Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen perustuu julkisen hallinnon ICT-strategiassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Kohteet sisältyvät viiteen linjausalueeseen:

  • — Palveluinnovaatioiden ekosysteemit
  • — Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö
  • — Kyky hyödyntää ICT:tä
  • — Selkeät tietohallinnon rakenteet
  • — Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluu valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus ja sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus. Valtiovarainministeriö ohjaa valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä ja palvelujen laatua sekä näiden palvelujen yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurin mukaisuutta. Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnon ohjauksesta.

Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan tuottavuusmäärärahalla momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriö asettaa valtionhallinnon ICT-kehittämiselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

  • — Hyödynnetään ICT:n mahdollisuuksia niin, että julkisen hallinnon järjestämisvastuulla olevat palvelut kyetään tuottamaan entistä enemmän organisaatiorajat ylittävinä prosesseina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • — Kehitetään operatiivista reagointikykyä
  • — Lisätään tietoturvallisuustoiminnan vaikuttavuutta mm. tietoturvallisuusasetuksen ja kyberturvallisuusstrategian toimeenpanolla sekä tietoturvallisuuden arvioinneilla
  • — Edistetään kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuutta sekä yhteisiä palveluja
  • — Kehitetään Kansallista palveluarkkitehtuuria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen julkisen hallinnon ICT-strategiaan ja avoimen tiedon ohjelmaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnon suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-menojen, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalveluiden hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Julkisen hallinnon tuottaman tiedon hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena on perustietovarantojen maksuton ja tekninen saatavuus viranomaisille, sujuvat tietovirrat kuntien ja valtion välillä sekä tietojen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa ottaen huomioon lainsäädännön rajoitukset. Jatketaan ja tuetaan tietovarantojen avaamista suunnitelmallisesti. Avoindata.fi kehitetään avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palveluna. Suunnitellaan keskeisten perustietovarantojen tuotannon, hallinnan ja palvelujen yleinen malli. Selvitetään ja arvioidaan perustietovarantojen maksuttomuuden mahdollisuudet, kustannukset ja vaikutukset.
Yhteentoimivuuden avulla tehdään viranomaisten välinen yhteistyö sujuvaksi, huolehditaan tietojen laajasta käytöstä ja vähennetään päällekkäisten tietojärjestelmien käyttöä ja kustannuksia. Kehitetään julkisen hallinnon kyvykkyyttä hyödyntää tietoa ja teknologiaa toiminnan kehittämisessä. Ylläpidetään ja kehitetään julkisen hallinnon ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuureja. Ohjataan ja tuetaan arkkitehtuurityötä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua julkisen hallinnon organisaatioissa. Otetaan käyttöön julkisen hallinnon metatietopalvelut ja kehitetään yhteentoimivuuspalveluiden toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttöä. Kehitetään yhteisiä ratkaisuja julkisen hallinnon yhteisten perustietovarantojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Valmistellaan tietohallintolain mukaisia asetuksia yhteentoimivuuden parantamiseksi. Uudistettujen julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen käyttöönottoa vauhditetaan viestinnällä ja ohjauksella.
Selkeytetään koko julkisen hallinnon tietohallinnon rakenteita, ohjausta ja eri toimijoiden rooleja siten, että toiminta on vaikuttavampaa ja tehokkaampaa. Saatetaan loppuun valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden keskittäminen siirtämällä julkisen hallinnon turvallisuusverkon tieto- ja viestintätekninen palvelutuotanto Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKista Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.
Parannetaan julkisen hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua kehittämällä tietoturvallisuutta ja varautumista. Tavoitteena on, että julkisen hallinnon tiedot ovat tarkoituksenmukaisesti suojattuja ja käytettävissä sekä viranomaisten toimintakyky säilyy kaikissa olosuhteissa. Kehitetään toimintaa yhteiskunnanturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden mukaisesti.
Yhteiset, kustannustehokkaasti tuotetut ja käyttötarkoitusta vastaavat tieto- ja viestitekniset palvelut laajasti julkisen hallinnon käytössä. Sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja kehitetään edelleen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen säästö 5 000
Siirtyvien erien leikkaus -3 000
Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirto momentilta 28.20.06) 1 070
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 000
Tasomuutos -3 670
Yhteensä -1 600

