Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Kriisinhallinta on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeinen keino, jolla edistetään Suomen turvallisuutta ja maailman konfliktialueiden vakautta. Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on osa puolustusvoimien toimintaa ja suorituskyvyn kehittämistä. Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja suorituskykyjä kuin Suomen puolustamiseen. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa. Puolustusvoimat kehittää valmiuksia osallistua myös koulutus-, neuvonta- ja tukitehtäviin kriisialueilla.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
  • — Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät.
  • — Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin.
  • — Puolustusvoimat käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa ensisijaisesti joukkoluettelon evaluoituja yksiköitä.
  • — Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menot (milj. euroa)1)

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
       
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM) 54,2 52,8 49,0
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja ylläpitomenot (PLM) 47,1 38,6 36,6
Yhteensä 101,3 91,4 85,6

1) Vuoden 2014 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä kriisinhallintaan käytetyn kansallisen puolustuksen materiaalin hankkimisesta aiheutuvia menoja eikä arvonlisäveromenoja. Kriisinhallintajoukkojen suorituskyky perustuu pääosin kansallisen puolustuksen materiaaliin, jota täydennetään momentin 27.30.20 määrärahoilla hankitulla, olosuhteiden ja tehtävien kannalta välttämättömällä erikoismateriaalilla.

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 36 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin

14) kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 772 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 6 700 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 048 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 300 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 10 680 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 2 120 000
Yhteensä 36 557 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2016. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan noin 570 henkilötyövuotta.

Jatkossa vähennetään osallistumista sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin, keskittyen sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin. Tämän johdosta määrärahatarve vähenee vuodesta 2016 asteittain.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiempiin kehyspäätöksiin perustuvat muutokset -6 564
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2016) 699
Keski-Afrikan kriisinhallintaoperaatio -1 040
Libanonin operaation johtovaltiovastuun jatko 31.5.2016 asti 11 000
Siirto momentille 24.10.20 -6 000
Toteutunut kustannustasotarkistus (2014) -296
Säästöpäätös -5 000
Tasomuutos 5 200
Yhteensä -2 001

2016 talousarvio 36 557 000
2015 I lisätalousarvio 8 864 000
2015 talousarvio 38 558 000
2014 tilinpäätös 57 266 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp- pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 6 700 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 163 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 300 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 303 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 10 680 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 474 000
Yhteensä 36 557 000

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman. Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 14) on poistettu.

Suomi on 7.8.2015 päättänyt osallistua EU:n Välimeren operaatioon enintään 10 sotilaalla enintään 12 kuukauden ajan. Osallistumisesta arvioidaan vuonna 2016 aiheutuvan 303 000 euron suuruiset menot. Tähän perustuen käyttösuunnitelmaan on talousarvioesitykseen nähden lisätty kohta 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot.

Talousarvioesitykseen nähden kustannusten tarkentumisesta johtuen käyttösuunnitelmakohdan 04. määrärahaan on lisätty 228 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaan on lisätty 115 000 euroa.

Edellä mainittujen käyttösuunnitelmakohtien määrärahojen muutokset, yhteensä 646 000 euroa, on katettu käyttösuunnitelmakohdan 20. määrärahasta.


2016 talousarvio 36 557 000
2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 8 864 000
2015 talousarvio 38 558 000
2014 tilinpäätös 57 266 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 36,557 milj. euron määrärahaa. Lisäksi sotilaallisen kriisinhallinnan palkkoihin on ehdotettu 49,0 milj. euroa, joka maksetaan ulkoasiainministeriön pääluokasta (mom. 24.10.20). Hallitusohjelman mukaisesti Suomi vähentää osallistumistaan sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin siten, että keskitytään Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin.

