Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 82 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 223 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2016 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 127 800 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2015 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2016.

Selvitysosa:Momentin varoin rahoitetaan ohjelmakaudella 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia maaseudun yritystoiminnan, palvelujen, kylien ja yhteistyön kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia.

Rahoitus toteutetaan yritystukina sekä paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, valtakunnallisina ja kansainvälisinä hankkeina. Tekninen apu tukee koko ohjelman toimeenpanoa. Ohjelman toteuttamiseen tarvittavat henkilötyövuodet vastaavat teknisen avun lisäksi nk. valtion hallinnon oman tuotannon hankkeissa vuosittain palkattavan henkilöstön enimmäismäärää. Teknistä apua on käytettävissä 879 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuosina 2014—2023 ohjelmakauden 2015—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Vuoden 2016 määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien arvioitu jakautuminen (euroa)

  Määräraha Valtuus
     
Yhteensä, josta 82 630 000 127 800 000
— EU-osuus 37 460 000 57 850 000
— valtion osuus 45 170 000 69 950 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2016 2017 2018 2019 2020— Yhteensä
vuodesta
2016 lähtien
             
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 69,850 69,850 69,850 28,100 12,630 250,280
Vuoden 2016 sitoumukset 12,780 24,710 31,950 38,340 20,020 127,800
Yhteensä 82,630 94,560 101,800 66,440 32,650 378,080

Ohjelmakauden rahoituskehys sekä myöntämisvaltuuden ja määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

        Määräraha
Ohjelma Ohjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämis-
valtuus
2016
maksettu
2014
budjetoitu
2015
esitys
2016
             
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 917,000 282,800 127,800 - 33,020 82,530
— josta tekninen apu 70,000 30,000 - - 4,200 6,300
Ohjelmien korjaukset - - - 0,365 0,100 0,100
Kaikki yhteensä 917,000 282,800 127,800 0,365 33,120 82,630

Momentit 30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 ovat myös osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014—2020, jonka toimeenpanoon tarkoitetun teknisen avun valtuus ja määräraha ovat tällä momentilla.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tukiohjelman toteuttamiseen liittyvä muutos 27 510
Yhteensä 27 510

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 82 630 000
2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 tilinpäätös 365 494

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 82 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 223 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2016 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 127 800 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2015 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2016.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 34 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä 82 630 000 euroa. Kun määrärahan tarpeeksi arvioidaan 48 630 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 34 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksaminen ei ole alkanut vuoden 2016 aikana talousarviossa arvioidulla tavalla. Nyt vähennettävä määräraha budjetoidaan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan vähennykset ja sen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio III lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
(ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä
82,530 -34,000 47,1301)
— josta tekninen apu 6,300 -3,300 3,000
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 1,5001)
Kaikki yhteensä 82,630 -34,000 48,630
— josta EU:n rahoitusosuus 37,460 -18,300 19,160
— josta valtion rahoitusosuus 45,170 -15,700 29,470

1) Tilijaottelun muutoksella on jo aiemmin siirretty 1,400 milj. euroa ohjelman valtion rahoitusosuudesta kaikkien ohjelmakausien osalta tileistä poistoja, komissiolle maksettavia palautuksia sekä muita valtion vastuulle jääviä kokonaan kansallisesti korvattavia tapauksia varten.


2016 III lisätalousarvio -34 000 000
2016 talousarvio 82 630 000
2015 tilinpäätös 391 010
2014 tilinpäätös 365 494

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 34 000 000 euroa.