2016 talousarvio 3 000 000
2015 talousarvio 4 600 000
2014 tilinpäätös 11 163 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen julkisen hallinnon ICT-strategiaan ja avoimen tiedon ohjelmaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnon suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-menojen, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu hallituksen kärkihankeen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” toimenpiteen ”Yhden luukun palvelumalli”, Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toteutuksesta. Hankkeella tavoitellaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia julkisia palveluja tukevaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti johdettua tiedon hallintaa, tietoon perustuvan päätöksenteon tukea ja innovatiivista toimintaympäristöä. Hanke perustuu kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa tehtyihin infrastruktuuripalveluihin ja täydentää niitä luomalla uusia toimintatapoja ja välineitä semanttiseen yhteentoimivuuteen ja tietosisältöjen hallintaan. YTI-hankkeen kustannukset ovat yhteensä 5,7 milj. euroa vuosina 2016—2018.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2016 II lisätalousarvio 800 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 4 600 000
2014 tilinpäätös 11 163 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 12 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus

Mikäli valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöjärjestelmän toisen vaiheen järjestelmälisenssien hankintaan ja palvelujen ostoon myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankinnan toimeenpanoon ja järjestelmän käyttöönottojen ja alkuvaiheen käytön tukemiseen virastoissa ja laitoksissa sekä välttämättömien integraatioiden ja tietojen siirron aikaansaamiseen virastojen ja laitosten muihin tietojärjestelmiin. Virastojen ja laitosten aikataulun mukaisen käyttöönoton varmistamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on tarkoituksena rahoittaa keskitetysti virastojen ja laitosten keskeisten tietojärjestelmien integraatioita ja tietojen siirtoja talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmään. Valtuudesta, kokonaismäärältään 30 821 000 euroa, arvioidaan aiheutuvan menoja vuoden 2015 loppuun mennessä noin 20,5 milj. euroa.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaisia ylläpitomenoja maksetaan momentilta 28.01.01. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää muihin valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen, ml. sähköiset matkahallinta- ja laskujenkäsittelyjärjestelmät.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 7 000 000
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen 1 200 000
Muiden yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 4 060 000
Yhteensä 12 260 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019 Yhteensä
vuodesta
2016 lähtien
           
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 2 719 - - - 2 719
Vuoden 2016 sitoumukset 7 585 - - - 7 585
Menot yhteensä 10 304 - - - 10 304

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 700
Yhteensä 1 700

2016 talousarvio 12 260 000
2015 talousarvio 10 560 000
2014 tilinpäätös 8 652 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 12 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus

Mikäli valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöjärjestelmän toisen vaiheen järjestelmälisenssien hankintaan ja palvelujen ostoon myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016.

03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin, tietoturvan ja palvelunäkymien kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) harkinnanvaraisista valtionavustuksista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä

6) palkinnoista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisessä.

Määrärahaa saa käyttää enintään 100 000 euroa edellä kohdassa 6) mainittujen palkintojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö ohjaa kansallisen tietoalan toimialat ylittävien tietoteknologisten palveluiden kehittämistä ja toimeenpanee kansallista tietopolitiikkaa. Ohjausrakenteiden vahvistamisella varmistetaan kansallisten ratkaisujen tehokas kehittäminen ja laaja käyttöönotto.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on merkittävä kokonaisuus, jonka luominen mahdollistaa tietojärjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden vahvistamisen ja tietoteknologisten ratkaisujen kautta toiminnan tehostumisen kattaen koko julkisen hallinnon ja soveltuvin osin yritys- ja kolmannen sektorin.

