Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 131 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
  • — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
  • — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1064/2013).

Tunnuslukuja 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) 195 292 200 631 204 000 208 000
Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) 21 495 535 27 169 3185 23 100 000 37 000 000
Tutkijasalikäynnit (kpl) 37 160 34 272 35 000 33 000
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) 33 740 000 44 213 096 40 000 000 60 000 000
Tuotokset ja laadunhallinta        
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) 5 339 5 674 4 000 4 000
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) 4 706 756 5 673 783 1 000 000 5 000 000
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) 266/1 004 306/618    
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) 23 120 22 088 22 000 23 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv 837 860 946 1 005
Henkisten voimavarojen hallinta        
Sairauspäivien lkm/htv 7,2 9,7 <8 <8
Henkilötyövuodet1) 239,5 242,3 220 215

1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 19 407 19 388 18 831
Bruttotulot 600 700 700
Nettomenot 18 807 18 688 18 131
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 749    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 044    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tekninen tarkistus -5
Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineistonhallintajärjestelmä 515
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -11
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 047
Palkkaliukumasäästö -50
Palkkausten tarkistukset 91
Toimintamenojen tuottavuussäästö -94
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Vuokramenojen indeksikorotus 71
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -18
Tasomuutos 91
Yhteensä -557

2016 talousarvio 18 131 000
2015 I lisätalousarvio 820 000
2015 talousarvio 18 688 000
2014 tilinpäätös 19 102 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 131 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 86 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 107 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 21 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -86 000
2016 talousarvio 18 131 000
2015 tilinpäätös 19 508 000
2014 tilinpäätös 19 102 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 86 000 euroa.