Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet
   
Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
Tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti budjettirajoitteet huomioiden. Yrityskuvatutkimuksella ja käyttäjäkyselyillä selvitetään luottamusta tilastoihin ja asiakastarpeita.
Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa Ajankohtaisen ja helppokäyttöisen tiedon tarjontaa lisätään kunta- ja aluepalveluita kehittämällä. Tilastojen käyttövalmiuksia yhteiskunnassa vahvistetaan neuvonnalla ja viestinnällä. Tilastojen oikeaa tulkintaa tuetaan osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilastokeskus edistää tietoaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen.
Tutkijapalveluita kehitetään edelleen kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avattuja tietovarantoja laajennetaan uusimmilla tiedoilla ja rajapintapalveluita kehitetään edelleen.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti. Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin.VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tulonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista.
VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta. VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuotosindeksillä mitattuna tuotosta. Indeksi perustuu julkaisujen laatupainotettuun yhteismäärään.
VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun. VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä.
Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. VTJ:n ja varmennejärjestelmien käytettävyys varmistetaan yhteistyössä Valtorin kanssa ja saattamalla VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan päivittäminen, KÄYPÄ-hanke, päätökseen.
Väestötietojen hyödyntämistä lisätään avaamalla rakennustietoja. Rakennusten sijainti- ja osoitetiedoista muodotetaan julkinen ja maksuton aineisto yleisesti saataville. Myös ei-julkisten rakennus- ja huoneistotietojen maksuttomuutta edistetään. Toteutetaan tietojen maksuttomuuden seuraavia askeleita sovittujen linjausten mukaisesti. Toteutetaan perheoikeudellisten lainsäädäntöuudistusten vaikutukset väestötietojärjestelmään lakien voimaantulon määräämässä aikataulussa. Kehitetään Suomen ja Viron välistä muuttotietojen rekisteröintiä Pohjoismaitten välillä toimivan menettelyn kaltaiseksi. VRK tuottaa lakisääteisesti varmenteet myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Toteutetaan Tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eIDAS-asetus) mukaiset varmennetuotteet.
Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen. Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. Jatketaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hankkeiden (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) toteuttamista määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.
Järjestelmien ja sovellusten toteuttamistyön ohella toiminnan pääpaino on sidosryhmien (valtion organisaatiot, kunnat, yritykset) asiakastietojen ja palveluiden integroinnissa palveluväylään, palvelunäkymiin ja palvelutietovarantoon, uuteen tunnistamisen palveluun sekä rooli- ja valtuutuspalveluun.
Edistetään VTJ:n käyttöä palveluväylän kautta ja kehittämällä tunnistamisen ja varmentamisen ratkaisuja ja yhteistyötä Viron kanssa.
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat. Käynnistetään Väestötietojärjestelmän henkilötietojen uudistaminen, HETI-hanke, käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa hankesuunnitelman vaiheistuksen mukaisesti.
Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 640 558 550
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) 788 820 750
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 99 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 95 96 97
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl 255 295 340
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -0,9 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76 76 73
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 91 101 102
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 105 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 81 95 95
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 832 770 730
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,38 3,50 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 62 151 59 906 58 446
Bruttotulot 9 549 9 550 7 900
Nettomenot 52 602 50 356 50 546
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 444    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 621    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 014 7 000 7 000
— muut tuotot 562 5001) -
Tuotot yhteensä 7 576 7 500 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 210 7 500 7 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 366 - -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen 600
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta 28.01.21) 125
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -160
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 32.01.01) 60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -10
Palkkaliukumasäästö -341
Palkkausten tarkistukset 298
Toimintamenojen tuottavuussäästö -254
Toimintamenosäästö (HO 2015) -440
Vuokramenojen indeksikorotus 45
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51
Tasomuutos 318
Yhteensä 190

2016 talousarvio 50 546 000
2015 talousarvio 50 356 000
2014 tilinpäätös 51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -367 000
2016 talousarvio 50 546 000
2015 tilinpäätös 50 356 000
2014 tilinpäätös 51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee 3,2   3,3
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl 19 20 21
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 26 42 43
— muut julkaisut, kpl 36 38 40
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 55 53 53
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,1 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,36 3,38 3,39

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 5 697 5 494 5 490
Bruttotulot 1 255 1 450 1 750
Nettomenot 4 442 4 044 3 740
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 762    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 511    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21) 100
Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Palkkaliukumasäästö -25
Palkkausten tarkistukset 24
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -389
Toimintamenojen tuottavuussäästö -18
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -69
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Tasomuutos 7
Yhteensä -304

2016 talousarvio 3 740 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 044 000
2014 tilinpäätös 4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 3 740 000
2015 tilinpäätös 4 144 000
2014 tilinpäätös 4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 480 425 425
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 316 330 341
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 12,4 11,5 13
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,97 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 67 66 69
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 122 125 127
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,1 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,26 3,45 3,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 24 600 24 414 24 528
Bruttotulot 15 084 16 100 16 880
Nettomenot 9 516 8 314 7 648
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 346    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 346    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 072 1 235 1 159
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 177 1 285 1 212
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -105 -50 -53
Kustannusvastaavuus, % 91 96 96
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 061 7 700 7 450
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 609 3 230 3 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 5 452 4 470 4 250
Kustannusvastaavuus, % 309 238 233

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 476 7 175 7 475
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 786 7 175 7 475
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -310 - -
Kustannusvastaavuus, % 95 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 062 1 400 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 077 1 400 1 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -15 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen 500
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta 28.40.02) 200
Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta 28.01.21) 220
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -43
Palkkaliukumasäästö -15
Palkkausten tarkistukset 17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -35
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8
Tasomuutos -1 397
Yhteensä -666

2016 talousarvio 7 648 000
2015 I lisätalousarvio 170 000
2015 talousarvio 8 314 000
2014 tilinpäätös 10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 24 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 7 648 000
2015 tilinpäätös 7 984 000
2014 tilinpäätös 10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.