Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen vaikuttaminen on Rajavartiolaitokselle tärkeää.

Rajavartiolaitoksen tavoitteena on vahvistaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta itärajalla. Rajanylitysliikenne pidetään sujuvana ja varaudutaan liikenteen kasvuun. Rajavartiolaitos pitää kriisivalmiuden ja kyvyn sotilaalliseen maanpuolustukseen korkealla tasolla.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, toimintakuntoinen valvontajärjestelmä sekä alus- ja ilma-aluskaluston uudistukset takaavat valmiustason säilymisen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa itsenäisesti hoidetun ja uskottavan ulkorajavalvonnan merkitys korostuu. Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa huolimatta Rajavartiolaitoksen aikaansaamista kumppanuushyödyistä rajaturvallisuuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen alueilla.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Laatu ja palvelukyky (ind) 99 95 94
Tuottavuus (ind) 130 116 121
Taloudellisuus (ind) 119 111 118
Henkilötyövuodet 2 685 2 711 2 705
Kustannukset (milj. euroa) 250,3 244,6 241,6
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Rajavalvonnan tilannetietoisuus mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Rajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti.

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen(1—5) 4,1 3,9 3,9
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,9 3,8 3,8
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) 3 336 4 020 4 040
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 5,0 3,5 3,5
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,0 4,0
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 3,9 3,8 3,7
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 1,8 2,4 2,4
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,0 4,1 3,9
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,7 3,2 3,1
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) 5,0 4,9 4,9
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 3,1 4,4 4,5
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) 5,0 4,8 4,8
Partiointi (h) 229 418 232 005 222 465
Tekninen valvonta (h) 881 094 952 500 977 500
Rajatarkastukset (milj.hlöä) 16,2 13,7 14,4
Pääsyn epääminen (kpl) 1 305 1 347 1 372
Käännyttämispäätös (kpl) 296 313 318
Rikosilmoitus (kpl) 1 067 1 180 1 215
Valtionrajarikos (kpl) 221 301 321
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 121 118 123
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 6 204 7 279 7 329
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen      
Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 228,9 227,7 224,9
Henkilötyövuodet 2 455 2 524 2 518
Tuottavuus (ind) 131 115 120
Taloudellisuus (ind) 120 110 117
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on itärajalla ja satamissa enintään 15 minuuttia ja lentoasemilla enintään 10 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta.

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5) 4,8 4,8 4,7
Itärajan rajanylityspaikat      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,8 4,8 4,8
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 9 9 9
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min) 46 46 46
Lentoasemien rajanylityspaikat      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,8 4,8 4,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 8 9 9
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min) 10 10 10
Satamien rajanylityspaikat      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,8 4,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 13 9 9
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min) 14 14 14
Merellisen turvallisuuden lisääminen

Merivartiostoissa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Valmius avomerellä tapahtuvaan öljy- ja kemikaalitorjuntaan on hyvä.

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5) 4,5 4,0 4,0
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,1 4,1
Meripelastustehtävät (kpl) 1 466 1 532 1 532
Pelastettu henkilö (kpl) 3 581 4 200 4 200
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) - 3,5 3,5
Aluspäästötapausten määrä (kpl) 39 55 55
Merellisen turvallisuuden lisääminen      
Kustannukset (milj. euroa) 10,7 6,6 6,6
Henkilötyövuodet 115 73 73
Tuottavuus (ind) 104 108 109
Taloudellisuus (ind) 96 104 106
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen

Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius rajajoukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1—5) 3,8 3,9 3,9
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,2 4,3
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,5 3,6 3,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 84 775 86 545 87 340
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) - 5 731 5 212
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 10,7 10,3 10,1
Henkilötyövuodet 115 114 114
Tuottavuus (ind) 105 130 126
Taloudellisuus (ind) 96 124 123
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille

Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitos tuottaa ydintehtävien ohessa monialaista viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Ilma-aluksilla tuetaan muita vastuuviranomaisia tarvittaessa koko valtakunnan alueella. Painopiste on kiireellisissä Rajavartiolaitoksen erityisosaamista tai -materiaalia välttämättä vaativissa tehtävissä.

