Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
              70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen vaikuttaminen on Rajavartiolaitokselle tärkeää.

Rajavartiolaitoksen tavoitteena on vahvistaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta itärajalla. Rajanylitysliikenne pidetään sujuvana ja varaudutaan liikenteen kasvuun. Rajavartiolaitos pitää kriisivalmiuden ja kyvyn sotilaalliseen maanpuolustukseen korkealla tasolla.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, toimintakuntoinen valvontajärjestelmä sekä alus- ja ilma-aluskaluston uudistukset takaavat valmiustason säilymisen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa itsenäisesti hoidetun ja uskottavan ulkorajavalvonnan merkitys korostuu. Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa huolimatta Rajavartiolaitoksen aikaansaamista kumppanuushyödyistä rajaturvallisuuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen alueilla.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Laatu ja palvelukyky (ind)999594
Tuottavuus (ind)130116121
Taloudellisuus (ind)119111118
Henkilötyövuodet2 6852 7112 705
Kustannukset (milj. euroa)250,3244,6241,6
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Rajavalvonnan tilannetietoisuus mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Rajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti.

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1—5)4,13,93,9
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot    
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,93,83,8
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl)3 3364 0204 040
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)5,03,53,5
Rajavalvonta   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,14,04,0
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5)5,05,05,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5)3,93,83,7
— Rajatarkastusten laatu (1—5)1,82,42,4
— Rajatapahtumien estäminen (1—5)4,04,13,9
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5)2,73,23,1
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5)5,04,94,9
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5)3,14,44,5
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5)5,04,84,8
Partiointi (h)229 418232 005222 465
Tekninen valvonta (h) 881 094952 500977 500
Rajatarkastukset (milj.hlöä)16,213,714,4
Pääsyn epääminen (kpl)1 3051 3471 372
Käännyttämispäätös (kpl)296313318
Rikosilmoitus (kpl)1 0671 1801 215
Valtionrajarikos (kpl)221301321
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)121118123
Muu rikos tai rikkomus (kpl)6 2047 2797 329
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen   
Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa228,9227,7224,9
Henkilötyövuodet2 4552 5242 518
Tuottavuus (ind)131115120
Taloudellisuus (ind)120110117
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on itärajalla ja satamissa enintään 15 minuuttia ja lentoasemilla enintään 10 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta.

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5)4,84,84,7
Itärajan rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,84,84,8
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)999
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min)464646
Lentoasemien rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,84,84,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)899
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min)101010
Satamien rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,84,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)1399
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min)141414
Merellisen turvallisuuden lisääminen

Merivartiostoissa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Valmius avomerellä tapahtuvaan öljy- ja kemikaalitorjuntaan on hyvä.

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5)4,54,04,0
Meripelastus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,14,1
Meripelastustehtävät (kpl)1 4661 5321 532
Pelastettu henkilö (kpl)3 5814 2004 200
Merellisen ympäristön suojelu   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)-3,53,5
Aluspäästötapausten määrä (kpl)395555
Merellisen turvallisuuden lisääminen    
Kustannukset (milj. euroa)10,76,66,6
Henkilötyövuodet1157373
Tuottavuus (ind)104108109
Taloudellisuus (ind)96104106
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen

Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius rajajoukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1—5)3,83,93,9
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,14,24,3
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,53,63,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl)84 77586 54587 340
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl)-5 7315 212
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa10,710,310,1
Henkilötyövuodet115114114
Tuottavuus (ind)105130126
Taloudellisuus (ind)96124123
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille

Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitos tuottaa ydintehtävien ohessa monialaista viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Ilma-aluksilla tuetaan muita vastuuviranomaisia tarvittaessa koko valtakunnan alueella. Painopiste on kiireellisissä Rajavartiolaitoksen erityisosaamista tai -materiaalia välttämättä vaativissa tehtävissä.

