Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            20. Perusväylänpito
            31. Eräät avustukset

Talousarvioesitys 2016

79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään E18 Muurla—Lohja palvelutason nosto -hanketta koskeva sopimus siten, että siitä aiheutuu valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Uuden hankkeen perusteluna esitetään:

E18 Muurla—Lohja palvelutason nosto

Hankkeella varmistetaan E18 Muurla—Lohja -hankkeen palvelusopimuksen kunnossapito- ja luovutuskuntovaatimusten ajanmukaistaminen lainsäädäntöä, ajantasaisia tienpidon toimintalinjoja ja sopimuksen päättymishetkeä vastaavaksi.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muutos tuli voimaan vuonna 2018. Lakia päivitettiin mm. tienpitoa koskevien yleisten vaatimusten osalta ja lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö antoi lain nojalla asetuksen maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. E18 Muurla—Lohja palvelutason nosto -hankkeessa otetaan käyttöön tienpidon vuonna 2018 päivittyneet talvihoidon toimintalinjat sekä tehdään muita tarvittavia muutostöitä, jotta tien kunnossapito ja luovutuskuntovaatimukset vastaavat muuta valtion maantieverkkoa. Muutokset tarkoittavat tienkäyttäjille aiempaa laadukkaampaa talvihoitoa ja sekä tienkäyttäjille että tiellä työskenteleville kohentuvaa turvallisuutta työkohdetta suojaavan törmäysvaimentimen käyttöönoton myötä.

Hankkeen kustannusarvio on 30 milj. euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 112 800 000
2019 tilinpäätös 118 000 000
2018 tilinpäätös 125 000 000