Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
              01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot
              (13.) Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              (69.) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. (28.01 ja 20, osa) HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

  • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
  • — julkisen talouden hyvästä hoidosta
  • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

  • — julkisen talouden vakauttaminen ja talouden kestävän kasvun turvaaminen
  • — varmistaa julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus
  • — taata henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämisellä tehokas ja tuloksellinen työnteko siten, että valtiovarainministeriö on hyvä paikka työskennellä.

Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:

TulostavoitteetToimenpiteet
  
Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksenToteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista.
Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulleToteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa.
Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin.
Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaanJulkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoaLuodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilöstömäärä, htv346314306
Sairauspoissaolot, pv/htv5,866
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro-3,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot40 98832 84632 370
Bruttotulot1 8681 8501 850
Nettomenot39 12030 99630 520
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 797  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 539  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HARE-järjestelmän uudistus-1 090
JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03)-125
JTS-analysoinnin resurssilisäys500
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02-150
Siirto momentilta 28.01.211 500
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv)-1 512
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01)-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-12
Palkkaliukumasäästö-174
Palkkausten tarkistukset195
Toimintamenojen tuottavuussäästö-192
Toimintamenosäästö (HO 2015)-370
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)4
Tasomuutos1 215
Yhteensä-476

2016 talousarvio30 520 000
2015 I lisätalousarvio2 400 000
2015 talousarvio30 996 000
2014 tilinpäätös40 862 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 107 000 euroa talousarvioesityksen 30 520 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio30 627 000
2015 IV lisätalousarvio95 000
2015 I lisätalousarvio2 400 000
2015 talousarvio30 996 000
2014 tilinpäätös40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-264 000
2016 talousarvio30 627 000
2015 tilinpäätös33 491 000
2014 tilinpäätös40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.

(13.) Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio1 844 000
2014 tilinpäätös3 031 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kiinteistöstrategian toteuttaminen215 000
Omistajaohjauksen menot100 000
Yhteensä315 000

2016 talousarvio315 000
2015 I lisätalousarvio800 000
2015 talousarvio315 000
2014 tilinpäätös415 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 315 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Fingrid Oyj:n omistusjärjestelyistä aiheutuneiden menojen kattamisesta.


2016 III lisätalousarvio900 000
2016 talousarvio315 000
2015 tilinpäätös1 115 000
2014 tilinpäätös415 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 927 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 28.01.01-1 500
Siirto momentille 28.10.01-625
Siirto momentille 28.10.02-260
Siirto momentille 28.20.01-350
Siirto momentille 28.30.01-125
Siirto momentille 28.30.02-100
Siirto momentille 28.30.03-220
Siirto momentille 28.40.02-850
Tasomuutos4 557
Yhteensä527

2016 talousarvio927 000
2015 I lisätalousarvio-400 000
2015 talousarvio400 000
2014 tilinpäätös30 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 927 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 810 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 32.20.43 vuoden 2017 maailmannäyttelyn osallistumismenoihin.


2016 II lisätalousarvio-810 000
2016 talousarvio927 000
2015 tilinpäätös
2014 tilinpäätös30 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 810 000 euroa.

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.29-240
Tarkentunut arvio-430
Valtori (siirto momenteilta 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 32.01.29 ja 33.01.29 sekä momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 31.01.29 ja 35.01.29)4 771
Yhteensä4 101

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio107 026 000
2015 talousarvio102 925 000
2014 tilinpäätös83 835 205

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.

(69.) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio27 000 000
2014 tilinpäätös35 000 000