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1—5) 3,8 3,4 3,4
Turvallisuuden tunne      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,7 3,4 3,3
Viranomaisavun antaminen      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,9 3,5 3,5
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) 638 590 605
Etsinnät maa-alue (kpl) 398 333 333
Pelastustehtävät maa-alue (kpl) 493 516 526
Sairaankuljetus, muu kuin meripelastus (kpl) 556 566 576
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) 7 11 7
Lähtövaihtuvuus (%) 0,2 0,3 0,3
Kenttäkelpoisuus (1—5) 4,4 4,4 4,4
Fyysinen kunto (1—5) 4,3 4,3 4,3
Sairastavuus (sa pv/htv) 9,2 8,2 8,5
Tapaturmat (sa pv/htv) 0,6 0,8 0,6
Työilmapiiri (1—5) 3,5 3,6 3,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40 40 40
Koulutustasoindeksi 4,2 4,1 4,2
Sukupuolijakauma (% naisia) 13 12 13

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 239 900 237 313 236 365
Bruttotulot 9 284 7 500 7 500
Nettomenot 230 616 229 813 228 865
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 904    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 227    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 339 2 580 2 380
— muut tuotot 21 20 20
Tuotot yhteensä 2 360 2 600 2 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 299 2 600 2 400
— osuus yhteiskustannuksista 1 515 1 800 1 600
Kustannukset yhteensä 3 814 4 400 4 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 454 -1 800 -1 600
Kustannusvastaavuus, % 62 59 60

Määrärahan tasokorotus 5,5 milj. euroa vuonna 2016 on osa sisäisen turvallisuuden resurssien lisäystä ja sillä on tarkoitettu rahoitettavan mm. rajavartijoiden lisäämistä vuositasolla 1,3 milj. eurolla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen lisäys vuodelle 2015 -2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -93
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2 366
Palkkaliukumasäästö -744
Palkkausten tarkistukset 1 473
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 5 500
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 143
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 530
Vuokramenojen indeksikorotus 180
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -225
Yhteensä -948

2016 talousarvio 228 865 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 1 900 000
2015 talousarvio 229 813 000
2014 tilinpäätös 229 939 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 233 410 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

Muutos talousarvioesityksen 228 865 000 euroon nähden on 4 545 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentilta 26.10.01 sisäisen turvallisuuden määrärahan uudelleenallokointina ja 3 000 000 euroa tehostetun ulkomaalaisvalvonnan aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä vähennyksenä 455 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.

Viranomaisveneen konseptivene hankitaan pääosin momentin 26.20.70 määrärahalla. Öljynsuojarahasto on osin rahoittamassa hanketta siinä vaiheessa, kun vene on valmistunut. Rakennusaikana hanketta rahoitetaan rahaston rahoituksen osuudelta toimintamenomäärärahoista.


2016 talousarvio 233 410 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 1 900 000
2015 talousarvio 229 813 000
2014 tilinpäätös 229 939 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 233,41 milj. euron määrärahaa, joka on 3,597 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Valiokunta pitää hyvänä, että määrärahaa on ehdotettu nostettavaksi toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Rajavartiolaitoksen tehtäviä lisää turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, ja lisäksi toimintaan vaikuttaa myös tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella. Valiokunta korostaa, että Suomen on tärkeä säilyttää uskottava ja itsenäinen valvonta sekä ulko- että sisärajoilla. Tässä tilanteessa on myös tärkeää pystyä vaikuttamaan EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen.

Vastatakseen muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen Rajavartiolaitos on tehostanut ulkomaalaisvalvontaa sisärajoilla yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Tehostetulla valvonnalla on mm. havaittu ja otettu tutkintaan laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan liittyviä rikosepäilyjä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rajavartiolaitoksen määrärahatarve tehostetun ulkomaalaisvalvonnan osalta on noin 3 milj. euroa ehdotettua korkeampi. Rajavartiolaitoksella on myös valmius palauttaa tarkastukset sisärajoille nopealla aikataululla. Tarkastusten palauttaminen ei kuitenkaan vähennä turvapaikanhakijoiden määrää, koska viranomaiselle tehty turvapaikkapyyntö aloittaa aina turvapaikkaprosessin. Sen sijaan kustannukset lisääntyisivät noin 2,5 milj. eurolla kuukaudessa.

