Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Riippumattomat sekä hyvin ja tehokkaasti toimivat tuomioistuimet ovat edellytys perus- ja ihmisoikeusvaatimusten mukaisen oikeusturvan toteutumiselle sekä oikeusvarmuudelle, jota vaaditaan niin talouselämässä kuin kansalaisten keskinäisten suhteiden järjestämisessä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttäminen sekä ristiriitojen selvittäminen tasapuolisin menettelyin ennalta asetettujen yleisten sääntöjen pohjalta edellyttävät hyvin toimivaa oikeusjärjestelmää.

Kansallisen lainsäädännön lisäksi oikeusturvatehtävistä on säädetty kansainvälisin sopimuksin. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin arvioi oikeuskäytännössään sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat kansainvälistä ihmisoikeussopimusta.

Tietotekniikan kehitys ja videoneuvottelulaitteiden käyttö antavat mahdollisuuden tehostaa työtä ja parantaa sähköisiä oikeuspalveluja. Lainkäytön laadun parannushankkeita on jatkettava sekä tuomioistuinten työmenetelmiä kehitettävä käyttäen hyväksi tietotekniikan tarjoama mahdollisuus. Vuonna 2016 tavoitteena on valmistella muutosjohtamista siten, että uudet työmenetelmät voidaan ottaa joustavasti ja tehokkaasti käyttöön uusien asiankäsittelyjärjestelmien valmistuessa.

Yleisissä tuomioistuimissa riita-asioiden määrät ovat kasvaneet. Suppealla haastehakemuksella vireille tulleita velkomusasioita on saapunut muutaman vuoden takaiseen nähden selkeästi enemmän. Pikaluottojen ja muiden pienten ja lyhytaikaisten luottojen antamiseen liittyvää lainsäädäntöä on tiukennettu. Erityisesti näihin luottoihin säädetty korkokatto vaikuttaa vähentäneen pikavippien antamiseen liittyvää yritystoimintaa, mikä puolestaan on vähentänyt käräjäoikeudessa vireille tulleiden suppeiden riita-asioiden lukumäärää. Asiamäärän arvioidaan kuitenkin v. 2016 olevan edelleen korkea muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Asiamäärään vaikuttaa edelleen huonona jatkuva taloustilanne.

Tuomioistuinten käsiteltäväksi tulee yhä useammin laajoja ja oikeudellisesti vaativia asioita sekä uudenlaisia oikeudellisia kysymyksiä. Yhtenä syynä tähän on EU-säädösten ulottuminen vähitellen yhä laajemmalle hallintolainkäytössä sekä yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Niin ikään puhtaasti kansallisessa lainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka vaativat perehtymistä ja tulkintaa tuomioistuimissa. Myös oikeusturvaa koskevat odotukset ovat kasvaneet. Kaikki tämä asettaa yhä suurempia vaatimuksia niin lainkäyttöjärjestelmän toimivuudelle kuin henkilöstön ammatillisille taidoillekin.

Jotta oikeudenkäynnit eivät pitkittyisi, on tärkeää, että voimavarat on kohdennettu oikein tuomioistuimille ja niitä käytetään tehokkaasti. Keskimääräiset käsittelyajat ovat tuomioistuimissa kohtuulliset, mutta osa oikeudenkäynneistä kestää liian pitkään. Oikeusturvan yhtäläisen saatavuuden kannalta on tärkeää, että yksikkökohtaiset käsittelyajat eivät samantyyppissä asioissa poikkea merkittävästi koko maan keskiarvosta ja että oikeudenkäynnin kokonaiskesto on kohtuullinen. Kokonaiskäsittelyajasta tulee ottaa vastuu asian käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa seuraamalla erityisesti kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneitä asioita ja edistämällä niiden nopeaa käsittelyä.

Tuomiopiirijakojen tarkoituksenmukaisuutta on tarkasteltava jatkossa, jotta voidaan luoda paremmat mahdollisuudet tuomioistuinten yleis- ja erityisosaamisen kehittämiseen yhä vaativammassa oikeusympäristössä. Myös henkilöstöresurssit voi helpommin kohdentaa tarkoituksenmukaisesti suuremmista tuomioistuinyksiköistä koostuvassa tuomioistuinrakenteessa. Käräjäoikeudet ottavat toiminnan suunnittelussa huomioon työryhmän esitykseen perustuvan mahdollisen verkoston uudistamisen.

Tavoitteena on myös kehittää tuomioistuinten tehtäväkenttää siten, että ne voivat keskittyä erityisesti tuomitsemistoimintaan oikeusturvan kannalta keskeisissä asioissa. Tavoitteena on valmistella riidattomien asioiden käsittelyn keskittämistä.

