Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 765 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin saapui noin 46 400 oikeusapuasiaa v. 2014. Saapuneista asioista 84 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryhmä (49 %). Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 47 900 asiaa ja v. 2016 noin 48 000 asiaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 12,9 päivää v. 2014. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen jonotusaika on 12 päivää v. 2015 ja 11 päivää v. 2016. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut edellisistä vuosista. Turvapaikanhakijoista yli puolet on hakenut julkista oikeusapua turvapaikka-asiaansa. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä yksityisille asiamiehille tehdään arvion mukaan 7 000 vuonna 2015 ja 7 500 vuonna 2016. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 36 800 päämiestä v. 2014. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 33 100 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 900 valitusta v. 2014. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista (lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 6 300 asiaa ja v. 2016 noin 6 400 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 9,2 kk v. 2014. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 10 kk v. 2015 ja 9,5 kk v. 2016. Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016:

Oikeusapu

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 46 734 47 700 47 700
Oikeusapuohjaus, kpl 7 127 8 000 8 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 23 354 31 000 32 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 115 120 125
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 473 500 505

Yleinen edunvalvonta

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 36 817 37 700 38 500
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 33 126 33 800 34 400
— edunvalvonta ostopalveluna 3 691 3 900 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 836 838 840
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 63 63

Kuluttajariitalautakunta

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 4 838 4 900 5 000
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 455 440 440
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 151 157 157
Käsittelyaika, kk 9,2 10,0 9,5

Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 64 729 65 276 65 965
Bruttotulot 28 355 5 200 5 200
Nettomenot 36 374 60 076 60 765
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 260    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 732    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 717 3 700 3 700
— muut tuotot 65 - -
Tuotot yhteensä 3 782 3 700 3 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 765 6 450 6 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 984 -2 750 -2 800
Kustannusvastaavuus, % 56 57 57

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 492 1 500 1 530
— muut tuotot 21 - -
Tuotot yhteensä 1 513 1 500 1 530
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 721 1 616 1 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -208 -116 -170
Kustannusvastaavuus, % 88 93 90

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 23 250 22 200 23 300
— muut tuotot 7 - -
Tuotot yhteensä 23 257 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot - 22 200 23 300
Tuotot yhteensä 23 257 22 200 23 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 026 28 900 30 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 769 -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 77 78

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (siirto momentille 25.01.20) -156
Siirto momentille 25.30.01 -400
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot 400
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 332
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -67
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -152
Palkkaliukumasäästö -227
Palkkausten tarkistukset 393
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1 742
Toimintamenojen tuottavuussäästö -300
Toimintamenosäästö (HO 2015) -867
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -59
Yhteensä 689

2016 talousarvio 60 765 000
2015 talousarvio 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 765 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 109 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 600 000 euroa turvapaikanhakijoiden oikeusturvamenoihin ja 13 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 504 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 109 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio -25 000
2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.