Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

VaikuttavuustavoitteetToimenpiteet
  
Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
Tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti budjettirajoitteet huomioiden. Yrityskuvatutkimuksella ja käyttäjäkyselyillä selvitetään luottamusta tilastoihin ja asiakastarpeita.
Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoaAjankohtaisen ja helppokäyttöisen tiedon tarjontaa lisätään kunta- ja aluepalveluita kehittämällä. Tilastojen käyttövalmiuksia yhteiskunnassa vahvistetaan neuvonnalla ja viestinnällä. Tilastojen oikeaa tulkintaa tuetaan osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilastokeskus edistää tietoaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen.
Tutkijapalveluita kehitetään edelleen kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avattuja tietovarantoja laajennetaan uusimmilla tiedoilla ja rajapintapalveluita kehitetään edelleen.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti. Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin.VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tulonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista.
VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta.VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuotosindeksillä mitattuna tuotosta. Indeksi perustuu julkaisujen laatupainotettuun yhteismäärään.
VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun.VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä.
Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. VTJ:n ja varmennejärjestelmien käytettävyys varmistetaan yhteistyössä Valtorin kanssa ja saattamalla VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan päivittäminen, KÄYPÄ-hanke, päätökseen.
Väestötietojen hyödyntämistä lisätään avaamalla rakennustietoja. Rakennusten sijainti- ja osoitetiedoista muodotetaan julkinen ja maksuton aineisto yleisesti saataville. Myös ei-julkisten rakennus- ja huoneistotietojen maksuttomuutta edistetään. Toteutetaan tietojen maksuttomuuden seuraavia askeleita sovittujen linjausten mukaisesti. Toteutetaan perheoikeudellisten lainsäädäntöuudistusten vaikutukset väestötietojärjestelmään lakien voimaantulon määräämässä aikataulussa. Kehitetään Suomen ja Viron välistä muuttotietojen rekisteröintiä Pohjoismaitten välillä toimivan menettelyn kaltaiseksi. VRK tuottaa lakisääteisesti varmenteet myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Toteutetaan Tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eIDAS-asetus) mukaiset varmennetuotteet.
Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen. Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa.Jatketaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hankkeiden (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) toteuttamista määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.
Järjestelmien ja sovellusten toteuttamistyön ohella toiminnan pääpaino on sidosryhmien (valtion organisaatiot, kunnat, yritykset) asiakastietojen ja palveluiden integroinnissa palveluväylään, palvelunäkymiin ja palvelutietovarantoon, uuteen tunnistamisen palveluun sekä rooli- ja valtuutuspalveluun.
Edistetään VTJ:n käyttöä palveluväylän kautta ja kehittämällä tunnistamisen ja varmentamisen ratkaisuja ja yhteistyötä Viron kanssa.
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.Käynnistetään Väestötietojärjestelmän henkilötietojen uudistaminen, HETI-hanke, käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa hankesuunnitelman vaiheistuksen mukaisesti.
Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl640558550
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)788820750
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979999
Virheettömien julkistusten osuus, %959697
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl255295340
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-0,90,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %767673
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €91101102
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %105100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %819595
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä832770730
Sairauspoissaolot, pv/htv10,19,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,383,503,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot62 15159 90658 446
Bruttotulot9 5499 5507 900
Nettomenot52 60250 35650 546
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 444  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 621  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 0147 0007 000
— muut tuotot5625001)-
Tuotot yhteensä7 5767 5007 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 2107 5007 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)366--
Kustannusvastaavuus, %105100100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen600
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta 28.01.21)125
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-160
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 32.01.01)60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
Palkkaliukumasäästö-341
Palkkausten tarkistukset298
Toimintamenojen tuottavuussäästö-254
Toimintamenosäästö (HO 2015)-440
Vuokramenojen indeksikorotus45
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-51
Tasomuutos318
Yhteensä190

2016 talousarvio50 546 000
2015 talousarvio50 356 000
2014 tilinpäätös51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-367 000
2016 talousarvio50 546 000
2015 tilinpäätös50 356 000
2014 tilinpäätös51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys paranee3,2 3,3
Julkaisujen lukumäärä   
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl192021
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl264243
— muut julkaisut, kpl363840
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, htv555353
Sairauspoissaolot, pv/htv4,14,04,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,363,383,39

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot5 6975 4945 490
Bruttotulot1 2551 4501 750
Nettomenot4 4424 0443 740
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 762  
— siirtyy seuraavalle vuodelle1 511  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21)100
Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-3
Palkkaliukumasäästö-25
Palkkausten tarkistukset24
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-389
Toimintamenojen tuottavuussäästö-18
Toimintamenosäästö (HO 2015)-30
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-69
Vuokramenojen indeksikorotus3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-4
Tasomuutos7
Yhteensä-304

2016 talousarvio3 740 000
2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio4 044 000
2014 tilinpäätös4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-26 000
2016 talousarvio3 740 000
2015 tilinpäätös4 144 000
2014 tilinpäätös4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv480425425
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv316330341
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl12,411,513
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,9799,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %10099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %676669
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä122125127
Sairauspoissaolot, pv/htv11,199
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,263,453,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot24 60024 41424 528
Bruttotulot15 08416 10016 880
Nettomenot9 5168 3147 648
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta346  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 346  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0721 2351 159
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 1771 2851 212
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-105-50-53
Kustannusvastaavuus, %919696
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot8 0617 7007 450
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 6093 2303 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5 4524 4704 250
Kustannusvastaavuus, %309238233

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 4767 1757 475
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 7867 1757 475
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-310--
Kustannusvastaavuus, %95100100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0621 4001 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 0771 4001 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-15--
Kustannusvastaavuus, %99100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen500
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta 28.40.02)200
Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta 28.01.21)220
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-43
Palkkaliukumasäästö-15
Palkkausten tarkistukset17
Toimintamenojen tuottavuussäästö-35
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Vuokramenojen indeksikorotus2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-8
Tasomuutos-1 397
Yhteensä-666

2016 talousarvio7 648 000
2015 I lisätalousarvio170 000
2015 talousarvio8 314 000
2014 tilinpäätös10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 1 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 24 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-25 000
2016 talousarvio7 648 000
2015 tilinpäätös7 984 000
2014 tilinpäätös10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.