Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 28 400 20 845 19 162
Bruttotulot 748 200 200
Nettomenot 27 652 20 645 18 962
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 057    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 181    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -75
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) -1 234
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
Palkkaliukumasäästö -119
Palkkausten tarkistukset 137
Toimintamenojen tuottavuussäästö -132
Toimintamenosäästö (HO 2015) -165
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Tasomuutos -8
Yhteensä -1 683

2016 talousarvio 18 962 000
2015 talousarvio 20 645 000
2014 tilinpäätös 27 776 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 203 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 241 000 euroa talousarvioesityksen 18 962 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 19 203 000
2015 IV lisätalousarvio 207 000
2015 talousarvio 20 645 000
2014 tilinpäätös 27 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 203 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 186 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -186 000
2016 talousarvio 19 203 000
2015 tilinpäätös 20 852 000
2014 tilinpäätös 27 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 186 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa siirtona momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankkeen esiselvityksen tekemiseen ja käynnistämisen kustannuksiin sekä vähennyksenä 36 000 euroa (-0,6 htv) siirtona momentille 29.80.01.

Valtionavustusprosessin digitalisointihanke rahoitetaan osana Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Määrärahalla rahoitettavan järjestelmän hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot katetaan valtionavustusta myöntävien käyttäjien käyttömaksuin sekä kohdentamalla uudelleen hankkeen tuottavuushyödyistä aiheutuvia määrärahasäästöjä.


2016 III lisätalousarvio 714 000
2016 II lisätalousarvio -186 000
2016 talousarvio 19 203 000
2015 tilinpäätös 20 852 000
2014 tilinpäätös 27 776 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.