Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              50. Eräät avustukset
              (70.) Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta sekä toimii aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään

  • —  tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
  • —  osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi

Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan

  • —  korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta
  • —  kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kysymyksiä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti erityisesti Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä.

Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä edistetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tutkimuslupa-asioiden käsittelyaika, pv - 41 45
Lausuntojen käsittelyaika, pv 36 35 38
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia - 69 452 60 000
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä - 81 000 140 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,6 2,4 2,5
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,9 3,1 2,6
Henkisten voimavarojen hallinta      
Työtyytyväisyysindeksi 3,46 3,56 3,55
Henkilötyövuodet 299 292 275

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 26 125 22 722 23 950
Bruttotulot 4 966 3 300 3 300
Nettomenot 21 159 19 422 20 650
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 842    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 476    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen 400
Kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra , II osa 1 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -23
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -123
Palkkaliukumasäästö -115
Palkkausten tarkistukset 126
Toimintamenojen tuottavuussäästö -91
Toimintamenosäästö (HO 2015) -170
Vuokramenojen indeksikorotus 52
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -18
Yhteensä 1 228

2016 talousarvio 20 650 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 19 422 000
2014 tilinpäätös 19 793 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 981 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 900 000 euroa Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistamisesta ja 240 000 euroa kokoelmien siirrosta uuteen kokoelmakeskukseen aiheutuvien menojen kattamisesta sekä vähennyksenä 138 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 21 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.

Määrärahan lisäykset 1 140 000 euroa katetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle palautuneista käyttämättömistä veikkausvoittovaroista.


2016 II lisätalousarvio 981 000
2016 talousarvio 20 750 000
2015 tilinpäätös 19 522 000
2014 tilinpäätös 19 793 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 981 000 euroa.