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1—5)3,83,43,4
Turvallisuuden tunne   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,73,43,3
Viranomaisavun antaminen   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,93,53,5
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl)638590605
Etsinnät maa-alue (kpl)398333333
Pelastustehtävät maa-alue (kpl)493516526
Sairaankuljetus, muu kuin meripelastus (kpl)556566576
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv)7117
Lähtövaihtuvuus (%)0,20,30,3
Kenttäkelpoisuus (1—5)4,44,44,4
Fyysinen kunto (1—5)4,34,34,3
Sairastavuus (sa pv/htv)9,28,28,5
Tapaturmat (sa pv/htv)0,60,80,6
Työilmapiiri (1—5)3,53,63,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta)404040
Koulutustasoindeksi4,24,14,2
Sukupuolijakauma (% naisia)131213

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot239 900237 313236 365
Bruttotulot9 2847 5007 500
Nettomenot230 616229 813228 865
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta28 904  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle28 227  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 3392 5802 380
— muut tuotot212020
Tuotot yhteensä2 3602 6002 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset2 2992 6002 400
— osuus yhteiskustannuksista1 5151 8001 600
Kustannukset yhteensä3 8144 4004 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 454-1 800-1 600
Kustannusvastaavuus, %625960

Määrärahan tasokorotus 5,5 milj. euroa vuonna 2016 on osa sisäisen turvallisuuden resurssien lisäystä ja sillä on tarkoitettu rahoitettavan mm. rajavartijoiden lisäämistä vuositasolla 1,3 milj. eurolla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteinen lisäys vuodelle 2015-2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-93
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-2 366
Palkkaliukumasäästö-744
Palkkausten tarkistukset1 473
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)5 500
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 143
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 530
Vuokramenojen indeksikorotus180
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-225
Yhteensä-948

2016 talousarvio228 865 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio1 900 000
2015 talousarvio229 813 000
2014 tilinpäätös229 939 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 233 410 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

Muutos talousarvioesityksen 228 865 000 euroon nähden on 4 545 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentilta 26.10.01 sisäisen turvallisuuden määrärahan uudelleenallokointina ja 3 000 000 euroa tehostetun ulkomaalaisvalvonnan aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä vähennyksenä 455 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.

Viranomaisveneen konseptivene hankitaan pääosin momentin 26.20.70 määrärahalla. Öljynsuojarahasto on osin rahoittamassa hanketta siinä vaiheessa, kun vene on valmistunut. Rakennusaikana hanketta rahoitetaan rahaston rahoituksen osuudelta toimintamenomäärärahoista.


2016 talousarvio233 410 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio1 900 000
2015 talousarvio229 813 000
2014 tilinpäätös229 939 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 233,41 milj. euron määrärahaa, joka on 3,597 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Valiokunta pitää hyvänä, että määrärahaa on ehdotettu nostettavaksi toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Rajavartiolaitoksen tehtäviä lisää turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, ja lisäksi toimintaan vaikuttaa myös tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella. Valiokunta korostaa, että Suomen on tärkeä säilyttää uskottava ja itsenäinen valvonta sekä ulko- että sisärajoilla. Tässä tilanteessa on myös tärkeää pystyä vaikuttamaan EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen.

Vastatakseen muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen Rajavartiolaitos on tehostanut ulkomaalaisvalvontaa sisärajoilla yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Tehostetulla valvonnalla on mm. havaittu ja otettu tutkintaan laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan liittyviä rikosepäilyjä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rajavartiolaitoksen määrärahatarve tehostetun ulkomaalaisvalvonnan osalta on noin 3 milj. euroa ehdotettua korkeampi. Rajavartiolaitoksella on myös valmius palauttaa tarkastukset sisärajoille nopealla aikataululla. Tarkastusten palauttaminen ei kuitenkaan vähennä turvapaikanhakijoiden määrää, koska viranomaiselle tehty turvapaikkapyyntö aloittaa aina turvapaikkaprosessin. Sen sijaan kustannukset lisääntyisivät noin 2,5 milj. eurolla kuukaudessa.

Valiokunta toteaa lisäksi, että Rajavartiolaitoksen voimavarojen merkitys kriisivalmiuden ylläpitämisessä erityisesti itärajalla on ollut aina tärkeä. Toiminnan painopiste tulee edelleenkin säilymään itärajalla, ja myös sen valvontaa on tarkoitus vahvistaa vuonna 2016. Samalla on kuitenkin todettava, että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ja kehyskauden linjaus huomioon ottaen vuodesta 2007 vuoteen 2018 itärajan partiointi tulee vähenemään yli 40 prosenttia. Tämä heikentää erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajavartiostojen kykyä hallita rajatilanteen äkilliset muutokset.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 233 410 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

3) viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 117 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 182 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen sekä lisäyksenä 867 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 432 000 euroa, mistä 168 000 euroa siirtona momentilta 33.30.60 helikoptereilla suoritettavien sairaankuljetusten korvausperiaatteiden muuttumisesta 1.9.2016 lukien. Sairaankuljetuksista maksettava asetuksen mukainen KELA-korvaus muuttuu ja jää alle Rajavartiolaitokselle aiheutuvien kustannusten. Määrärahalla turvataan Rajavartiolaitoksen helikoptereiden käyttö sairaankuljetuksissa.


