Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              50. Eräät avustukset
              (70.) Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

41. (29.80.41 ja 01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 20 213 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen

2) enintään 9 213 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön sekä tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia kirjastoissa tapahtuvasta teosten lainaamisesta sekä julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 29.01.29 838
Tasomuutos 150
Yhteensä 988

2016 talousarvio 20 213 000
2015 talousarvio 19 225 000
2014 tilinpäätös 4 075 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentin määräraha on 20,2 milj. euroa, joka käytetään tekijänoikeuslain mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen (11 milj. euroa) sekä suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin (9,2 milj. euroa). Lainauskorvauksiin on tarkoitus käyttää 8 375 000 euroa, mikä on 150 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Lisäksi momentille on lisätty lainauskorvauksiin liittyvä arvonlisävero-osuus (838 000 euroa).

Eduskunta on useissa eri yhteyksissä katsonut, että lainauskorvauksia tulee nostaa ja saattaa ne vähitellen pohjoismaiselle tasolle. Tämä tarkoittaisi määrärahan korottamista 14,2 milj. euroon, jota kaikista eduskuntapuolueista koostunut parlamentaarinen työryhmä ehdotti keväällä 2015.

Valiokunta pitää lainauskorvauksen korottamista valtiontalouden tilan niin salliessa erittäin tärkeänä, sillä nykyisen määrärahan puitteissa tekijä saa yhdestä lainatapahtumasta vain noin 16 sentin korvauksen.

Valiokunnan saaman tiedon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan tekijänoikeuslain (404/1961) muutosta, joka sisältää muun muassa ehdotuksen lainauskorvauksen laajentamisesta siten, että tekijöille maksettavan korvauksen piiriin otettaisiin myös tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista tapahtuva lainaaminen. Uudistuksen suunnitellusta voimaantuloajasta ei ole vielä päätöstä, eikä lainauskorvausoikeuden laajentamista ole otettu huomioon talousarvioesityksessä vuodeksi 2016.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että myös opetus- ja tutkimuskirjastot otettaisiin korvausjärjestelmän piiriin, mutta saadun selvityksen mukaan korvauksen piiriin tulee tällöin arviolta noin 17 miljoonaa uutta lainatapahtumaa. Valiokunta pitää tärkeänä, että lainauskorvaukseen oikeutettujen piirin laajentaminen ei pienennä lainauskorvauksia jo saavien tekijöiden korvauksia.

Lainauskorvaukset maksettiin aiemmin momentilta 29.01.22, johon liittyvät arvonlisäverot maksettiin erilliseltä alv-momentilta (29.01.29). Nyt arvonlisävero maksetaan samalta momentilta (29.80.41), jolta varsinainen lainauskorvaus, minkä vuoksi momentin määrärahaa on korotettu alv-menoja vastaavalla summalla (838 000 euroa); tämä on vastaavasti vähennetty alv-momentilta 29.01.29.

Tekijänoikeuslain mukaisen yksityisen kopioinnin hyvitykseen liittyvien korvausten alv-menoihin ei sen sijaan ole erikseen varauduttu, vaan ne vähentävät korvauksiin käytettävissä olevaa määrärahaa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että asia selvitetään ja että momentin määrärahatarvetta arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 3

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuonna 2017 ja että hallitus ottaa määrärahatarpeen huomioon keväällä 2016 laadittavassa julkisen talouden suunnitelmassa. Myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuva lainaaminen tulee saattaa korvausjärjestelmän piiriin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 20 313 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen

2) enintään 9 313 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.