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään ja ratkaistaan rikosoikeudellista vastuuta koskevat syyteasiat sekä yksityisoikeudellisia oikeussuhteita koskevat riita-asiat ja hakemusasiat. Yleiset tuomioistuimet huolehtivat siten rikosvastuun toteuttamisesta kaikilla yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Ne vastaavat myös oikeussuojan antamisesta yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille niiden keskinäisissä suhteissa sekä myös suhteissa julkisyhteisöihin silloin, kun kysymys ei ole hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamisesta.

Hovioikeuksien käytössä olevan jatkokäsittelylupamenettelyn käyttöalaa laajennetaan 1.10.2015 lukien siten, että yhä useampi asia kuuluu jatkokäsittelylupasäännösten soveltamispiiriin. Menettelyn tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että voimavaroja kohdennetaan enemmän asioihin, joissa on selkeä oikeussuojatarve. Tavoitteena on kehittää hovioikeuksien toimintatapoja siten, että uudistuksen tavoitteet toteutuvat ja siitä saatavat hyödyt voidaan saavuttaa.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän (AIPA) kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, joka tukee tehokkaita työmenetelmiä ja mahdollistaa tuottavuuden parantamisen.

Hallintotuomioistuimilta haetaan muutosta viranomaisten eri hallinnonaloilla ja -tasoilla tekemiin päätöksiin. Hallinnossa tehdään vuosittain noin 20—30 milj. päätöstä, joista hallintotuomioistuimiin saapuu valitusasioina käsiteltäviksi noin 30 000 asiaa. Näistä noin 4 000 asiassa valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakutuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määrä on hallintopäätösten kokonaismäärään nähden vähäinen, mikä osoittaa, että hallinto toimii hyvin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, mutta myös muiden hallintotuomioistuinten ratkaisut ohjaavat koko julkisen vallankäytön lainmukaisuutta ja oikeusturvan toteutumista. Ratkaisuilla on myös vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn. Esimerkiksi verotusta ja taloudellista kilpailua, julkisia hankintoja, maankäytön suunnittelua, rakentamista ja liikenneyhteyksiä, ympäristölupa-asioita sekä ulkomaalaisasioita koskevilla ratkaisuilla on usein myös välittömiä kansantaloudellisia vaikutuksia. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on tärkeää turvata asioiden joutuisa käsittely ja päätösten oikeusvarmuus. Pitkät oikeusprosessit saattavat vaikuttaa heikentävästi kilpailukykyyn erilaisten investointipäätösten viivästyessä.

Aloitetaan hallintotuomioistuinten uuden toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän (HAIPA) toteutus.

Tietoja henkilöstöstä

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Yleiset tuomioistuimet      
Henkilöstömäärä, htv 2 479 2 480 2 430
Keski-ikä 46,6 46,0 46,0
Naisten osuus, % 69,7 69,0 69,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,3 8,0 8,0
       
Hallintotuomioistuimet      
Henkilöstömäärä, htv 671 680 720
Keski-ikä 47,8 47,0 47,0
Naisten osuus, % 71,0 70,0 70,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,5 8,0 8,0

Oikeusavun tavoitteena on, että jokainen saa tarpeellisen avun oikeudellisen ongelman ratkaisuun mahdollisimman aikaisin, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi heikko. Oikeusapua tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista. Valtion oikeusaputoimistojen tehtävänä on oikeusapupäätösten tekeminen ja asianajo oikeusapuasioissa. Valtion oikeusaputoimistoista kansalainen voi saada itselleen oikeudellisten asioiden hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusaputoimistojen käsittelemistä asioista keskimäärin 69 % hoidetaan korvauksetta ja osakorvausta vastaan oikeusapua annetaan 24 prosentissa asioista.

Oikeusaputoimistoissa hoidettavista asioista suurimman osan muodostavat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat. Oikeudenkäyntiasioissa julkista oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut yksityiset lakimiehet.

Vuonna 2015 valmistuu oikeusavun kokonaissuunnitelma oikeudellisen neuvonnan ja sähköisen asioinnin, vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien sekä julkisen oikeusavun kehittämisestä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa palveluja tuotetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin, monipuolisemmin eri palvelukanavia ja menetelmiä hyödyntäen, sekä palvelut ovat helposti kansalaisen saavutettavissa.

