Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
          (63.) Metsähallitus
       64. Metsähallitus 2016
            50. (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

64. Metsähallitus 2016PDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita Metsähallituksesta annetun lain edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Valtuutus Metsähallituksen avaavan taseen muodostamiseen

Eduskunta antaa valtioneuvostolle valtuutuksen päättää Metsähallituksen hallintaan siirrettävästä omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään Metsähallituksen peruspääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi. Peruspääoman ehdoin 1.4.2016 Metsähallitukselle siirrettävän maa- ja vesiomaisuuden arvo on noin 2 500 milj. euroa ja muu oman pääoman ehdoin siirrettävän maa- ja vesiomaisuuden arvo on noin 1 200 milj. euroa.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä Metsähallitusta koskevan lainsäädännön mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten lainaa 1.4.2016—31.12.2016 aikana enintään 80 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallitus voi tehdä sitoumuksia liiketoiminnan investoinneista 1.4.2016—31.12.2016 aikana enintään 20 milj. euron määrää vastaavasti.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille 1.4.2016—31.12.2016 aikana enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Metsähallituksen toiminnan ja tehtävien uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Tarkoituksena on toteuttaa EU:n kilpailulainsäädännön vaatimukset.

Metsähallituksesta ehdotetaan muodostettavaksi 1.4.2016 alkaen valtion liikelaitos, jonka toiminta ei enää perustu lakiin valtion liikelaitoksista (1185/2002). Metsähallitukseen ei myöskään sovellettaisi valtion liikelaitoksista annettua lakia (1062/2010). Metsähallitus olisi perustuslain 84 §:n 4 momentissa tarkoitettu valtion liikelaitos, jota koskevat tarkemmat säännökset sisältyvät Metsähallituksesta annettavaan lakiin. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista liiketoimintaa Metsähallitus harjoittaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta.

Tehtävät organisoidaan uudelleen Metsähallituksen nykyisillä voimavaroilla.

Liikelaitoksen henkilöstö, sopimukset, sitoumukset ja muut vastuut sekä Y-tunnus siirtyvät uudelle Metsähallitus liikelaitokselle.

Avaavan taseen muodostaminen

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) tarkoittaman Metsähallituksen toiminta päättyy ja liikelaitos laatii tilinpäätöksen 31.3.2016 tilanteesta. Uuden lain voimaantullessa arviolta 1.4.2016 sen tarkoittama Metsähallitus aloittaa toimintansa ja sille laaditaan avaava tase.

Esitetyn Metsähallituksesta annetun lain 34 §:n mukaan valtioneuvosto päättää valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunnan antaman valtuutuksen nojalla Metsähallituksen hallintaan siirrettävästä valtion omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään Metsähallituksen peruspääomaksi, muuksi omaksi pääomaksi tai lainaehdoin annetuksi. Luvun päätösosan kohdassa 1. on lain edellyttämä valtuutus.

Valtioneuvoston päätöksessä omaisuus on tarkoitus jakaa seuraavasti:

  • — Peruspääomaa olisi edelleen omaisuus, joka on taloudellisesti hyödynnettävissä. Peruspääomalle asetettaisiin tuottovaade.
  • — Muussa omassa pääomassa olisi julkisten hallintotehtävien käyttöön osoitettu omaisuus, joka on tarpeellista näiden tehtävien hoitamiseksi. Julkisten hallintotehtävien hoitoon osoitetulla omaisuudella ei olisi tuottovaadetta. Muuhun omaan pääomaan kuuluvaksi erilliseksi tase-eräksi osoitetaan maa- ja vesiomaisuus, joka ei liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja joka ei myöskään ole mainittavan taloudellisen hyödyntämisen piirissä, minkä vuoksi omaisuudelle ei asetettaisi tuottovaadetta.

Peruspääoma (5,570 milj. ha): Peruspääoma tulee sisältämään aiempien talouskäytössä olevien alueiden lisäksi n. 40 000 hehtaaria Ylä-Lapin virkistysmetsiä. Lisäksi valtioneuvoston päätökseen avaavasta taseesta sisällytetään vielä suojelemattomien valtion suoalueiden, pinta-alaltaan n. 15 000 ha, siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien käytössä olevaan omaisuuteen. Muilta osin peruspääomaan osoitettavat maa- ja vesialueet säilyvät ennallaan.

Muu oma pääoma (6,970 milj. ha): Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitettuun omaisuuteen kuuluisivat mm. luonnonsuojelulain 10 §:ssä tarkoitetut kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet sekä erämaa-alueet, valtioneuvoston vahvistamiin luonnonsuojelulain nojalla toteutettaviin suojeluohjelmiin kuuluvat valtion alueet, Natura 2000 -verkostoon kuuluvat valtion alueet, joiden talouskäyttö ei ole mahdollista, vahvistetuissa kaavoissa suojelualueiksi varatut Metsähallituksen alueet ja suojelutarkoituksiin hankitut alueet sekä muu Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoidon kannalta tarpeellinen omaisuus, josta Metsähallituksen tasetta koskevassa valtioneuvoston päätöksessä päätetään. Lisäksi muuhun omaan pääomaan osoitetaan omana eränä liikelaitoksen omaisuus, joka ei liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja jolle ei perustellusta syystä asetettaisi tuottovaatimusta. Tällaista maa- ja vesiomaisuutta ovat luonnonsuojelupäätösten ulkopuoliset yleiset vesialueet (n. 2 200 000 ha) ja Ylä-Lapin luontaistalousalueet (n. 361 000 ha).

