Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
            29. Arvonlisäveromenot

Talousarvioesitys 2016

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 52 382 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 3 055 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on avattu uusi momentti 21.10.51. Momentille siirretään 4 164 000 euroa eduskunnan kanslian toimintamenomomentilta.

Momentilta 21.10.70 siirretään eduskunnan kanslian toimintamenomomentille 1 590 000 euroa vuosikuluiksi kirjattavien laitteiden hankintaa varten.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 21.10.51 -4 164
Siirto momentilta 21.10.70 1 590
Vuoden 2015 ETYJ-kokouskulujen vähennys -678
Tasomuutos -306
Yhteensä -3 558

2016 talousarvio 52 382 000
2015 talousarvio 55 940 000
2014 tilinpäätös 51 994 909

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 937 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön 4 326 000 euroa ja tietohallintotoimiston käyttöön 611 000 euroa. Tarvittaessa määrärahaa voidaan käyttää myös muiden, kuten turvallisuusyksikön vastuulla oleviin kustannuksiin.

Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 14 milj. euroa. Tilapäistilojen ja -järjestelyjen, jälkitöiden sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 25 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen toimintamenojen muutos -2 170
Siirto momentilta 21.10.70 20
Yhteensä -2 150

2016 talousarvio 4 937 000
2015 talousarvio 7 087 000
2014 tilinpäätös 6 809 264

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen muutos 1 400
Yhteensä 1 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 15 000 000
2015 talousarvio 13 600 000
2014 tilinpäätös 12 416 388

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 164 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 § 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisumma on toiminnan alkaessa 23.4.2015 suuruudeltaan 3 469,25 euroa edustajaa kohden. Korvaussummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 21.10.01 4 164
Yhteensä 4 164

2016 talousarvio 4 164 000

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 390 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan pieneneminen merkittävästi edellisiin vuosiin nähden johtuu kirjaustavan muutoksesta. Yksikköhinnaltaan alle 10 000 euron laitteet kirjataan vuosikuluiksi ja maksetaan toimintamenomäärärahasta. Aiemmin yhteissummaltaan suuremmat työasemahankinnat on maksettu tältä investointimomentilta ja kirjattu käyttöomaisuuteen. Vuodelle 2016 tällaisia hankintoja on 1 590 000 euron edestä ja kulut on budjetoitu momentille 21.10.01. Lisäksi vastaavanlaisia hankintoja on peruskorjauksessa 20 000 euron edestä, joiden kulut on budjetoitu momentille 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 21.10.01 -1 590
Siirto momentille 21.10.02 -20
Yhteensä -1 610

2016 talousarvio 2 390 000
2015 talousarvio 4 000 000
2014 tilinpäätös 4 300 000

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 42 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2016 määrärahasta käytetään Eduskuntatalon peruskorjaukseen 38,5 milj. euroa. Maanalaisten tilojen logistiikka- ja hissitöihin sekä jälkitöihin käytetään arviolta 3,5 milj euroa. Molempiin summiin sisältyy suunnittelukustannuksia.

Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2014 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 147,6 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti 10 000
Yhteensä 10 000

2016 talousarvio 42 000 000
2015 II lisätalousarvio 10 000 000
2015 talousarvio 32 000 000
2014 tilinpäätös 26 500 000