Oikeusaputoimistojen organisaatiorakenne uudistetaan. Oikeusavun sähköistä asiointipalvelua, kuten etäpalvelua ja sähköistä ajanvarausta kehitetään ja kansalaisia ohjataan käyttämään monipuolisesti eri palvelumuotoja. Arvioidaan ja kehitetään oikeusavun asianajoprosessia parhaiden käytäntöjen mukaiseksi.

Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika on lyhentynyt yhdellä päivällä ja on noin 13 päivää. Oikeusaputoimistojen ajanvarausjärjestelmän käytäntöjä kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että ajanvaraus on nykyistä joustavampaa ja nopeampaa sekä jonotusaika lyhyempi.

Yleisen edunvalvonnan asiakkaita ovat henkilöt, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia. Edunvalvojan toiminta on luonteeltaan yksityisoikeudellisten asioiden hoitoa, kuten sopimusten tekemistä, kirjanpitoa, sijoitustoimintaa, laskujen maksua ja etuuksien hakemista. Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja.

Kuluttajariitalautakunta toteuttaa oikeusturvaa antamalla kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välisiin sekä asuntoa koskeviin yksityisten välisiin erimielisyyksiin. Kuluttajariitalautakunta ennaltaehkäisee, sovittelee ja ratkaisee lautakunnan toimivaltaan kuuluvia riita-asioita puolueettomasti, asiantuntevasti ja taloudellisesti. Lautakunnan tavoitteena on joutuisa asian käsittely. Vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja periaatteellisesti tärkeillä täysistuntoratkaisuillaan lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta. Annetaan hallituksen esitys EU:n kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan direktiivin (2013/11/EU) täytäntöönpanemiseksi. Direktiivin voimaan saattamisen johdosta kuluttajariitalautakunnan sähköistä asiointia ja menettelytapoja kehitetään.

Tietoja henkilöstöstä

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Oikeusaputoimistot ja yleinen edunvalvonta      
Henkilöstömäärä, oikeusaputoimistot, htv 954 950 962
Keski-ikä 48,6 49,0 49,0
Naisten osuus, % 82,1 83,0 83,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,8 10,0 10,0
       
Kuluttajariitalautakunta      
Henkilöstömäärä, htv 32 32 32
Keski-ikä 45,1 45,1 45,1
Naisten osuus, % 56,8 57,0 57,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 15 15,0 15,0

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Tuomioistuinlaitoksen rahoitustilanne on ollut jo pitkään varsin kireä. Resurssien supistuminen on ollut erityisen ongelmallista siitä syystä, että rahoitus on vähentynyt selvästi nopeammin kuin toimintaa ohjaavan lainsäädännön uudistaminen. Resurssien niukkuudesta johtuen etenkin pääkaupunkiseudun tuomioistuimet ovat ruuhkautuneet, ja niihin on toistuvasti perustettu määräaikaisia virkoja tilapäisen budjettirahoituksen turvin. Myös eduskunta on osoittanut viime vaalikaudella ylimääräisiä resursseja helpottamaan pahiten ruuhkautuneiden tuomioistuinten tilannetta. Tilapäiset virat ovat sinänsä olleet välttämättömiä, mutta toisaalta ne ovat ongelmallisia tuomioistuinten toiminnan ja riippumattomuuden kannalta.

Valiokunta korostaa tuomioistuinten perusrahoituksen merkitystä ja sen saattamista tehtäviin nähden sellaiselle tasolle, että tuomioistuimet voivat huolehtia asianmukaisesti perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden asettamista tehtävistä. Rahoituksen ja tehtävien tulee olla myös sellaisella tasolla, ettei perustehtävien hoitamiseen tarvita vuodesta toiseen tilapäistä henkilöstöä.

Valiokunta korostaa erityisesti alempien oikeusasteiden osaamista ja resursointia, sillä niiden työn laatu heijastuu suoraan oikeusturvaan ja muutoksenhakutuomioistuinten työmäärään. Panostukset alempiin oikeusasteisiin nopeuttavat asioiden kokonaiskäsittelyaikaa ja tuovat valiokunnan käsityksen mukaan säästöjä muutoksenhakutuomioistuimissa.

