Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2016

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 41 541 502
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   13 339 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 480 000
02. Yhteisövero   3 278 000
03. Korkotulojen lähdevero   91 000
04. Perintö- ja lahjavero   490 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   17 970 800
01. Arvonlisävero   17 009 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   785 000
03. Apteekkimaksut   176 800
08. Valmisteverot   7 080 000
01. Tupakkavero   950 000
04. Alkoholijuomavero   1 340 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero   257 000
07. Energiaverot   4 518 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   3 041 000
03. Autovero   899 000
05. Varainsiirtovero   802 000
06. Arpajaisvero   225 000
07. Ajoneuvovero   1 090 000
08. Jätevero   25 000
19. Muut veronluonteiset tulot   110 702
03. Ratavero   5 341
04. Eräät viestinnän maksut   28 720
05. Eräät liikenteen maksut   18 751
06. Väylämaksut   44 800
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 090
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   0
12. SEKALAISET TULOT 5 426 158
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   37 227
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   37 227
25. Oikeusministeriön hallinnonala   138 950
10. Tuomioistuintulot   38 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   23 300
20. Ulosottomaksut   74 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   47 824
98. EU:lta saatavat tulot   47 374
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   450
27. Puolustusministeriön hallinnonala   6 506
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   6 480
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 245 507
10. Tullin tulot   2 500
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   136 621
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   26 170
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   15 081
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   5 200
25. Metallirahatulot   15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 784 620
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   186 154
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   19 796
60. Työturvallisuusmaksu   900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   34 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   17 965
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   566 543
70. Opintotukitoiminnan tulot   24 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista   538 543
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   1 034 850
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   599 903
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   390 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   477
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta   1 040
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   3 400
44. Kalastonhoitomaksut   10 400
45. Riistanhoitomaksut   10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   142 393
10. Liikenneviraston tulot   141 743
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   650
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   333 815
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 850
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista   65 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   42 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   120 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   103 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   523 393
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto   426 788
98. Valtionapujen palautukset   93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   52 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   2 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta   47 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   296 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   119 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   100 000
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 646 952
01. Korkotulot   109 952
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   12 500
05. Korot muista lainoista   73 352
07. Korot talletuksista   1 100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   23 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 209 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   1 209 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   98 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   98 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   230 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   230 000
15. LAINAT 6 427 031
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   466 800
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   68 800
04. Muiden lainojen lyhennykset   398 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   5 960 231
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   5 960 231
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 041 643