Valtion omaisuutta ei siirretä Metsähallitukseen lainaehdoin.

Arvio 1.4.2016 Metsähallituksen avaavasta taseesta on seuraava (milj. euroa)

 Tilinpäätös 31.12.2014MH:n avaava tase 1.4.2016 
  YhteensäMuu oma pääomaPeruspääoma
   Julk. hall.tehtävätMuu maa- ja
vesiomaisuus
 
      
VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineettomat hyödykkeet0,81,00,5 0,5
Aineelliset hyödykkeet     
   Maa- ja vesialueet3 684,43 731,0922,0220,02 589,0
   Muut aineelliset hyödykkeet75,468,022,0 46,0
Yhteensä3 759,83 799,0944,0220,02 635,0
Sijoitukset33,392,013,0 79,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ3 794,03 892,0957,5220,02 714,5
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Vaihto-omaisuus14,82,02,0 0,0
Saamiset     
   Lyhytaikaiset40,820,012,0 8,0
Rahat ja pankkisaamiset20,325,015,0 10,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ75,947,029,0 18,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ3 869,93 939,0986,5220,02 732,5
      
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     
Peruspääoma2 525,72 534,0  2 534,0
Muu oma pääoma     
   Julkiset hallintotehtävät1 175,2972,0972,0  
   Muu maa- ja vesiomaisuus 220,0 220,0 
   Edellisten tilikausien voitto-3,6120,00,0 120,0
Tilikauden voitto114,20,00,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ3 811,63 846,0972,0220,02 654,0
      
VIERAS PÄÄOMA     
Pitkäaikainen1,21,0  1,0
Lyhytaikainen57,192,014,5 77,5
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ58,493,014,5 78,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ3 869,93 939,0986,5220,02 732,5

Julkisten hallintotehtävien käyttöön osoitettu muu oma pääoma sekä muu ilman käyttörajoitteita oleva pääoma ja muut varat ja velat kirjataan tilinpäätöshetken 31.3.2016 kirjanpitoarvoon siten, että edellisten tilikausien kertyneet tappiot kirjataan pienentämään muun oman pääoman arvoa.

Liikelaitoksen peruspääoma ja muut varat ja velat pl. julkiset hallintotehtävät kirjataan lain voimaantulopäivän 1.4.2016 käypään arvoon.

Liikelaitoksen tilintarkastaja antaa Metsähallituksen hallitukselle lausunnon käyvän arvon vahvistamista varten.

Liiketoiminta

Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla liiketoimintaa harjoitetaan ottaen huomioon metsähallituslaissa säädetyt yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan Metsähallituksen on otettava toiminnassaan huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistämisen vaatimukset, poronhoidon ja saamelaiskulttuurin edellytysten turvaaminen. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2016.

Metsähallitus ohjaa tytäryhtiötä vuosittain eduskunnan päätösten edellyttämällä tavalla valtion omaisuuden käyttöehtoihin liittyvien vuosittaisten tavoitteitten asettamisen kautta.

Metsähallitus harjoittaa tytäryhtiöissä metsätaloutta ja puutavaran toimittamista asiakkaille sekä siemen- ja taimituotantoa. Osana liikelaitosta se harjoittaa maa-ainesliiketoimintaa ja maa- ja vesialueita koskevaa vuokraus-, myynti-, hanke- ja kehitystoimintaa. Metsähallituksen tulos ja tuloutus valtion talousarvioon muodostuu omasta liiketoiminnasta, tytäryhtiöiden osingoista ja käyttöoikeuskorvauksista. Metsähallitus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia aktiivisella hankekehityksellä ja tasapuolisella kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen valtion metsätalousosakeyhtiöstä. Ehdotetun lain 1 §:n mukaan valtion metsätalouden harjoittamista varten perustetaan Metsähallituksen omistama osakeyhtiö, jonka toimialana on metsätalouden harjoittaminen yksinoikeudella valtion omistamalla maalla ja puutavaran toimittaminen asiakkaille. Ehdotetun lain mukaan valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Maa- ja vesiomaisuutta koskevaa käyttöoikeutta luovutettaessa on huolehdittava, että Metsähallituksesta annetussa laissa tarkoitettujen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttaminen turvataan. Tytäryhtiö perustetaan liiketoiminnan siirtona. Metsähallituksen metsätalouden henkilöstö siirtyy tytäryhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Luvun 30.64 päätösosan mukaan Metsähallitus voi nostaa lainaa investointejaan varten enintään 80 milj. euroa. Kilpailuneutraalius edellyttää, että perustettavan metsätalousyhtiön omavaraisuusaste on 50 % tasolla. Perustamisvaiheessa liikelaitos lainoittaa yhtiötä antamalla tälle lainaa markkinaehdoin.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja luvun 30.64 päätösosan valtuuden 20 milj. euron rajoissa. Alustavan investointisuunnitelman mukaan merkittävimmät investointikohteet ovat tie- ja vesirakenteet, puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tuulivoimapuistojen rakenteet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita n. 3 milj. eurolla.