Valiokunta pitää hyvänä, että tuomioistuinten menoja pyritään vähentämään laajentamalla jatkokäsittelylupamenettelyä. Lokakuun 1. päivänä 2015 voimaan tullut uudistus (LaVM 24/2014 vp — HE 246/2014 vp) merkitsee sitä, että aiempaa suurempi osuus hovioikeuteen tulevista asioista edellyttää nyt muutoksenhakulupaa. Tämän on arvioitu vähentävän työmäärää muutoksenhaussa siten, että siitä kertyisi vuositasolla 2 milj. euron säästöt, mikä on otettu vähennyksenä huomioon jo ensi vuoden talousarvioesityksessä.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin todettu, ettei tämän suuruisia säästöjä voida käytännössä saavuttaa vielä vuonna 2016, vaan säästöjen arvioidaan jäävän ensi vuonna noin 0,7 milj. euron suuruisiksi. Myös hallinto-oikeuksia koskevan oikaisuvaatimusmenettelyn laajentumisesta arvioidut säästövaikutukset on valiokunnan saaman selvityksen mukaan arvioitu liian suuriksi.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistusten toteutumista ja tuomioistuinten määrärahatarvetta seurataan ja että resursseja arvioidaan tarvittaessa uudelleen. Niukkenevien resurssien aikana on myös tärkeää, että uudistusten taloudelliset vaikutukset arvioidaan niin, että säästövaikutukset ovat käytännössä saavutettavissa.

Viime vaalikaudella talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta oli yksi hallituksen painopiste ja siihen osoitettiin vuosittain lisämäärärahaa. Myös ensi vuonna harmaan talouden torjuntaan osoitetaan lisäresursseja, mutta ne kohdistuvat vain poliisille ja syyttäjälaitokselle, kun taas tuomioistuinlaitoksen ja ulosottolaitoksen osalta talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan osoitettu lisärahoitus (yht. 2,9 milj. euroa) päättyy.

Valiokunta pitää tilannetta valitettavana, sillä lisäresurssien suuntaaminen vain käsittelyketjun alkupäähän johtaa helposti asioiden ruuhkautumiseen tuomioistuimissa ja ulosotossa, jolloin käsittelyketjun alkupäässä saavutetut hyödyt saatetaan menettää.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että täydentävässä talousarvioesityksessä Helsingin hallinto-oikeudelle ja Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on osoitettu lisäresursseja (7,7 milj. euroa) turvapaikkahakemuksia koskevien valitusten käsittelyä varten. Valiokunta pitää tärkeänä, että resurssien riittävyyttä seurataan ja että samalla etsitään keinoja prosessia nopeuttavien ja sujuvoittavien toimintatapojen kehittämiseen.

Valiokunta pitää myös perusteltuna, että käräjäoikeusverkostoa uudistetaan, jotta oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu voidaan varmistaa myös pitkällä aikavälillä. Tällöin on tarkoituksenmukaista muodostaa käräjäoikeuksista aiempaa suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia, millä voidaan hillitä kustannusten nousua ja parantaa työmäärän ja resurssien nykyistä tasaisempaa jakautumista.

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 017 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Korkeimpaan oikeuteen saapuvissa asioissa on havaittavissa sovellettavien oikeussääntöjen moninaistuminen, kuten eurooppaoikeuden ja muun kansainvälisen oikeuden kasvava merkitys. Sääntelyn ja muiden oikeuslähteiden lisääntyminen, muuttuminen ja juttujen monimutkaistuminen sekä lainsäädännön epäajantasaisuus vaikuttavat jatkuvasti lainkäytössä esiin tulevien kysymysten sisältöön ja prejudikaattitarpeisiin.

Korkeimpaan oikeuteen arvioidaan v. 2016 saapuvan 2 550 asiaa. Tavoitteena on, että valitusluvan myöntämistä tai epäämistä koskeva päätös annetaan mahdollisimman joutuisasti, jotta niissä asioissa, joissa valituslupaa ei myönnetä, ratkaisun lainvoimaisuus ei viivästy tarpeettomasti. Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoitteena on, että vuoden 2016 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään 70 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähintään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 617 2 350 2 350
— myönnetyt valitusluvat 122 130 130
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 136 130 130
— julkaistut ratkaisut 103 105 105
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 6,0 7,0 7,5
— valituslupa-asiat 4,8 6,0 7,0
— asiaratkaisut 21,1 21,0 20,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 3 439 3 950 3 750
— tuottavuus (asia/htv) 35 32 32

Korkeimman oikeuden päätöksistä lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 9 024 9 012 9 020
Bruttotulot 24 3 3
Nettomenot 9 000 9 009 9 017
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 758    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 757    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -215
Palkkaliukumasäästö -30
Palkkausten tarkistukset 54
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 282
Toimintamenojen tuottavuussäästö -45
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Vuokramenojen indeksikorotus 14
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -9
Yhteensä 8

2016 talousarvio 9 017 000
2015 talousarvio 9 009 000
2014 tilinpäätös 8 999 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 017 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 49 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 19 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 68 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -49 000
2016 talousarvio 9 017 000
2015 tilinpäätös 9 009 000
2014 tilinpäätös 8 999 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 49 000 euroa.

