Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 407 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016 enintään 19 260 000 eurolla.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 73 70 70
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä pimeän työn teettäminen ja kuitittomat ostokset ovat väärin, % 57 60 62
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 79 80 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 54 50 50
Suurten ja keskisuurten yritysten tarkastuskattavuus, % 15 15 15
Sähköisten alv-ilmoittajien osuus, % 86 85 85
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 46 50 52
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 48 49 50
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi, parivuosi1) 103,1 99,9 103,1
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1) 98,6 104,3 101,4
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv 39 43 52
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus, % 34 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 4 865 4 980 4 865
Htv:t tehtävittäin      
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset) 92 128 128
— Hallinnon rakenneuudistukset; 87 henkilöstön siirtyminen Valtoriin2) -73 -87 -87
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,6 9,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,50 3,50 3,52

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Henkilötyövuositasossa on huomioitu 87 henkilöstön siirtyminen Valtorin palvelukseen 1.3.2014 alkaen.

Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
       
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 28 762 31 828 60 590
Vuoden 2016 sitoumukset 400 18 860 19 260
Menot yhteensä 29 162 50 688 79 850

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 410 136 415 066 411 676
Bruttotulot 5 980 4 500 3 900
Nettomenot 404 156 410 566 407 776
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 61 722    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 120 689    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2016

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjahallinto 2018 (investointihanke) 880
Harmaan talouden torjunnan muiden tehtävien jatkorahoitus 3 465
Harmaan talouden torjunta 2 860
Kv. verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset: tehtävän laajennus 700
Metsänhoitomaksun poistuminen 2016 -540
Strategiset kehittämishankkeet (siirto momentilta 28.01.21) (investointihanke) 625
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momenteilta 25.10.03, 25.20.01, 26.10.01, 26.40.01, 28.30.01, 30.01.05 ja 32.20.06) 369
Toiminnan turvaaminen (v. 2015 rahoitus) -2 500
Toiminnan turvaaminen (v. 2016 rahoitus) 8 000
Vakiomuotoisten tietoluovutusten maksuttomuus 2016 (kompensaatio) 156
Valmisohjelmistouudistushanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) -13 900
Valmisohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 18 700
Yritystietorajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -62
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 731
Palkkaliukumasäästö -1 583
Palkkausten tarkistukset 2 018
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 981
Toimintamenosäästö (HO 2015) -3 330
Vuokramenojen indeksikorotus 294
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -391
Tasomuutos -14 339
Yhteensä -2 790

2016 talousarvio 407 776 000
2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 410 566 000
2014 tilinpäätös 463 123 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 407 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016 enintään 19 260 000 eurolla.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 36 881 000 euroa.

Vuoden 2015 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 13 900 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon kertalisäyksenä 1 050 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin investointeihin. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016) sisältäen apteekkiverolain, jolla korvattaisiin apteekkimaksusta annettu laki. Esityksen tavoitteena on korvata 1.1.2017 alkaen nykyinen apteekkimaksu apteekkiverolla ja siirtää apteekkiveroon liittyvät tehtävät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta sekä aluehallintovirastoilta Verohallinnolle. Apteekkiveron käyttöönoton edellyttämistä välttämättömistä tietojärjestelmämuutoksista aiheutuviin menoihin on huomioitu määrärahan muutoksessa kertalisäyksenä 145 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 64 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 2 567 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä Valmis-hankkeeseen varattu, mutta vuodelta 2014 käyttämättä jäänyt 24 289 787 euron määräraha sekä vuodelta 2015 peruutettava 13 900 000 euron määräraha eli yhteensä 38 189 787 euroa. Määrärahojen käytön ajoituksen muutos aiheutuu Valmis-hankkeen toteutumisen myöhentymisestä. Edellä olevan johdosta hankkeen kokonaisrahoitus ei muutu.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2016 II lisätalousarvio 36 881 000
2016 talousarvio 407 776 000
2015 tilinpäätös 413 066 000
2014 tilinpäätös 463 123 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 36 881 000 euroa.

Vuoden 2015 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 13 900 000 euroa.