Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Yleisiä veroja ja maksuja koskeva lainsäädäntövalta sekä oikeus kantaa veroja kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan valtakunnalle. Tämän vuoksi Ahvenanmaan maakunnalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista määrä, joka vahvistetaan itsehallintolain tarkoittamassa tasoituksessa. Ahvenanmaan valtuuskunta toimittaa tasoituksen vuosittain jälkikäteen kultakin kalenterivuodelta. Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilinpäätöksen mukaiset asianomaisen vuoden tulot lukuun ottamatta uusia valtion lainoja, kerrotaan itsehallintolain mukaisella tasoitusperusteella, joka on 0,45 %.

Tasoitusmäärästä maksetaan vuosittain ennakkoa, joka on otettava valtion talousarvioesitykseen. Ahvenanmaan valtuuskunta vahvistaa ennakon suuruuden. Myös vuotuisen ennakon arvioitu määrä lasketaan edellä tarkoitetulla tavalla.

Ahvenanmaan maakunnalle voidaan itsehallintolain mukaan myöntää myös ylimääräistä määrärahaa, verohyvitystä ja erityistä avustusta itsehallintolaissa tarkemmin säädetyin perustein. Myös näistä määrärahoista päättää Ahvenanmaan valtuuskunta. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentti vahvistaa tasoitusta koskevan valtuuskunnan päätöksen sekä edellä tarkoitettuja muita määrärahoja koskevat valtuuskunnan päätökset. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätökset on vahvistettava niitä muuttamatta tai jätettävä vahvistamatta.

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 220 758 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloarvioiden muutokset -387
Yhteensä -387

2016 talousarvio 220 758 000
2015 III lisätalousarvio 27 000
2015 II lisätalousarvio -4 000
2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 tilinpäätös 215 807 393

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 220 768 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 euroa talousarvioesityksen 220 758 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.


2016 talousarvio 220 768 000
2015 IV lisätalousarvio -642 000
2015 III lisätalousarvio 27 000
2015 II lisätalousarvio -4 000
2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 220 768 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2016 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2016 I lisätalousarvio 45 000
2016 talousarvio 220 768 000
2015 IV lisätalousarvio -642 000
2015 III lisätalousarvio 27 000
2015 II lisätalousarvio -4 000
2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2016 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2016 II lisätalousarvio 1 000 000
2016 I lisätalousarvio 45 000
2016 talousarvio 220 768 000
2015 tilinpäätös 220 775 638
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 2 136 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 946 000 euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2016 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja 1 190 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2015 lopullisesta tasoituksesta.


2016 III lisätalousarvio -2 136 000
2016 II lisätalousarvio 1 000 000
2016 I lisätalousarvio 45 000
2016 talousarvio 220 768 000
2015 tilinpäätös 220 775 638
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 2 136 000 euroa.

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa (verohyvitys).


2016 talousarvio 15 000 000
2015 I lisätalousarvio -8 000 000
2015 talousarvio 15 000 000
2014 tilinpäätös 5 278 521

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 5 400 000 euroa.

Selvitysosa:Ahvenanmaan valtuuskunnan 25.1.2016 tekemän päätöksen mukaan vuoden 2014 verohyvityksen määrä on 9 508 580 euroa.


2016 II lisätalousarvio -5 400 000
2016 talousarvio 15 000 000
2015 tilinpäätös 6 987 664
2014 tilinpäätös 5 278 521

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 5 400 000 euroa.

33. (28.80.40) Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 12 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvion tarkentuminen -1 000
Yhteensä -1 000

2016 talousarvio 12 000 000
2015 talousarvio 13 000 000
2014 tilinpäätös 11 458 227

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 12 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 890 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että Ahvenanmaan maakunnalle palautettava vuodelta 2015 maksettu arpajaisveron määrä on ennakoitua pienempi.


2016 III lisätalousarvio -890 000
2016 talousarvio 12 000 000
2015 tilinpäätös 9 995 531
2014 tilinpäätös 11 458 227

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 890 000 euroa.