Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2016

  1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT41 541 502
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 339 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 480 000
02. Yhteisövero 3 278 000
03. Korkotulojen lähdevero 91 000
04. Perintö- ja lahjavero 490 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 970 800
01. Arvonlisävero 17 009 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 785 000
03. Apteekkimaksut 176 800
08. Valmisteverot 7 080 000
01. Tupakkavero 950 000
04. Alkoholijuomavero 1 340 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 257 000
07. Energiaverot 4 518 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000
10. Muut verot 3 041 000
03. Autovero 899 000
05. Varainsiirtovero 802 000
06. Arpajaisvero 225 000
07. Ajoneuvovero 1 090 000
08. Jätevero 25 000
19. Muut veronluonteiset tulot 110 702
03. Ratavero 5 341
04. Eräät viestinnän maksut 28 720
05. Eräät liikenteen maksut 18 751
06. Väylämaksut 44 800
08. Öljyjätemaksu 4 000
09. Muut verotulot 6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  3 090
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 0
12. SEKALAISET TULOT5 426 158
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 37 227
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 37 227
25. Oikeusministeriön hallinnonala 138 950
10. Tuomioistuintulot 38 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300
20. Ulosottomaksut 74 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 47 824
98. EU:lta saatavat tulot  47 374
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 6 506
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 6 480
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 245 507
10. Tullin tulot 2 500
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 136 621
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 170
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 15 081
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 5 200
25. Metallirahatulot 15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 784 620
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 186 154
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 796
60. Työturvallisuusmaksu 900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 17 965
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 566 543
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 538 543
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 034 850
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 599 903
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 390 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 477
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 040
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400
44. Kalastonhoitomaksut  10 400
45. Riistanhoitomaksut 10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 142 393
10. Liikenneviraston tulot 141 743
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 650
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 333 815
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 65 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 120 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 103 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 523 393
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 788
98. Valtionapujen palautukset 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 52 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 2 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta 47 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 296 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 119 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 100 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 646 952
01. Korkotulot 109 952
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 12 500
05. Korot muista lainoista 73 352
07. Korot talletuksista 1 100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 23 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 209 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 209 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 98 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 98 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 230 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 230 000
15. LAINAT6 427 031
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 466 800
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68 800
04. Muiden lainojen lyhennykset 398 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 960 231
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 5 960 231
Tuloarvioiden kokonaismäärä55 041 643