Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 017 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Korkeimpaan oikeuteen saapuvissa asioissa on havaittavissa sovellettavien oikeussääntöjen moninaistuminen, kuten eurooppaoikeuden ja muun kansainvälisen oikeuden kasvava merkitys. Sääntelyn ja muiden oikeuslähteiden lisääntyminen, muuttuminen ja juttujen monimutkaistuminen sekä lainsäädännön epäajantasaisuus vaikuttavat jatkuvasti lainkäytössä esiin tulevien kysymysten sisältöön ja prejudikaattitarpeisiin.

Korkeimpaan oikeuteen arvioidaan v. 2016 saapuvan 2 550 asiaa. Tavoitteena on, että valitusluvan myöntämistä tai epäämistä koskeva päätös annetaan mahdollisimman joutuisasti, jotta niissä asioissa, joissa valituslupaa ei myönnetä, ratkaisun lainvoimaisuus ei viivästy tarpeettomasti. Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoitteena on, että vuoden 2016 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään 70 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähintään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 617 2 350 2 350
— myönnetyt valitusluvat 122 130 130
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 136 130 130
— julkaistut ratkaisut 103 105 105
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 6,0 7,0 7,5
— valituslupa-asiat 4,8 6,0 7,0
— asiaratkaisut 21,1 21,0 20,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 3 439 3 950 3 750
— tuottavuus (asia/htv) 35 32 32

Korkeimman oikeuden päätöksistä lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 9 024 9 012 9 020
Bruttotulot 24 3 3
Nettomenot 9 000 9 009 9 017
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 758    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 757    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -215
Palkkaliukumasäästö -30
Palkkausten tarkistukset 54
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 282
Toimintamenojen tuottavuussäästö -45
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Vuokramenojen indeksikorotus 14
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -9
Yhteensä 8

2016 talousarvio 9 017 000
2015 talousarvio 9 009 000
2014 tilinpäätös 8 999 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 017 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 49 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 19 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 68 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -49 000
2016 talousarvio 9 017 000
2015 tilinpäätös 9 009 000
2014 tilinpäätös 8 999 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 49 000 euroa.