Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2012 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot
              02. Valtion taidemuseon toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
              07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot
              08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
              33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
              34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
              55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
              (56.) Kulttuuriviennin edistäminen
              70. Kaluston hankinta
              72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 412 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa: Näkövammaisten kirjaston toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden saannissa, koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena.

Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja lukiolaisten tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat yhteensä noin 900 uutta nimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 7 350 kappaletta.

Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän (1 500 nimikettä), joka vastaa noin 33 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta 1 066 000 kertaa. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on vähintään 50 000 henkilöä.

Keskeisenä tavoitteena on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla sekä verkkokirjaston rakentaminen ja verkkopalvelujen laajentaminen. Toimintavuonna jatketaan yhdistelmäkirjan tuotantoprosessin kehittämistä ja seurataan kansainvälisen Daisy/Epub -formaatin kehittämistyön mahdollisuuksia kirjatuotannon edelleen kehittämiseksi.

Tunnusluku2009
toteutuma
2010
toteutuma
2012
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
— kirjatuotanto/kpl2 2312 277 2 300
— lainojen määrä947 945978 1611 066 000
— oppikirjatoimitukset/kpl9 0499 78811 500
— asiakkaiden määrä15 00015 50017 500
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5)4,134,384,1
Toiminnallinen tehokkuus   
— kirjalainan keskihinta/euroa5,975,605,85
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa208179 198
Henkisten voimavarojen hallinta   
— Henkilötyövuodet585652

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot7 3446 8646 567
Bruttotulot178140155
Nettomenot7 1666 7246 412
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 967  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 302  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset39
Sanastokorvaus341
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.066
Vuokrien indeksitarkistus10
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen-5
Toimintamenosäästö (HO)-62
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-16
Kertamenon poistuminen-600
Tasomuutos2
Yhteensä-285


2012 talousarvio6 412 000
2011 III lisätalousarvio27 000
2011 talousarvio6 697 000
2010 tilinpäätös6 501 000