Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              50. Eräät avustukset
              (70.) Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 522 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2012 sekä originaalimateriaali vuonna 2010 tarkastetuista elokuvista. Video- ja dvd-kokoelmaa kartutetaan noin 2 000 tallenteella.

Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy noin 62 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.

KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpidetään ja kehitetään luokitteluohjelmistoa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Elonetin ja Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn kautta.
  • — Lasten mediataitoja ja -kriittisyyttä kehitetään sekä tuetaan mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.
  • — Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien esitystoiminnalla ja elokuvakasvatuksella.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 159 666 128 095 131 700
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 37 120 39 070 38 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät 46 572 52 963 50 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) 266 328 463
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm 5 11 10
— Luokitellut ja ilmoitetut ohjelmat, lkm 22 557 19 147 21 000
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät tapahtumat, lkm 30 68 40
— Valvontaan liittyvät uudelleen luokittelut 210 275 200
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 22,13 22,68 23,54
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio 267 650 165 686 221 400
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 6 184 4 683 3 435
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa / käsittely 33 118 120
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa / ohjelma 157 92 104
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa / ohjelma 230 92 93
 
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 87 88 85

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 8 104 7 781 7 311
Bruttotulot 1 078 846 789
Nettomenot 7 026 6 935 6 522
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 452    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 937    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia edistävät hankkeet (siirto momentilta 31.01.40) 84
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -15
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -98
Palkkaliukumasäästö -36
Palkkausten tarkistukset 36
Säästöpäätös -300
Toimintamenojen tuottavuussäästö -33
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Vuokramenojen indeksikorotus 10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Yhteensä -413

2016 talousarvio 6 522 000
2015 talousarvio 6 935 000
2014 tilinpäätös 7 511 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Valtuus

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu on vuositasolla enintään 180 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tavoitteena on vuokrata toimitilat tulevasta Helsingin kaupungin Keskustakirjastosta instituutin elokuvateatteritoimintaa varten. Vuokramenojen kasvusta aiheutuva määrärahan lisätarve vuodesta 2019 lukien katetaan pääluokan sisäisin siirroin.


2016 talousarvio 6 522 000
2015 talousarvio 6 935 000
2014 tilinpäätös 7 511 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 522 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Valtuus

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu on vuositasolla enintään 180 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 31 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 40 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 9 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -31 000
2016 talousarvio 6 522 000
2015 tilinpäätös 6 935 000
2014 tilinpäätös 7 511 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 31 000 euroa.