Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            52. Palkkaturva

Talousarvioesitys 2016

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 284 366 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisesti:

1) asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen, työnvälityspalvelun, ammatinvalinta- ja uraohjauksen, tieto- ja neuvontapalvelujen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen

2) valtion virastolle tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin enintään 500 henkilötyövuotta vastaavalta osalta. Tältä momentilta ja momenteilta 33.20.50 ja 33.20.52 yhdestä henkilöstä korvattavien palkkauskustannusten määrä ilman lomarahaa saa olla yhteensä enintään 3 100 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha

3) lain 7 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkatuen maksamiseen. Tältä momentilta ja momenteilta 33.20.50 ja 33.20.52 yhdestä henkilöstä korvattavien palkkauskustannusten määrä ilman lomarahaa saa olla yhteensä enintään 1 800 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha

4) kunnalle myönnettävän lisätuen sekä muun kuin kohdassa 3 tarkoitetun palkkatuen maksamiseen. Tältä momentilta ja momenteilta 33.20.50 ja 33.20.52 yhdestä henkilöstä palkkatukena maksettava määrä ilman lomarahaa saa olla yhteensä enintään 1 400 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi korvataan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta. Edellä mainitun estämättä palkkatukea saa maksaa 50 % tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, kun kunta työllistää työttömän työnhakijan 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun työllistämisvelvoitteen perusteella

5) starttirahan maksamiseen muille kuin työttömänä yritystoiminnan aloittaneille

6) vakuutusturvan kustannuksiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää:

7) työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) annetun lain mukaisesti työllisyyden edistämisen kuntakokeiluihin osallistuvien kuntien tekemien palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) annetussa laissa on säädetty kyseisten palveluiden rahoituksesta

8) ennen työllisyyslain (275/1987) voimaantuloa palkattujen ja edelleen samassa työsuhteessa olevien vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamisesta aiheutuviin menoihin.

9) rekrytointitukikokeilussa kokeiltavan rekrytointituen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1), 2) ja 6) mainittujen kulutusmenojen maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki, starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus budjetoidaan maksuperusteisena, Valtiokonttorin tapaturmavakuutusmaksut ja rekrytointituki maksatuspäätösperusteisena ja muut siirtomenot suoriteperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2022 saa työvoimakoulutuksen hankinnasta aiheutua valtiolle menoja vuoden 2022 jälkeen enintään 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Asiantuntija-arvioinnit 4 000 000
Kokeilut ja valmennukset (490 000 otp) 19 000 000
   
Työvoimakoulutuksen hankinta  
— Ammatillinen koulutus (1,3 milj. otp) 43 600 000
— Kotoutumiskoulutus (1,6 milj. otp) 52 268 000
Yhteensä 95 868 000
   
Starttiraha (2 400 htv) 21 000 000
   
Palkkatuettu työ  
— Valtionhallinto (enintään 500 htv) 12 500 000
— Kunnat ja kuntayhtymät (7 500 htv, tuki 30/40/50 %) 36 000 000
— Yksityinen sektori (30, 40 tai 50 tai 100 %, 13 800 htv) 57 400 000
Yhteensä 105 900 000
   
Työllisyyspoliittinen avustus 10 000 000
Yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankinta 13 000 000
Korvaukset 900 000
Vakuutusturva 950 000
Työnvälitys-, tieto- ja neuvontapalvelut 318 000
Ammatinvalinta- ja uraohjaus 1 780 000
Rekrytointitukikokeilu 11 650 000
   
Kaikki yhteensä 284 366 000

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
— 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 46,3 < 39 < 39
— 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 52 < 45 < 45
— 3 kk kotoutumiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 27,5 < 26 < 26

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2022 2023 2024 2025 Yhteensä
vuodesta
2022 lähtien
           
Ennen vuotta 2022 tehdyt sitoumukset 55 297 9 500 500 - 65 297
Vuoden 2022 sitoumukset - 55 000 9 500 500 65 000
Menot yhteensä 55 297 64 500 10 000 500 130 297

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aulapalvelut (siirto momentille 32.01.03) -1 255
Korkeakoulututkintoon johtava työvoimakoulutus (siirto momentille 33.20.50) -300
Korkeakoulututkintoon johtava työvoimakoulutus (siirto momentille 33.20.52) -850
Kotoutumiskoulutuksen hankinnat -615
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) -200
Palkkatuen lisääminen (HO 2019) 3 000
Perhevapaalta töihin -hanke (siirto momentille 32.01.02) -220
Pk-yritysten rekrytointitukikokeilu 4 000
TE-digihanke (siirto momentilta 32.01.03) 10 000
Työllisyys-SIB:n tuotonmaksu (siirto momentille 32.30.95) -500
Työvoimakoulutuksen määrän nosto (HO 2019 kertaluonteinen) -5 000
Yhteensä 8 060

2022 talousarvio 284 366 000
2021 III lisätalousarvio -12 735 000
2021 talousarvio 276 306 000
2020 tilinpäätös 332 914 000