Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              03. Maaseutuviraston toimintamenot
              20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. Eräät korvaukset
              43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
              47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
              60. Siirto interventiorahastoon
              61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menojen osalta enintään 75 000 euroa

3) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla

4) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

5) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on Elintarviketurvallisuusviraston vastuulla olevien kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnan valvonta- ja ohjaustehtävien keskittäminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
 • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
 • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
 • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
 • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
 • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — ohjataan valvontaa riskiperusteisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. Edistetään viranomaistoiminnan avoimuutta, toimijoiden vastuullisuutta sekä tehokasta ja vaikuttavaa viranomaisvalvontaa
 • — jatketaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanoa
 • — vaikutetaan aktiivisesti elintarvikeketjun tuotteiden viennin toimintaedellytysten varmistamiseen ja uusien viennin kohdemaiden avautumiseen
 • — kohdennetaan tutkimustoimintaa ja riskinarviointia palvelemaan lainsäädäntötyötä, valvontaa ja elinkeinon tarpeita
 • — kehitetään palveluita ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti. Jatketaan toimijoiden sähköistä asiointia ja valvontaviranomaisten toiminnan tehokkuutta parantavien tietovarantojen ja -järjestelmien kehittämistä.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Eviralle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2014 toteutuma2015 arvio2016 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Elintarviketurvallisuus26 29412 52331425 94511 81330623 18612 387297
— tieteellinen tutkimus1 094369161 0793481664320811
— riskiarviointi1 081246141 067231141 14318215
— laboratoriopalvelut4 772190564 709179554 44126255
— valvonnan ohjaus6 90872786 81668765 46910965
— valvonnan toimeenpano12 43911 64615012 27410 98714511 49011 626151
Eläinten terveys ja hyvinvointi22 2143 98622021 9183 76121423 6533 995216
— tieteellinen tutkimus804198127931871262511810
— riskiarviointi424375418355410616
— laboratoriopalvelut10 62585112310 48480311910 586742131
— valvonnan ohjaus7 27267727 17563708 3294159
— valvonnan toimeenpano3 0892 83383 0482 67383 7033 03310
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys15 9956 69418115 7836 31517615 5785 893176
— tieteellinen tutkimus17--17--211-
— riskiarviointi32925632524614142
— laboratoriopalvelut5 807875715 730825685 34984668
— valvonnan ohjaus4 52146564 46143544 6706257
— valvonnan toimeenpano5 3215 748485 2505 423475 3974 98049
Yhteensä1)64 50323 20371563 64621 88969662 41722 275689

1) Momentin 30.20.02 henkilötyövuosikiintiöt: 750 htv TA 2014, 742 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 689 htv TAE 2016.

Viraston tunnusluvut

 2014
toteutuma
2015
talousarvio
2016
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Taloudellisuusindeksi101--
— Tuottavuusindeksi 100101101

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot64 81164 24563 513
Bruttotulot23 20322 48822 167
Nettomenot41 60841 75741 346
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 357  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 270  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot19 07318 83918 683
— muut tuotot20--
Tuotot yhteensä19 09318 83918 683
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 95214 63914 518
— osuus yhteiskustannuksista3 9564 2004 165
Kustannukset yhteensä18 90818 83918 683
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)185--
Kustannusvastaavuus, %101100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 8032 6492 519
— muut tuotot7--
Tuotot yhteensä2 8102 6492 519
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 8381 9292 236
— osuus yhteiskustannuksista669720859
Kustannukset yhteensä2 5072 6493 095
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)303--576
Kustannusvastaavuus, %11210081
    
Hintatuki--576
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen303--

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 576 000 euroa.

Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän toteuttamiseen, nautarekisterin uudistamiseen, eläintenpitäjärekisterin sähköistämiseen sekä eläinlääkkeiden e-reseptin valmisteluun.

Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnan valvonta- ja ohjaustehtäviä siirretään vuoden 2016 alusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Tehtävän siirron yhteydessä Eviran toimintamenoista siirretään 35 000 euroa momentille 32.40.05.

Määrärahasta maksetaan jatkossa hukkakauralain (185/2002) mukaiset hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvien kustannusten korvaukset, joita varten on vuonna 2015 osoitettu määrärahaa momentilla 30.20.42.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat (siirto momentilta 30.20.42)30
Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonta (siirto momentille 32.40.05) (-0,5 htv)-35
Muu muutos1
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto-1 550
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö1 950
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-639
Palkkaliukumasäästö-116
Palkkausten tarkistukset235
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-76
Toimintamenojen tuottavuussäästö-200
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-14
Vuokramenojen indeksikorotus42
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-39
Yhteensä-411

2016 talousarvio41 346 000
2015 talousarvio41 757 000
2014 tilinpäätös41 521 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 212 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 866 000 euroa talousarvioesitykseen 41 346 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hankkeeseen (Vati-hanke).


2016 talousarvio42 212 000
2015 talousarvio41 757 000
2014 tilinpäätös41 521 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 212 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menojen osalta enintään 75 000 euroa

3) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla

4) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

5) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 285 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 14 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 299 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-285 000
2016 talousarvio42 212 000
2015 tilinpäätös41 757 000
2014 tilinpäätös41 521 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 285 000 euroa.