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 686 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehtyjä valituksia. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeuden kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Vuonna 2014 saapui 416 turvapaikka-asiaa. Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan kasvavan merkittävästi v. 2016. Tavoitteena on kuitenkin pitää keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa alle 8 kuukaudessa (8,1 kk v. 2014).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat ovat merkittäviä paitsi yksilön oikeusturvalle koko yhteiskunnan toimivuudelle. Päätöksillä ohjataan oikeus- ja hallintokäytäntöä. Korkeimman hallinto-oikeuden on voitava vastata oikeusturvatehtäväänsä ratkaisemalla muutoksenhakuasiat joutuisasti ja perustellusti sekä julkaisemalla päätöksiään.

Oikeusturvan kannalta vähimmäistavoitteena on, että korkein hallinto-oikeus voi ratkaista vähintään saman verran asioita, kun uusia tulee vireille. Valituslupaa lisäävät lainsäädäntömuutokset kohdistuvat määrällisesti pieniin asiaryhmiin, ja siirtymäsäännöksistä johtuen niiden vaikutus näkyy korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosien viiveellä.

Ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on niukoista voimavaroista huolimatta saatava pysymään enintään 12 kuukaudessa. Asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9 kuukaudessa. Yli 24 kuukauden käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odottavissa asioissa.

Tunnuslukutaulukko

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 4 272 3 700 5 500
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 11,3 12,0 11,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 489 2 970 2 650
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 44 39 43

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 600 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 10 644 10 919 12 696
Bruttotulot 12 10 10
Nettomenot 10 632 10 909 12 686
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 677    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 015    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot 1 700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -191
Palkkaliukumasäästö -38
Palkkausten tarkistukset 63
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 349
Toimintamenojen tuottavuussäästö -54
Toimintamenosäästö (HO 2015) -49
Vuokramenojen indeksikorotus 12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -11
Yhteensä 1 777

2016 talousarvio 12 686 000
2015 talousarvio 10 909 000
2014 tilinpäätös 10 970 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 386 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 700 000 euroa talousarvioesityksen 12 686 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän ennakoitua suuremmasta kasvusta. Tarkoitus on lisätä korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstövoimavaroja väliaikaisesti vuoden 2016 ajaksi.

Hallitus on antanut talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 71/2015 vp) laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 6 §:n muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa nykyistä suppeamman kokoonpanon käyttäminen ulkomaalaislain (301/2004) 6 luvussa tarkoitetuissa turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua sekä niihin liitännäisissä oleskelulupaa tai maastapoistamista ja maahantulokieltoa koskevissa valituslupa-asioissa, mikä pienentää lisäystarvetta 300 000 eurolla.


2016 talousarvio 15 386 000
2015 talousarvio 10 909 000
2014 tilinpäätös 10 970 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 386 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 67 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 17 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 84 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -67 000
2016 talousarvio 15 386 000
2015 tilinpäätös 10 909 000
2014 tilinpäätös 10 970 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 67 000 euroa.

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Perustetaan 1.4.2016 lukien yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tuomioistuinmaksulaiksi sekä talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Tuomioistuinmaksulain muutoksella on tarkoitus korottaa mm. oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusasioiden käsittelystä perittäviä maksuja sekä laajentaa maksullisuuden soveltamisalaa. Muutoksilla toteutetaan tuomioistuinmaksutulojen vähintään 20 prosentin kokonaisvastaavuus tuomioistuinten kokonaismenotasosta. Muutosten tuloja lisääväksi vaikutukseksi arvioidaan 15 milj. euroa vuodessa. Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2016.

Lokakuun alusta 2015 lukien tulee voimaan laki oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun muuttamisesta (386/2015). Muutoksenhakua koskevia säädöksiä muutetaan siten, että aiempaa suurempi osuus hovioikeuteen tulevista asioista kuuluu jatkokäsittelylupamenettelyn piiriin. Uudistuksen arvioidaan mahdollistavan vuositasolla 2 milj. euron kustannussäästöt. Muutoksen arvioidaan vähentävän työmäärää ja siten mahdollistavan lainkäyttöhenkilöstön virkojen vähentämisen. Säästöjä arvioidaan saatavan palkkausmenojen vähentymisen lisäksi hallinnon yleiskustannusten alentumisesta.