Valiokunta toteaa lisäksi, että Rajavartiolaitoksen voimavarojen merkitys kriisivalmiuden ylläpitämisessä erityisesti itärajalla on ollut aina tärkeä. Toiminnan painopiste tulee edelleenkin säilymään itärajalla, ja myös sen valvontaa on tarkoitus vahvistaa vuonna 2016. Samalla on kuitenkin todettava, että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ja kehyskauden linjaus huomioon ottaen vuodesta 2007 vuoteen 2018 itärajan partiointi tulee vähenemään yli 40 prosenttia. Tämä heikentää erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajavartiostojen kykyä hallita rajatilanteen äkilliset muutokset.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 233 410 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

3) viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 117 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 182 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen sekä lisäyksenä 867 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 432 000 euroa, mistä 168 000 euroa siirtona momentilta 33.30.60 helikoptereilla suoritettavien sairaankuljetusten korvausperiaatteiden muuttumisesta 1.9.2016 lukien. Sairaankuljetuksista maksettava asetuksen mukainen KELA-korvaus muuttuu ja jää alle Rajavartiolaitokselle aiheutuvien kustannusten. Määrärahalla turvataan Rajavartiolaitoksen helikoptereiden käyttö sairaankuljetuksissa.


2016 II lisätalousarvio 1 117 000
2016 talousarvio 233 410 000
2015 tilinpäätös 231 713 000
2014 tilinpäätös 229 939 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 117 000 euroa.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 14 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

5) Dornier-valvontalentokoneiden navigointijärjestelmän uusimiseen

6) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Rajavartiolaitoksen merivartioasemien kevyt aluskalusto muodostuu useilla vuosikymmenillä hankituista nopeista veneistä ja apuveneistä. Kalusto on kirjavaa ja pääosin vanhentunutta, mikä aiheuttaa huomattavia käyttö- ja ylläpitomenoja. Merivartioasemien nykyinen noin 50 veneen kalusto korvataan noin 20 uudella nopealla veneellä. Hanke ajoittuu vuosille 2016—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 7 200 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019 Yhteensä
vuodesta 2016 lähtien
           
Super Puma modifikaatio ja G-huolto          
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset - 7 000 6 700 4 500 18 200
Menot yhteensä 2 300 7 000 6 700 4 500 18 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2 400
Yhteensä 2 400

Momentin määräraha on muutettu viisivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2016 talousarvio 14 710 000
2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 12 310 000
2014 tilinpäätös 750 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta pitää myönteisenä, että merellistä turvallisuutta voidaan parantaa Rajavartiolaitoksen uusiutuvan ilma-aluskaluston ja monitoimisen viranomaisveneen hankinnalla. Vuonna 2016 otetaan lisäksi käyttöön kaksi uutta Super Puma -meripelastushelikopteria sekä peruskorjataan ja modifioidaan kolme vanhaa Super Puma -konetta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rajavartiolaitoksella on valmius ottaa hallitusohjelman mukaisesti johtovastuu merialueilla tapahtuvissa ympäristöonnettomuuksissa vuoden 2017 alussa.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että Rajavartiolaitoksen kahden Dornier-valvontalentokoneen suunnistus- ja radiojärjestelmien uusiminen tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana, mutta rahoitus (1,25 milj. euroa) on kunnossa vain toisen koneen osalta. Uusimistarve johtuu siitä, että Euroopan ilmatilan käyttöperiaatteet ja vaatimukset ilma-alusten suunnistusjärjestelmistä yhdenmukaistetaan. Valiokunta pitää välttämättömänä, että molempien koneiden järjestelmät saatetaan vaatimusten mukaisiksi, jotta niitä voidaan käyttää myös vuonna 2017.

Valiokunta lisää momentille 1 250 000 euroa Dornier-valvontalentokoneen suunnistus- ja radiojärjestelmän uusimiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 960 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

5) Dornier-valvontalentokoneiden navigointijärjestelmän uusimiseen

6) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 4 964 000 euroa.

Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeelle myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 665 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 629 000 euroa, joka johtuu EU:n ulkorajarahaston helikopterihankkeen toteuttamiseen osallistumiseen tarvittavan määrärahan tarkentumisesta ja lisäyksenä 665 000 euroa aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2011 talousarviossa valtuus helikopterihankkeeseen, johon haettiin rahoitusta myös EU:n ulkorajarahaston vuosiohjelmista 2012 ja 2013. Takautuvasti saatu EU-rahoitus vähentää momentin vuoden 2016 määrärahatarvetta 5 629 000 euroa.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000 euron määräraha Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärärahasta käyttämättä ollut määräraha 2 421 000 euroa budjetoitiin uudelleen vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa ja 750 000 euroa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain vuodelle 2017, jolloin vuoden 2014 määräraha ei olisi enää käytettävissä. Käyttämättä oleva osa vuoden 2014 määrärahasta eli 665 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2016 III lisätalousarvio -4 964 000
2016 talousarvio 15 960 000
2015 tilinpäätös 30 387 000
2014 tilinpäätös 750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 4 964 000 euroa.

Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeelle myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 665 000 euroa.