Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet
   
Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatio-ohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi.
Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn.
Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen.
Valvontaohjelmien toimeenpano.
Markkinoiden toimivuuden valvonta.
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja
turvallisuus paranee.
Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa.
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta.
Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen.
Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano.
Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen.
Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa.
Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta.


Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman
korkeatasoisena siten, että väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %.
Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna.
Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa.
Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa.
Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa.
Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa.


Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta
kohdentumisesta ja laadun parantamisesta.
Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa.
Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein.
Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti.


Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria.
Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 10,5 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,5 3 3
Alkoholiluvat 0,9 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 14,5 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 41) 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 4,1 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 9,0 10 10
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 86,7 100 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 93,3 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 89,2 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 80,1 100 100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 37,9 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 253 1 261 1 219
josta aluehallintoviraston toimintamenot 772 782 775
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 450 459 429
Muut momentit 31 20 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,8 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 68 118 70 564 68 741
Bruttotulot 12 325 12 040 12 380
Nettomenot 55 793 58 524 56 361
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 334    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 135    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 11 797 12 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 055 20 100 20 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 258 -8 100 -8 100
Kustannusvastaavuus, % 53 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 24 40 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 30 25
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 10 5
Kustannusvastaavuus, % 120 133 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentille 32.01.02) -63
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -17
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen kunnilta ja aluehallintovirastoilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1.5.2016 alkaen (siirto momentille 32.40.05) -83
Rikos ja eräiden riita-asioiden sovittelutehtävät (siirto momentille 33.03.04) (-2 htv) -150
Siirto momentille 33.03.04 -20
Toimitiloihin tarkoitettu määräraha PORA III -hankkeen johdosta (siirto momentille 26.10.01) -75
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 25.40.01) (1 htv) 75
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 27.10.01) (1 htv) 75
Ympäristölupien kertaluonteinen ruuhkanpurku vuonna 2015 -700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -72
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -692
Palkkaliukumasäästö -258
Palkkausten tarkistukset 366
Toimintamenojen tuottavuussäästö -288
Toimintamenosäästö (HO 2015) -300
Vuokramenojen indeksikorotus 75
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -56
Tasomuutos 20
Yhteensä -2 163

2016 talousarvio 56 361 000
2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 58 524 000
2014 tilinpäätös 58 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 339 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 79 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 418 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -339 000
2016 talousarvio 56 361 000
2015 tilinpäätös 58 499 000
2014 tilinpäätös 58 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 339 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,4 kk 4 kk 4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,5 kk 6 kk 6 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 2 kk 2 kk
Julkisen notaarin palvelut      
— palvelujen saanti, aika enintään 1 pv 2 pv 2 pv
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään 71,5 % 80 % 80 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 241 7 200 7 200
— taloudellisuus: euroa/suorite 15,34    
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 308 8 375 8 375
— taloudellisuus: euroa/suorite 13,10    
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 051 2 320 2 320
— taloudellisuus: euroa/suorite 47,47    
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä 711 696 624
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,2 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,3

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 49 138 45 773 45 738
Bruttotulot 16 621 14 681 14 650
Nettomenot 32 517 31 092 31 088
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 468    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 868    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 857 11 650 14 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 920 16 400 18 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 063 -4 750 -4 200
Kustannusvastaavuus, % 72 71 77
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 659 380 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 151 342 225
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 508 38 25
Kustannusvastaavuus, % 437 111 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä (siirto momentilta 28.01.21) 850
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentille 28.30.03) -200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -43
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -470
Palkkaliukumasäästö -220
Palkkausten tarkistukset 262
Toimintamenojen tuottavuussäästö -156
Toimintamenosäästö (HO 2015) -350
Vuokramenojen indeksikorotus 36
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -32
Tasomuutos 319
Yhteensä -4

2016 talousarvio 31 088 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 31 092 000
2014 tilinpäätös 31 917 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 62 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen, 297 000 euroa turvapaikanhakijoiden ja heidän perheidensä henkilötietojen ja kotikunnan rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään sekä vähennyksenä 336 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 23 000
2016 talousarvio 31 088 000
2015 tilinpäätös 32 492 000
2014 tilinpäätös 31 917 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 622 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa:Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi jatkuu vuoden 2016 aikana.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi 340
Yhteinen asiakaspalvelu, tietojärjestelmät -1 500
Yhteensä -1 160

2016 talousarvio 622 000
2015 talousarvio 1 782 000
2014 tilinpäätös 224 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 622 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.