Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. (28.01 ja 20, osa) HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

  • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
  • — julkisen talouden hyvästä hoidosta
  • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

  • — julkisen talouden vakauttaminen ja talouden kestävän kasvun turvaaminen
  • — varmistaa julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus
  • — taata henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämisellä tehokas ja tuloksellinen työnteko siten, että valtiovarainministeriö on hyvä paikka työskennellä.

Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:

Tulostavoitteet Toimenpiteet
   
Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksen Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista.
Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulle Toteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa.
Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin.
Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaan Julkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 346 314 306
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,8 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro - 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 40 988 32 846 32 370
Bruttotulot 1 868 1 850 1 850
Nettomenot 39 120 30 996 30 520
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 797    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 539    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HARE-järjestelmän uudistus -1 090
JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03) -125
JTS-analysoinnin resurssilisäys 500
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -150
Siirto momentilta 28.01.21 1 500
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) -1 512
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) -200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
Palkkaliukumasäästö -174
Palkkausten tarkistukset 195
Toimintamenojen tuottavuussäästö -192
Toimintamenosäästö (HO 2015) -370
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 4
Tasomuutos 1 215
Yhteensä -476

2016 talousarvio 30 520 000
2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 30 996 000
2014 tilinpäätös 40 862 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 107 000 euroa talousarvioesityksen 30 520 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 30 627 000
2015 IV lisätalousarvio 95 000
2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 30 996 000
2014 tilinpäätös 40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -264 000
2016 talousarvio 30 627 000
2015 tilinpäätös 33 491 000
2014 tilinpäätös 40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.

(13.) Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 1 844 000
2014 tilinpäätös 3 031 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kiinteistöstrategian toteuttaminen 215 000
Omistajaohjauksen menot 100 000
Yhteensä 315 000

2016 talousarvio 315 000
2015 I lisätalousarvio 800 000
2015 talousarvio 315 000
2014 tilinpäätös 415 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Fingrid Oyj:n omistusjärjestelyistä aiheutuneiden menojen kattamisesta.


2016 III lisätalousarvio 900 000
2016 talousarvio 315 000
2015 tilinpäätös 1 115 000
2014 tilinpäätös 415 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 927 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 28.01.01 -1 500
Siirto momentille 28.10.01 -625
Siirto momentille 28.10.02 -260
Siirto momentille 28.20.01 -350
Siirto momentille 28.30.01 -125
Siirto momentille 28.30.02 -100
Siirto momentille 28.30.03 -220
Siirto momentille 28.40.02 -850
Tasomuutos 4 557
Yhteensä 527

2016 talousarvio 927 000
2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 400 000
2014 tilinpäätös 30 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 927 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 810 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 32.20.43 vuoden 2017 maailmannäyttelyn osallistumismenoihin.


2016 II lisätalousarvio -810 000
2016 talousarvio 927 000
2015 tilinpäätös
2014 tilinpäätös 30 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 810 000 euroa.

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -240
Tarkentunut arvio -430
Valtori (siirto momenteilta 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 32.01.29 ja 33.01.29 sekä momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 31.01.29 ja 35.01.29) 4 771
Yhteensä 4 101

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 107 026 000
2015 talousarvio 102 925 000
2014 tilinpäätös 83 835 205

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.

(69.) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 27 000 000
2014 tilinpäätös 35 000 000