Hovioikeuksiin saapui yhteensä 10 176 asiaa v. 2014 (9 689 asiaa v. 2013). Saapuvien asioiden määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla v. 2016. Vuonna 2014 saapuneista asioista oli 37 % siviiliasioita ja 63 % rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt 5,8 kuukauteen. Asioista 60 % käsiteltiin alle 6 kuukaudessa ja 11 % viipyi hovioikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hovioikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 1,1 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2014. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot pienenevät. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksiin saapui v. 2014 noin 491 000 rikos- ja siviilioikeudellista asiaa. Siviilioikeudellisia asioita saapui noin 412 000, joista 85 % tuli vireille suppealla haastehakemuksella. Näitä ns. summaarisia asioita on viime vuosina ollut paljon ja taloudellisen tilanteen vuoksi asiamäärä säilynee korkeana.

Pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden. Yksinkertaiset rikosasiat voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta. Kirjallisesti ratkaistavien rikosasioiden osuuden arvioidaan v. 2016 olevan aiempien vuosien tasolla (n. 33 %).

Rikosasioiden pääkäsittelyn peruuntumisten osalta tavoitteena on, että peruuntumisosuus vähenee nykyisestä noin 20 prosentista. Istuntojen peruuntumistarpeen arvioidaan vähentyvän muun muassa videokuulemisia lisäämällä. Videoyhteyksien käytännöjärjestelyjä pyritään yhdenmukaistamaan asiaa selvittäneen työryhmän esitysten mukaisesti.

Vuoden 2014 lopussa vanhoja, yli vuoden vireillä olleita laajoja riita-asioita oli 3 235 kappaletta eli 38 % vireillä olevista laajoista riita-asioista. Tavoitteena on, että vanhojen asioiden osuus on v. 2016 tätä pienempi. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa v. 2014 oli 4,1 kuukautta ja pääkaupunkiseudun suurissa käräjäoikeuksissa 4,3—8,4 kuukautta. Vuonna 2016 tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista.

Vuoden 2014 lopussa yli vuoden vireillä olleita rikosasioita oli 2 877 kappaletta eli 16 % vireillä olevista asioista. Tavoitteena on, että vanhojen vireillä olevien asioiden osuus on v. 2016 tätä pienempi.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon. Keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9 kuukautta niissä asioissa, joissa esitutkinta ja syyteharkinta ovat kestäneet yhteensä yli kaksi vuotta. Sama tavoite koskee kaikkia rikosasioita ja tukee näin ollen harmaan talouden torjuntaohjelman tavoitteita. Varsinaisten rikosasioiden käsittelyyn kohdennetaan voimavaroja ruuhkautumisen välttämiseksi siten, että niitä ratkaistaan yhtä paljon kuin niitä saapuu.

Asiantuntija-avusteinen lasten huoltoriitojen sovittelumenettely otettiin käyttöön 1.5.2014 lukien koko maassa. Menettely vakinaistetaan ja sitä sovelletaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa v. 2016.

Hallinto-oikeuksiin saapui 20 488 asiaa v. 2014. Vuonna 2014 suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (30 %), ulkomaalaisasiat (17 %) ja verot (11 %). Vuonna 2016 asiarakenteessa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia aiempaan nähden.

Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,0 kuukautta v. 2014. Asioista 43 % käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa ja 24 % viipyi hallinto-oikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 1,3 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2014. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot säilyvät kohtuullisina. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista asioista pysyy alle 10 prosentissa (vuoden 2014 lopussa 1 723 asiaa eli 12 %).

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään ja niitä käsittelee yksinomaan Helsingin hallinto-oikeus. Turvapaikka-asioita saapui yli 1 000 v. 2014. Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan kasvavan merkittävästi v. 2016. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Vakuutusoikeuteen saapui 6 765 asiaa v. 2014 (6 696 v. 2013). Asiamäärän arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla.

Markkinaoikeuteen saapuneiden asioiden määrä tulee kasvamaan v. 2016, kun eurooppalaisen patenttituomioistuimen jaosto perustetaan markkinaoikeuden yhteyteen.

Työtuomioistuimeen on 2000-luvulla saapunut vuosittain 100—190 asiaa. Vuonna 2014 saapuneiden asioiden määrä oli 157 ja asiamäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla v. 2016.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 seuraavat alustavat arviot ja toiminnalliset tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 9 942 10 000 9 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 560 1 700 1 700
Tuottavuus (työmäärä/htv) 55 55 55
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 499 575 450 000 460 000
— Rikosasiat 54 246 60 000 60 000
— Laajat riita-asiat 10 513 10 500 10 500
— Summaariset asiat 360 517 300 000 300 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,1 3,8 4,0
— Laajat riita-asiat 10,1 10,0 10,0
— Summaariset asiat 2,5 2,5 2,5
— Velkajärjestelyasiat 5,8 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 632 640 650
Tuottavuus (työmäärä/htv) 115 120 125
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 19 727 21 400 24 400
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,0 8,0 7,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 094 1 080 1 100
Tuottavuus (työmäärä/htv) 74 73 73
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 6 760 7 000 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 13,1 12,0 12,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 167 1 100 1 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 65 68 68
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 941 700 950
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 4 124 5 000 4 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 21 16 20
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 191 180 180
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,2 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 5 001 5 400 5 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 22 21 21

