Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 289 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 1 550 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 3 800 henkilöä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2016 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 140 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan noin 4 800 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 250 opiskelijatyöpäivää.

Henkilötyövuodet

  2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
         
Saamelaisalueen koulutuskeskus 70,2 71,2 71 70
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 23,3 23,6 24 25
Yhteensä 93,5 94,8 95 95

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 825 850 1 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 114 3 250 3 250
— osuus yhteiskustannuksista 889 950 950
Kustannukset yhteensä 4 003 4 200 4 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 178 -3 350 -2 500
Kustannusvastaavuus, % 21 20 40
       
Hintatuki - 2 400 1 550
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 21 77 77

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisalueen koulutuskeskus 4 929 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki 1 550 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot 1 810 000
Yhteensä 8 289 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 11 046 8 114 10 839
Bruttotulot 1 675 1 800 2 550
Nettomenot 9 371 6 314 8 289
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 003    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 126    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen säästön palautus 2 000
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt 150
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -149
Palkkaliukumasäästö -15
Palkkausten tarkistukset 17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -41
Vuokramenojen indeksikorotus 21
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8
Yhteensä 1 975

2016 talousarvio 8 289 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 6 314 000
2014 tilinpäätös 8 494 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 289 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 1 550 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 118 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 40 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 78 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio -118 000
2016 talousarvio 8 289 000
2015 tilinpäätös 6 314 000
2014 tilinpäätös 8 494 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 118 000 euroa.