Momentin määrärahoilla kehitettävät tietoalan ratkaisut ovat uusia kansallisia keskeisiä infrastruktuuripalveluita, jotka ovat yhteiskunnan kehittyneen digitalisoinnin edellytyksiä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Hallinnon digitalisointi mahdollistetaan kansallisella palveluarkkitehtuurilla. Tavoitteena on asiointitarpeen vähentäminen ja sähköisen asioinnin ensisijaisuus julkisessa hallinnossa. Otetaan käyttöön Kansalaisen palvelunäkymä beta.suomi.fi. Kehitetään kansalaisen palvelunäkymää siten, että kansalainen voi hakea palveluita, koota omia tietojaan näkymäänsä, viestiä viranomaisen kanssa ja saada suosituksia ja muistutuksia palveluistaan. Julkaistaan yrittäjän palvelunäkymä ja valmistellaan virkamiehen palvelunäkymän toimintamalli ja määritellään sen toteutustapa. JulkICT Labin eli palvelukehittämisen ja innovaatiotoiminnan alustan palvelukokonaisuutta laajennetaan ja toteutetaan julkisen hallinnon innovaatiotoimintaa ja avoimen lähdekoodin käyttöä tukevat rajapintojen- ja tuotteenhallinnan palvelut ja menetelmät.
Palveluväylä mahdollistaa tiedon välityksen organisaatioiden välillä yhdenmukaisesti sovituilla tavoilla. Tavoitteena on, että päällekkäisestä tiedon tallennuksesta ja yksittäisistä integraatioratkaisuista päästään keskitettyyn malliin, joka mahdollistaa tietojärjestelmien kehittämisen kustannustehokkaammin ja nopeammin. Laaditaan selkeä palveluväylän hyödyntäjien liityntäprosessi ja toteutetaan palveluväylään 45 liityntää.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimivuus ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja tuottaminen edellyttävät luotettavaa ja helppokäyttöistä sähköistä tunnistamista sisältäen organisaatioiden roolitunnistamisen. Tavoitteena on, että kansalaisen tunnistamisratkaisu sekä roolien ja hallinnan palvelut ovat tuotantokäytössä. Siirretään kansalaisen tunnistamisen palveluun tunnistus.fi-palvelua käyttävät sekä VETUMA-asiakkaista Kansaneläkelaitos. Kehitetään roolien ja valtuutusten hallinnan palvelua siten, että sillä pystyy tekemään rekisteripohjaisen puolesta asioinnin toisen henkilön puolesta sekä yrityksen roolissa valtuuttamaan henkilölle nimenkirjoitusoikeuden.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaiset ratkaisut edellyttävät tietoturvan varmistamista. Rakennetaan palveluarkkitehtuurin toiminnan kannalta välttämättömät tietoturvaratkaisut ja luodaan tarvittavat ohjausmallit ja -rakenteet

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -4 500
Yhteensä -4 500

2016 talousarvio 27 500 000
2015 talousarvio 32 000 000
2014 tilinpäätös 13 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin, tietoturvan ja palvelunäkymien kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) harkinnanvaraisista valtionavustuksista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä

6) palkinnoista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisessä.

Määrärahaa saa käyttää enintään 100 000 euroa edellä kohdassa 6) mainittujen palkintojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta.

Selvitysosa:Lisäresurssit liittyvät KaPA-ohjelman toteuttamiseen Väestörekisterikeskuksessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 27 500 000
2015 tilinpäätös 32 000 000
2014 tilinpäätös 13 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta.

(04.) Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 8 600 000
2014 tilinpäätös 4 350 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 29 565 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 25.40.01) 530
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 25.40.01) -3 200
Erica-tietojärjestelmä (siirto momentille 26.30.02) -3 500
Kertasäästö -25 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -6 000
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.05) 825
Todennetun osaamisen rekisterin ylläpito (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 29.01.02) -880
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -5 400
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -1 000
Valtavirtatuotteiden käyttöönotto oikeusministeriön hallinnonalalla (siirto momentille 25.01.22) -1 935
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 13 900
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.10.01) -18 700
Vesihuollon tiedonhankintahanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 30.40.21) 150
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.21) 4 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 26.10.21) -3 000
Vuoden 2015 talousarviossa tehty kertasäästön palautus 15 000
Vuoden 2015 talousarviossa tehty vähennyksen palautus 10 000
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.04) 2 610
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 35.01.04) -2 270
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 10 000
Tasomuutos 30 400
Yhteensä 17 030

2016 talousarvio 29 565 000
2015 I lisätalousarvio -2 080 000
2015 talousarvio 12 535 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 35 199 000 euroa.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 17 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi.