Tuomioistuinten suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän noin 45,48 milj. euroa momentille 12.25.10. Niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista edellä mainitun lain perusteella maksuja peritään, voidaan maksuilla kattaa noin 49 %.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 248 436 248 210 255 323
Bruttotulot 713 500 500
Nettomenot 247 723 247 710 254 823
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 383    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 709    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet  
Hovioikeudet 37 500
Käräjäoikeudet 139 000
Työtuomioistuin 1 000
Yhteensä 177 500
   
Hallintotuomioistuimet  
Hallinto-oikeudet 37 300
Markkinaoikeus 4 000
Vakuutusoikeus 8 000
Yhteensä 49 300
   
Tietohallinto- ja muut menot 28 023
Yhteensä 254 823

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihanke (AIPA) (siirto momentilta 28.70.20) 6 000
Harmaan talouden torjunta -1 561
Jatkokäsittelylupauudistus (HO) -2 000
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asiat 2
Teollis- ja tekijänoikeusasioiden (IPR) keskittäminen markkinaoikeuteen -300
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -64
Turun HO:n (Akatemiatalo) peruskorjauksesta aiheutuva vuokramenojen kasvu 200
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot 2 800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -86
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2 623
Palkkaliukumasäästö -797
Palkkausten tarkistukset 1 412
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 6 391
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 234
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 124
Vuokramenojen indeksikorotus 345
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -248
Yhteensä 7 113

2016 talousarvio 254 823 000
2015 I lisätalousarvio 116 000
2015 talousarvio 247 710 000
2014 tilinpäätös 260 048 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 261 264 000 euroa.

Perustetaan 1.4.2016 lukien kolme hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kolme hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan neljännen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 254 823 000 euroon nähden on 6 441 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän ennakoitua suuremmasta kasvusta ja 1 441 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaation­hallintajärjestelmähankkeen (HAIPA) menoihin. Tarkoitus on lisätä hallinto-oikeuksien henkilöstövoimavaroja väliaikaisesti vuoden 2016 ajaksi.

HAIPA-hankkeen tavoitteena on hallinto- ja erityistuomioistuinten koko oikeusprosessiin liittyvän aineiston käsittely sähköisessä muodossa.


2016 talousarvio 261 264 000
2015 IV lisätalousarvio 150 000
2015 I lisätalousarvio 116 000
2015 talousarvio 247 710 000
2014 tilinpäätös 260 048 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa kaikkein ruuhkautuneimpien tuomioistuinten toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 262 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Perustetaan 1.4.2016 lukien kolme hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kolme hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 1 526 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.8.2016 lukien voidaan perustaa kaksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa ja yksi käräjätuomarin (T13) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa ja yksi käräjäoikeuden laamannin (T15) virka.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 226 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 752 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -1 526 000
2016 talousarvio 262 764 000
2015 tilinpäätös 247 976 000
2014 tilinpäätös 260 048 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 1 526 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.8.2016 lukien voidaan perustaa kaksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa ja yksi käräjätuomarin (T13) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa ja yksi käräjäoikeuden laamannin (T15) virka.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.12.2016 lukien voidaan perustaa yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio -100 000
2016 II lisätalousarvio -1 526 000
2016 talousarvio 262 764 000
2015 tilinpäätös 247 976 000
2014 tilinpäätös 260 048 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.12.2016 lukien voidaan perustaa yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 765 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin saapui noin 46 400 oikeusapuasiaa v. 2014. Saapuneista asioista 84 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryhmä (49 %). Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 47 900 asiaa ja v. 2016 noin 48 000 asiaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 12,9 päivää v. 2014. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen jonotusaika on 12 päivää v. 2015 ja 11 päivää v. 2016. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut edellisistä vuosista. Turvapaikanhakijoista yli puolet on hakenut julkista oikeusapua turvapaikka-asiaansa. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä yksityisille asiamiehille tehdään arvion mukaan 7 000 vuonna 2015 ja 7 500 vuonna 2016. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 36 800 päämiestä v. 2014. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 33 100 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 900 valitusta v. 2014. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista (lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 6 300 asiaa ja v. 2016 noin 6 400 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 9,2 kk v. 2014. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 10 kk v. 2015 ja 9,5 kk v. 2016. Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016:

