Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 10,5 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,5 3 3
Alkoholiluvat 0,9 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 14,5 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 41) 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 4,1 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 9,0 10 10
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 86,7 100 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 93,3 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 89,2 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 80,1 100 100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 37,9 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 253 1 261 1 219
josta aluehallintoviraston toimintamenot 772 782 775
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 450 459 429
Muut momentit 31 20 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,8 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 68 118 70 564 68 741
Bruttotulot 12 325 12 040 12 380
Nettomenot 55 793 58 524 56 361
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 334    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 135    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 11 797 12 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 055 20 100 20 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 258 -8 100 -8 100
Kustannusvastaavuus, % 53 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 24 40 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 30 25
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 10 5
Kustannusvastaavuus, % 120 133 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentille 32.01.02) -63
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -17
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen kunnilta ja aluehallintovirastoilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1.5.2016 alkaen (siirto momentille 32.40.05) -83
Rikos ja eräiden riita-asioiden sovittelutehtävät (siirto momentille 33.03.04) (-2 htv) -150
Siirto momentille 33.03.04 -20
Toimitiloihin tarkoitettu määräraha PORA III -hankkeen johdosta (siirto momentille 26.10.01) -75
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 25.40.01) (1 htv) 75
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 27.10.01) (1 htv) 75
Ympäristölupien kertaluonteinen ruuhkanpurku vuonna 2015 -700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -72
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -692
Palkkaliukumasäästö -258
Palkkausten tarkistukset 366
Toimintamenojen tuottavuussäästö -288
Toimintamenosäästö (HO 2015) -300
Vuokramenojen indeksikorotus 75
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -56
Tasomuutos 20
Yhteensä -2 163

2016 talousarvio 56 361 000
2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 58 524 000
2014 tilinpäätös 58 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 339 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 79 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 418 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -339 000
2016 talousarvio 56 361 000
2015 tilinpäätös 58 499 000
2014 tilinpäätös 58 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 339 000 euroa.