Vuoden 2016 alussa Suomi osallistuu 12 sotilaalliseen kriisinhallinnan operaatioon vajaalla 500 sotilaalla. Tärkein näistä on Libanonin UNIFIL-operaatio, jonka osuus on lähes puolet momentin määrärahoista. Kustannuksiltaan seuraavaksi suurimmat ovat Afganistanin RS-operaatio ja Irakin koulutusoperaatio. Talousarvioesitys pohjautuu siihen, että Afganistanin operaation suunnitteluvahvuus laskee vuoden 2016 aikana noin 10 sotilaaseen. Afganistanin turvallisuustilanne on kuitenkin hauras, ja Suomeen kohdistuu odotuksia operaation jatkamisesta. Afganistanin operaatiota jatkettaneen nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2016 loppuun. Tarvittavat määrärahalisäykset osoitetaan vuoden 2016 lisätalousarvioesityksessä.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että käsiteltävän momentin liikkumavara käynnissä olevien operaatioiden muutoksiin ja mahdollisiin uusiin operaatioihin on erittäin pieni. Tämä koskee myös ulkoasiainministeriön hallinnonalalta maksettavia kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja (mom. 24.10.20). Kyseisten momenttien määrärahat tulee valiokunnan mielestä pitää vähintään sillä tasolla, että tarvittaessa pystytään aloittamaan kiireellinen uusi operaatio ilman lisätalousarviomenettelyä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 36 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp- pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 6 700 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 163 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 300 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 303 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 10 680 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 474 000
Yhteensä 36 557 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 796 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 932 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 148 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 12 600 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 671 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 300 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 003 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 296 000
13. Atalanta-operaation menot 31 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 5 744 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 209 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 61 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 410 000
Yhteensä 35 761 000

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuoden 2015 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta.

Suomi jatkaa osallistumistaan Irakin koulutusoperaatioon syyskuusta alkaen ja kasvattaa samalla joukon vahvuuden viidestäkymmenestä sataan sotilaaseen. Lisäksi Suomi osallistuu alustarkastusosastolla Välimeren operaatioon lokakuuhun 2016 asti.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) -61 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) -127 000
05. Irakin koulutusoperaation menot +5 900 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot -492 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot +700 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot -14 000
13. Atalanta-operaation menot -219 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot -4 936 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot -304 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) -179 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin -1 064 000
Yhteensä -796 000

2016 II lisätalousarvio -796 000
2016 talousarvio 36 557 000
2015 tilinpäätös 47 422 000
2014 tilinpäätös 57 266 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 796 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 932 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 148 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 12 600 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 671 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 300 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 003 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 296 000
13. Atalanta-operaation menot 31 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 5 744 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 209 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 61 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 410 000
Yhteensä 35 761 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 932 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 148 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 255 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 12 600 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 671 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 100 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 003 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 296 000
13. Atalanta-operaation menot 31 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 5 744 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 209 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 61 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 85 000
19. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot 55 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 570 000
Yhteensä 35 761 000

Selvitysosa:Suomi on päättänyt osallistua kolmen sotilaan vahvuudella YK:n UNDOF-operaatioon Golanilla ja kahden sotilaan vahvuudella sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libyan kemiallisten aseiden lähtöaineiden hävittämiseksi yhdessä Tanskan kanssa. Tämän johdosta momentille lisätään uudet käyttösuunnitelmakohdat 18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle ehdotetaan 85 000 euron määrärahaa sekä 19. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot, jolle ehdotetaan 55 000 euron määrärahaa. Edellä mainittujen käyttösuunnitelmakohtien määrärahatarpeet sekä siirto käyttösuunnitelmakohtaan 20. katetaan käyttösuunnitelmakohdista 03. ja 09. tehtävillä siirroilla.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot -100 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset -200 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) +85 000
19. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot +55 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin +160 000
Yhteensä -

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio -796 000
2016 talousarvio 36 557 000
2015 tilinpäätös 47 422 000
2014 tilinpäätös 57 266 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 932 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 148 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 255 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 12 600 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 671 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 1 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 100 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 003 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 296 000
13. Atalanta-operaation menot 31 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 5 744 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 209 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 61 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 85 000
19. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot 55 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 570 000
Yhteensä 35 761 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2016 talousarvio 10 000
2015 talousarvio 10 000
2014 tilinpäätös 5 950

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 26 000 euroa.

Selvitysosa:Valuuttakurssien kehityksestä johtuen suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksesta syntyviin kurssieroihin on aiheutunut lisätarve.


2016 III lisätalousarvio 26 000
2016 talousarvio 10 000
2015 tilinpäätös -134 671
2014 tilinpäätös 5 950

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 26 000 euroa.