2016 II lisätalousarvio1 117 000
2016 talousarvio233 410 000
2015 tilinpäätös231 713 000
2014 tilinpäätös229 939 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 117 000 euroa.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 14 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

5) Dornier-valvontalentokoneiden navigointijärjestelmän uusimiseen

6) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa: Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Rajavartiolaitoksen merivartioasemien kevyt aluskalusto muodostuu useilla vuosikymmenillä hankituista nopeista veneistä ja apuveneistä. Kalusto on kirjavaa ja pääosin vanhentunutta, mikä aiheuttaa huomattavia käyttö- ja ylläpitomenoja. Merivartioasemien nykyinen noin 50 veneen kalusto korvataan noin 20 uudella nopealla veneellä. Hanke ajoittuu vuosille 2016—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 7 200 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2016201720182019Yhteensä
vuodesta 2016 lähtien
      
Super Puma modifikaatio ja G-huolto     
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset-7 0006 7004 50018 200
Menot yhteensä2 3007 0006 7004 50018 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Super Puma modifikaatio ja G-huolto2 400
Yhteensä2 400

Momentin määräraha on muutettu viisivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2016 talousarvio14 710 000
2015 I lisätalousarvio2 500 000
2015 talousarvio12 310 000
2014 tilinpäätös750 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta pitää myönteisenä, että merellistä turvallisuutta voidaan parantaa Rajavartiolaitoksen uusiutuvan ilma-aluskaluston ja monitoimisen viranomaisveneen hankinnalla. Vuonna 2016 otetaan lisäksi käyttöön kaksi uutta Super Puma -meripelastushelikopteria sekä peruskorjataan ja modifioidaan kolme vanhaa Super Puma -konetta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rajavartiolaitoksella on valmius ottaa hallitusohjelman mukaisesti johtovastuu merialueilla tapahtuvissa ympäristöonnettomuuksissa vuoden 2017 alussa.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että Rajavartiolaitoksen kahden Dornier-valvontalentokoneen suunnistus- ja radiojärjestelmien uusiminen tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana, mutta rahoitus (1,25 milj. euroa) on kunnossa vain toisen koneen osalta. Uusimistarve johtuu siitä, että Euroopan ilmatilan käyttöperiaatteet ja vaatimukset ilma-alusten suunnistusjärjestelmistä yhdenmukaistetaan. Valiokunta pitää välttämättömänä, että molempien koneiden järjestelmät saatetaan vaatimusten mukaisiksi, jotta niitä voidaan käyttää myös vuonna 2017.

Valiokunta lisää momentille 1 250 000 euroa Dornier-valvontalentokoneen suunnistus- ja radiojärjestelmän uusimiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 960 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

5) Dornier-valvontalentokoneiden navigointijärjestelmän uusimiseen

6) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 4 964 000 euroa.

Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeelle myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 665 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 629 000 euroa, joka johtuu EU:n ulkorajarahaston helikopterihankkeen toteuttamiseen osallistumiseen tarvittavan määrärahan tarkentumisesta ja lisäyksenä 665 000 euroa aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2011 talousarviossa valtuus helikopterihankkeeseen, johon haettiin rahoitusta myös EU:n ulkorajarahaston vuosiohjelmista 2012 ja 2013. Takautuvasti saatu EU-rahoitus vähentää momentin vuoden 2016 määrärahatarvetta 5 629 000 euroa.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000 euron määräraha Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärärahasta käyttämättä ollut määräraha 2 421 000 euroa budjetoitiin uudelleen vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa ja 750 000 euroa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain vuodelle 2017, jolloin vuoden 2014 määräraha ei olisi enää käytettävissä. Käyttämättä oleva osa vuoden 2014 määrärahasta eli 665 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2016 III lisätalousarvio-4 964 000
2016 talousarvio15 960 000
2015 tilinpäätös30 387 000
2014 tilinpäätös750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 4 964 000 euroa.

Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeelle myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 665 000 euroa.