus3,03,53,7
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä3,23,53,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky   
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa3,33,53,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo3,63,73,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 307 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot34 05532 624125 757
Bruttotulot67525450
Nettomenot33 38032 599125 307
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 493  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 716  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015)250
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen-500
Siirto momentille 23.01.02-75
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01)250
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01)350
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen-285
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv)5 278
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv)849
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv)894
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv)714
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv)1 512
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv)1 234
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv)1 032
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv)777
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv)2 077
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv)1 488
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv)770
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.0424
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-5 639
Palkkaliukumasäästö-145
Palkkausten tarkistukset126
Toimintamenojen tuottavuussäästö-154
Toimintamenosäästö (HO 2015)-450
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)2
Vuokramenojen indeksikorotus653
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-586
Yhteensä10 595

2016 talousarvio125 307 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 700 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu39
Poliittinen toiminta (HO 2015)-1 983
Siirto momentilta 23.01.0175
Siirto momentilta 26.01.0175
Siirto momentilta 27.01.0175
Siirto momentilta 28.01.01150
Siirto momentilta 29.01.0175
Siirto momentilta 30.01.0175
Siirto momentilta 32.01.01150
Siirto momentilta 33.01.01150
Siirto momentilta 35.01.0175
Yhteensä-1 044

2016 talousarvio5 700 000
2015 talousarvio6 744 000
2014 tilinpäätös5 175 842

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2016 talousarvio1 000 000
2015 talousarvio1 000 000
2014 tilinpäätös1 000 000

20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio867 000
2015 talousarvio867 000
2014 tilinpäätös510 456

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 28.30.0269
Siirto momentilta 29.40.0317
Siirto momentilta 30.01.051 461
Siirto momentilta 30.20.0214
Siirto momentilta 30.70.0191
Siirto momentilta 31.50.01330
Siirto momentilta 32.20.01196
Siirto momentilta 32.20.491 617
Siirto momentilta 33.02.0358
Siirto momentilta 33.03.04582
Siirto momentilta 33.03.50332
Siirto momentilta 35.01.04233
Yhteensä5 000

2016 talousarvio11 400 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio6 400 000
2014 tilinpäätös5 000 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 24.01.29830
Siirto momentilta 25.01.29137
Siirto momentilta 26.01.29122
Siirto momentilta 27.01.29107
Siirto momentilta 28.01.29240
Siirto momentilta 29.01.29183
Siirto momentilta 30.01.29162
Siirto momentilta 31.01.29119
Siirto momentilta 32.01.29327
Siirto momentilta 33.01.29227
Siirto momentilta 35.01.29125
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)8
Tasomuutos150
Yhteensä2 737

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio19 435 000
2015 talousarvio16 698 000
2014 tilinpäätös3 656 851