Muutos talousarvioesityksen 29 565 000 euroon nähden on 5 634 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 17 000 000 euroa peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista sekä vähennyksenä 400 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hankkeen (Vahva) menoihin, 1 441 000 euroa siirtona momentille 25.10.03 hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallinta­järjestelmähankkeen (HAIPA) menoihin, 5 384 000 euroa siirtona momentille 25.20.01 ulosottotoimen rakenneuudistuksen (URA) ICT-hankkeen menoihin, 3 275 000 euroa siirtona momentille 26.10.02 Suojelupoliisin suorituskyvyn kehittäminen -hankkeen menoihin ja 866 000 euroa siirtona momentille 30.20.02 Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hankkeen (Vati) menoihin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2016 talousarvio 35 199 000
2015 IV lisätalousarvio -800 000
2015 I lisätalousarvio -2 080 000
2015 talousarvio 12 535 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 35 199 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 17 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 5 000 000 euroa on siirtoa momentille 26.10.01 Vitja-hankkeen rahoitukseen ja 2 000 000 euroa siirtoa momentille 26.40.01 Älykäs Maahanmuuttovirasto -hankkeen rahoitukseen.


2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 10 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 400 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.01 valtion ulkomaanmatkojen matkavahingonkorvaustoiminnan siirtämisestä Valtiokonttorille ja 10 000 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.21 kansallisen tulorekisterin toiminnallisuuksien laajentamiseen.


2016 III lisätalousarvio -10 400 000
2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 10 400 000 euroa.

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 5 855 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen. Määrärahaa saa käyttää tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja testaukseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2016 saa tehdä tulorekisterin toteutukseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2016—2018 enintään 24 204 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen osana hallinnon palveluiden digitalisoinnin kärkihanketta. Tulorekisterin perustaminen liittyy laajempaan kansalliseen kokonaisinfrastruktuurin kehittämishankkeeseen. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisterihankkeen organisoinnista ja asettamisesta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
         
Vuoden 2016 sitoumukset 5 855 10 828 7 521 24 204
Menot yhteensä 5 855 10 828 7 521 24 204

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku: Hallinnon sisäisten prosessien digitalisointi ja entisten prosessien purku 5 855
Yhteensä 5 855

2016 talousarvio 5 855 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 5 855 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen. Määrärahaa saa käyttää tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja testaukseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2016 saa tehdä tulorekisterin toteutukseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2016—2018 enintään 24 204 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 kansallisen tulorekisterin toiminnallisuuksien laajentamiseen.


2016 III lisätalousarvio 10 000 000
2016 talousarvio 5 855 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 27 145 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku: Hallinnon sisäisten prosessien digitalisointi ja entisten prosessien purku 27 145
Yhteensä 27 145

2016 talousarvio 27 145 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 24 645 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 145 000 euroon nähden aiheutuu kärkihankevarauksen lykkäämisestä.


2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 24 645 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentilta vähennetään 9 870 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 920 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.08 ja aiheutuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) tuotantoprosessien ja tiedonkäsittelyn automatisoinnin jatkokehittämishankkeesta, jossa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa ja prosessianalysointiteknologiaa.

Vähennyksestä 280 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.01 digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) johdon menoihin ja 1 870 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vähennyksestä 6 800 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.31 ja aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon uusien digitaalisten toimintatapojen luomisesta sekä ODA-hankkeen toteuttamisesta.


2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentilta vähennetään 9 870 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 10 850 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 2 000 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.23, 800 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.01, 1 800 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.21, 6 000 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.31 ja 250 000 euroa on siirtoa momentille 35.20.02.


2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 10 850 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 3 750 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 3 000 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.01 ja 750 000 euroa momentille 29.01.01 hallituksen kärkihankkeen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" toteutukseen.


2016 III lisätalousarvio -3 750 000
2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 3 750 000 euroa.