Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palveluiden tuottamisesta aiheutuvat menot. Määrärahaa on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattomiin liiketoimintariskeihin.

Palvelukeskuksen palveluksessa arvioidaan vuoden 2016 lopussa olevan 1 000 henkilöä. Valtorin toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan noin 170 milj. euroon vuonna 2016 kulujen ollessa noin 173 milj. euroa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Mittayks./asteikko 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Asiakastyytyväisyys 1—5 3,2 4,0 4,0
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky        
Työasemapalvelut   Palveluiden
tuotteistaminen
aloitettu
Palvelut on
tuotteistettu
Palvelut on käytössä väh. 20 000 työasemassa
Käyttöpalvelut   Palveluiden
tuotteistaminen
aloitettu
Palvelut on
tuotteistettu
Palvelut on käytössä väh. 30 virastossa
Käytettävyys        
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys   100,00 98,98 98,98
VyVi — käytettävyys   99,63 99,90 99,90
Sähköiset palvelut käytettävyys   99,95 99,90 99,90
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen        
Sairauspoissaolot pv/htv 6,9 8,0 8,0
Työtyytyväisyys 1—5 3,1 3,5 3,6
Henkilötyövuodet   467 625 1 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 84 337 237 683 173 260
Bruttotulot 82 600 234 683 170 260
Nettomenot 1 737 3 000 3 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 263    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 82 600 234 683 170 260
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 84 337 237 683 173 260
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 737 -3 000 -3 000
Kustannusvastaavuus, % 98 99 98

2016 talousarvio 3 000 000
2015 talousarvio 3 000 000
2014 tilinpäätös 4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.