Oikeusapu

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 46 734 47 700 47 700
Oikeusapuohjaus, kpl 7 127 8 000 8 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 23 354 31 000 32 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 115 120 125
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 473 500 505

Yleinen edunvalvonta

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 36 817 37 700 38 500
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 33 126 33 800 34 400
— edunvalvonta ostopalveluna 3 691 3 900 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 836 838 840
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 63 63

Kuluttajariitalautakunta

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 4 838 4 900 5 000
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 455 440 440
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 151 157 157
Käsittelyaika, kk 9,2 10,0 9,5

Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 64 729 65 276 65 965
Bruttotulot 28 355 5 200 5 200
Nettomenot 36 374 60 076 60 765
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 260    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 732    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 717 3 700 3 700
— muut tuotot 65 - -
Tuotot yhteensä 3 782 3 700 3 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 765 6 450 6 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 984 -2 750 -2 800
Kustannusvastaavuus, % 56 57 57

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 492 1 500 1 530
— muut tuotot 21 - -
Tuotot yhteensä 1 513 1 500 1 530
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 721 1 616 1 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -208 -116 -170
Kustannusvastaavuus, % 88 93 90

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 23 250 22 200 23 300
— muut tuotot 7 - -
Tuotot yhteensä 23 257 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot - 22 200 23 300
Tuotot yhteensä 23 257 22 200 23 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 026 28 900 30 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 769 -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 77 78

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (siirto momentille 25.01.20) -156
Siirto momentille 25.30.01 -400
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot 400
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 332
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -67
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -152
Palkkaliukumasäästö -227
Palkkausten tarkistukset 393
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1 742
Toimintamenojen tuottavuussäästö -300
Toimintamenosäästö (HO 2015) -867
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -59
Yhteensä 689

2016 talousarvio 60 765 000
2015 talousarvio 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 765 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 109 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 600 000 euroa turvapaikanhakijoiden oikeusturvamenoihin ja 13 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 504 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 109 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio -25 000
2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 67 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Momentille budjetoituihin yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 25.01.29.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Oikeusapu ja puolustus 61 400 000
Asianomistajan avustaminen 200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely 1 600 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 3 500 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 1 100 000
Yhteensä 67 800 000

Yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkioperusteista säädetään oikeusministeriön asetuksella (1212/2001). Palkkioita korotetaan 26 prosentilla 1.1.2016 lukien.

Vuonna 2014 yksityiset oikeusavustajat hoitivat noin 31 9001) oikeusapuasiaa. Yksityisille asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista 82 % kertyi yleisiltä tuomioistuimilta ja 12 % hallintotuomioistuimilta. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut edellisistä vuosista. Turvapaikanhakijoista yli puolet hakee julkista oikeusapua turvapaikka-asiaansa. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksistä 98 % tehdään yksityisille asiamiehille. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä on arvion mukaan 7 000 vuonna 2015 ja 7 500 vuonna 2016. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,2 milj. euroa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 6,4 milj. euroa. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 1,5 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisselvityksestä aiheutuneen konkurssimenettelyn kertaluonteinen vuoden 2015 talousarvion meno (Avilon Fibres Oy) -220
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot 8 000
Tasomuutos 15 000
Yhteensä 22 780

2016 talousarvio 67 800 000
2015 talousarvio 45 020 000
2014 tilinpäätös 60 456 245

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 70 800 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen 67 800 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän ennakoitua suuremmasta kasvusta.


2016 talousarvio 70 800 000
2015 IV lisätalousarvio 23 100 000
2015 talousarvio 45 020 000
2014 tilinpäätös 60 456 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 70 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Momentille budjetoituihin yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 25.01.29.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 500 000 euroa siirtona momentilta 25.01.29 arvonlisäveromenoihin ja vähennyksenä 2 200 000 euroa turvapaikanhakijoiden oikeusturvamenojen vähenemisen johdosta.

Siirrosta johtuen momentin päätösosan kolmas kappale on poistettu.


2016 II lisätalousarvio 4 300 000
2016 talousarvio 70 800 000
2015 tilinpäätös 65 109 777
2014 tilinpäätös 60 456 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Perustelujen enintään erän kasvu 1 100 000 eurosta 1 500 000 euroon aiheutuu julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuviin muihin konkurssimenettelyn menoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kohdentamisesta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio 4 300 000
2016 talousarvio 70 800 000
2015 tilinpäätös 65 109 777
2014 tilinpäätös 60 456 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.