Metsähallitus joutuu toiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille.

Metsähallituksen uudelleenorganisointi tulee pienentämään liikelaitoksen ensimmäisen toimintavuoden tulosta ja vuonna 2017 tehtävää tuloutusta valtion talousarvioon. Tähän on kertaluonteisina syinä perustettavalle tytäryhtiölle siirtyvien lisäeläkevastuiden kattamisesta aiheutuva kertaluonteinen kustannus (n. 8 milj. euroa) sekä se, että tuloutus ei vielä sisällä perustettavan tytäryhtiön osinkoja, vaan ainoastaan valtion ja metsätalousyhtiön välisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset korvaukset, jotka alustavasti on arvioitu olevan arvonlisäverottomia. Osinkoa maksetaan ensimmäistä kertaa liikelaitokselle vasta vuonna 2017 ja tuloutetaan valtiolle vuoden 2018 talousarviossa. Lisäksi tulokseen ja tuloutukseen vaikuttaa pysyvästi liiketoiminnan verokannan muutos. Metsätalousliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö on normaalin yhtiöverotuksen piirissä, jolloin verokanta nousee nykyisestä n. 7 prosentista 20 prosenttiin.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2016 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi 86,2 milj. euroa (tilikauden tulos) ja tuloutustavoitteeksi 86 milj. euroa aikaväliltä 1.4.—31.12.2016 vuonna 2017. Tulostavoitteiden saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää liikelaitoksen voiton tuloutuksista vuoden 2016 tilinpäätösten vahvistamisen yhteydessä vuonna 2017.

Liiketoimintakonsernin tunnuslukutaulukko 1.4.2016—31.12.2016

 2014 toteutuma2015 TA1.4.—31.12.2016
 KonserniKonserniKonserni
    
Liikevaihto, milj. €355,0355,1278,1
— muutos, %-404
Käyttökate, %353736
Liikevoitto/tappio, milj. €125,1127,396,8
Tilikauden tulos, milj. €116,9119,186,2
— liikevaihdosta, %333431
— peruspääomasta, %4,64,74,5
Tuloutus valtion talousarvioon, milj.  €1301)1102)1203)
Sijoitetun pääoman tuotto, %4)4,74,84,5
Investoinnit liikevaihdosta, %457
Omavaraisuusaste, %989898
Taseen loppusumma, milj. €2 6932 6932 767
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)1 0981 027755

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Valtioneuvoston vahvistaman vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

3) Vuoden 2015 toiminnan perusteella vuoden 2016 varsinaisen talousarvion tuloutusarvio on 120 milj. euroa. Vuonna 2016 1.1.2016—31.3.2016 toiminnan perusteella tuloutusarvio on 10 milj. euroa. Tuloutusarvio on yhteensä 130 milj. euroa (mom. 13.05.01).

4) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
20161)
esitys
    
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille   
13.05.01 Voiton tuloutus130,000110,000130,0002)
Yhteensä130,000110,000130,000
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.(63.50) ja 30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät6,3876,2505,754
MMM:n hallinnonala yhteensä6,3876,2505,754
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät34,62234,59837,616
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot3)2,0002,000-
YM:n hallinnonala yhteensä36,62236,59837,616
    
Yhteensä (MMM ja YM)43,00942,84843,370

1) Koko vuosi.

2) Vuoden 2015 tuloksesta 120 milj. euroa ja 1.1.2016—31.3.2016 väliseltä ajalta 10 milj. euroa.

3) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus on maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momenteilla 30.(63.50) ja 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

50. (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että julkisille hallintotehtäville asetetaan seuraavat palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialalla:

  • — Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
  • — Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä sekä
  • — Riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Metsähallituksen toiminnan ja tehtävien uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015). Metsähallitusta koskeva lainsäädäntö on ehdotettu tulemaan voimaan 1.4.2016.

Momentin perustelujen muutos mahdollistaa määrärahan ja hallintotehtävistä saatavien tulojen käyttämisen uuden Metsähallitusta koskevan lainsäädännön nojalla julkisista hallintotehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin perustelujen täydennyksellä maa- ja metsätalousministeriön toimialan julkisten hallintotehtävien tavoitteet yhdenmukaistetaan ympäristöministeriön toimialan vastaavien tavoitteiden kanssa, jotka ovat momentilla 35.10.52.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 I lisätalousarvio
2016 talousarvio5 754 000
2015 talousarvio6 250 000
2014 tilinpäätös6 387 000