Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              (58.) Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen
              59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201220142016
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste343,3345,2385,6
— toinen aste131,5137,1147,7
Asumislisä259,7266283
Koulumatkatuki47,951,253,3
Ateriatuki27,830,231,4
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste185 900184 034188 000
— toinen aste137 271135 347144 000
Asumislisä   
— korkea-aste151 500151 248153 000
— toinen aste65 984 66 61869 000
Koulumatkatuki68 39967 60469 000
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste183 251181 272185 000
Toinen aste41 73344 29745 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 1 773,9 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 0,77 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2014 lopussa 362 182 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 500 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 7 000 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 9 000 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201220142016
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste287290312
— toinen aste151160163
Asumislisä, €/kk192193193
Koulumatkatuki, €/kk161171174

Vuonna 2016 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 238 000, joista korkeakouluopiskelijoita 137 300 ja muita opiskelijoita 100 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 162 700. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 35 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä eri koulutusasteilla 1.8.2016 lukien (euroa/kk)

  
Korkeakouluopiskelijat 
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat55,96
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet124,12
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat147,52
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet303,19
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat 
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet250,28

Opintorahan määrä korkea-asteella opiskelijalla, joka on ottanut ensimmäisen opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa 1.8.2014 tai sen jälkeen (euroa/kk)

 1.8.2016
  
Korkeakouluopiskelijat 
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat62,06
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet137,35
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat163,80
— muualla asuvat 18 vuotta täyttäneet336,76

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta 1.8.2016 lukien. Itsenäisesti asuvien 18—19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi 13 prosentilla sekä luovuttavaksi opintorahan indeksisidonnaisuudesta. Valmistellaan opintotukijärjestelmän uudistamista siten, että uudistus astuu voimaan syksyllä 2016 hallitusohjelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.1.2016 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201220142016
arvio
    
Lukio28 950 (26 %)27 367 (25 %)25 800 (25 %)
Ammatillinen koulutus107 670 (66 %)107 315 (65 %)110 500 (68 %)
Ammattikorkeakoulu90 474 (69 %)88 867 (70 %)90 500 (72 %)
Yliopisto89 536 (63 %)87 571 (62 %)90 500 (64 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 649 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2016 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (atk-laitteiden uusiminen ja tietoliikennekustannukset)-50
Palkkaliukumasäästö-2
Palkkausten tarkistukset4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3
Vuokramenojen indeksikorotus1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1
Yhteensä-51

2016 talousarvio649 000
2015 talousarvio700 000
2014 tilinpäätös705 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 649 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-6 000
2016 talousarvio649 000
2015 tilinpäätös700 000
2014 tilinpäätös705 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 31 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Opintolainahyvitys1 000 000
Takausvastuusuoritukset 20 000 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 31 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lainahyvityksen käyttöönotto1 000
Yhteensä1 000

1.8.2014 tai sen jälkeen ensimmäisen korkeakoulututkinnon aloittaville ja määräajassa valmistuville korkeakoulututkinnon suorittaneille myönnettävä opintolainahyvitys lisää momentin menoja 1 milj. euroa.


2016 talousarvio31 200 000
2015 talousarvio30 200 000
2014 tilinpäätös26 591 178

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 31 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 816 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat385 580 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat147 725 000
Asumislisä283 000 000
Yhteensä816 305 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksikorotus 1.8.2015 (0,4 %) kokovuotinen vaikutus917
Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajan korotus 13 prosentilla 1.1.2016 lukien10 300
Korkeakoulujen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys2 500
Opintorahan korottaminen 11 prosentilla ja tukiajan lyhentäminen viidellä kuukaudella korkeakouluopiskelijoilla, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan ensimmäisen kerran 1.8.2014 tai sen jälkeen7 200
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (L1243/2013, A 360/2014)-5 000
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin312
Yhteensä16 229

2016 talousarvio816 305 000
2015 talousarvio800 076 000
2014 tilinpäätös748 398 133

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 816 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 31 411 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki29 211 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus2 200 000
Yhteensä31 411 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ateriatuen käytön kasvu50
Yhteensä50

2016 talousarvio31 411 000
2015 talousarvio31 361 000
2014 tilinpäätös30 227 609

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 31 411 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

(58.) Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio2 100 000
2014 tilinpäätös5 877 000

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.20161 300
Yhteensä1 300

2016 talousarvio53 300 000
2015 talousarvio52 000 000
2014 tilinpäätös51 150 128

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.