Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin, tietoturvan ja palvelunäkymien kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) harkinnanvaraisista valtionavustuksista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä

6) palkinnoista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisessä.

Määrärahaa saa käyttää enintään 100 000 euroa edellä kohdassa 6) mainittujen palkintojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö ohjaa kansallisen tietoalan toimialat ylittävien tietoteknologisten palveluiden kehittämistä ja toimeenpanee kansallista tietopolitiikkaa. Ohjausrakenteiden vahvistamisella varmistetaan kansallisten ratkaisujen tehokas kehittäminen ja laaja käyttöönotto.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on merkittävä kokonaisuus, jonka luominen mahdollistaa tietojärjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden vahvistamisen ja tietoteknologisten ratkaisujen kautta toiminnan tehostumisen kattaen koko julkisen hallinnon ja soveltuvin osin yritys- ja kolmannen sektorin.

Momentin määrärahoilla kehitettävät tietoalan ratkaisut ovat uusia kansallisia keskeisiä infrastruktuuripalveluita, jotka ovat yhteiskunnan kehittyneen digitalisoinnin edellytyksiä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Hallinnon digitalisointi mahdollistetaan kansallisella palveluarkkitehtuurilla. Tavoitteena on asiointitarpeen vähentäminen ja sähköisen asioinnin ensisijaisuus julkisessa hallinnossa. Otetaan käyttöön Kansalaisen palvelunäkymä beta.suomi.fi. Kehitetään kansalaisen palvelunäkymää siten, että kansalainen voi hakea palveluita, koota omia tietojaan näkymäänsä, viestiä viranomaisen kanssa ja saada suosituksia ja muistutuksia palveluistaan. Julkaistaan yrittäjän palvelunäkymä ja valmistellaan virkamiehen palvelunäkymän toimintamalli ja määritellään sen toteutustapa. JulkICT Labin eli palvelukehittämisen ja innovaatiotoiminnan alustan palvelukokonaisuutta laajennetaan ja toteutetaan julkisen hallinnon innovaatiotoimintaa ja avoimen lähdekoodin käyttöä tukevat rajapintojen- ja tuotteenhallinnan palvelut ja menetelmät.
Palveluväylä mahdollistaa tiedon välityksen organisaatioiden välillä yhdenmukaisesti sovituilla tavoilla. Tavoitteena on, että päällekkäisestä tiedon tallennuksesta ja yksittäisistä integraatioratkaisuista päästään keskitettyyn malliin, joka mahdollistaa tietojärjestelmien kehittämisen kustannustehokkaammin ja nopeammin. Laaditaan selkeä palveluväylän hyödyntäjien liityntäprosessi ja toteutetaan palveluväylään 45 liityntää.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimivuus ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja tuottaminen edellyttävät luotettavaa ja helppokäyttöistä sähköistä tunnistamista sisältäen organisaatioiden roolitunnistamisen. Tavoitteena on, että kansalaisen tunnistamisratkaisu sekä roolien ja hallinnan palvelut ovat tuotantokäytössä. Siirretään kansalaisen tunnistamisen palveluun tunnistus.fi-palvelua käyttävät sekä VETUMA-asiakkaista Kansaneläkelaitos. Kehitetään roolien ja valtuutusten hallinnan palvelua siten, että sillä pystyy tekemään rekisteripohjaisen puolesta asioinnin toisen henkilön puolesta sekä yrityksen roolissa valtuuttamaan henkilölle nimenkirjoitusoikeuden.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaiset ratkaisut edellyttävät tietoturvan varmistamista. Rakennetaan palveluarkkitehtuurin toiminnan kannalta välttämättömät tietoturvaratkaisut ja luodaan tarvittavat ohjausmallit ja -rakenteet

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -4 500
Yhteensä -4 500

2016 talousarvio 27 500 000
2015 talousarvio 32 000 000
2014 tilinpäätös 13 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin, tietoturvan ja palvelunäkymien kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) harkinnanvaraisista valtionavustuksista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä

6) palkinnoista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisessä.

Määrärahaa saa käyttää enintään 100 000 euroa edellä kohdassa 6) mainittujen palkintojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta.

Selvitysosa:Lisäresurssit liittyvät KaPA-ohjelman toteuttamiseen Väestörekisterikeskuksessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 27 500 000
2015 tilinpäätös 32 000 000
2014 tilinpäätös 13 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta.