Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 640 558 550
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) 788 820 750
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 99 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 95 96 97
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl 255 295 340
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -0,9 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76 76 73
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 91 101 102
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 105 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 81 95 95
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 832 770 730
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,38 3,50 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 62 151 59 906 58 446
Bruttotulot 9 549 9 550 7 900
Nettomenot 52 602 50 356 50 546
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 444    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 621    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 014 7 000 7 000
— muut tuotot 562 5001) -
Tuotot yhteensä 7 576 7 500 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 210 7 500 7 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 366 - -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen 600
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta 28.01.21) 125
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -160
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 32.01.01) 60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -10
Palkkaliukumasäästö -341
Palkkausten tarkistukset 298
Toimintamenojen tuottavuussäästö -254
Toimintamenosäästö (HO 2015) -440
Vuokramenojen indeksikorotus 45
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51
Tasomuutos 318
Yhteensä 190

2016 talousarvio 50 546 000
2015 talousarvio 50 356 000
2014 tilinpäätös 51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -367 000
2016 talousarvio 50 546 000
2015 tilinpäätös 50 356 000
2014 tilinpäätös 51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.