Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

10. KriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Suomi osallistuu kansainväliseen kriisihallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein osana kansainvälistä vastuunkantoa ja yhteisen turvallisuuden rakentamista. Kriisinhallinnassa painotetaan kokonaisvaltaisuutta sekä niin sotilaallisenkin kuin siviilikriisinhallinnan roolia. Osallistumisella kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan vahvistetaan myös kansallista puolustuskykyä. Sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna 2016 olevan n. 690 henkilöä.

Sotilaallisessa kriisinhallintaosallistumisen alueelliset painopisteet ovat Libanonissa ja Afganistanissa, mutta myös muualla Lähi-idässä sekä Afrikassa. Suomen toiminnassa korostuu kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Operaatio-osallistumisen ohella pyritään panostamaan lisääntyvästi kriisinhallinnan koulutusosaamisen viemiseen. Tavoitteena on vahvistaa kehittyvien maiden omaa kriisinhallintakykyä, ml. Afrikassa.

Siviilikriisinhallinnassa osallistumisen alueelliset painopisteet ovat Ukrainassa, Afganistanissa, Kosovossa ja Georgiassa. Suomen osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, jossa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu Euroopan unionin operaatioihin. Etyjin siviilikriisinhallintaosuus on kasvanut Ukrainan konfliktiin liittyvän Etyjin SMM-monirointimission myötä.

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 49 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 190 000
05. Yhteiset menot 5 057 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 228 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 575 000
10. Atalanta-operaation menot 715 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 26 750 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 3 100 000
Yhteensä 49 000 000

Selvitysosa:Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2016. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2016 olevan noin 570 sotilasta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

Jatkossa vähennetään osallistumista sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin, keskittyen sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin. Tämän johdosta määrärahatarve vähenee vuodesta 2016 asteittain.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiempiin kehyspäätöksiin perustuvat muutokset -9 780
Siirto momentilta 27.30.20 6 000
Yhteensä -3 780

2016 talousarvio 49 000 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 5 847 000
2015 talousarvio 52 780 000
2014 tilinpäätös 54 215 220

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Määrärahaa saa käyttää:

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 190 000
05. Yhteiset menot 4 627 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 228 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 582 000
10. Atalanta-operaation menot 715 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 180 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 3 324 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 769 000
Yhteensä   49 000 000

Selvitysosa: Päätösosan kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5) ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosaa on täydennetty kansalliseen kriisinhallinnan veteraaniohjelmaan sisältyvästä veteraanikortista aiheutuvilla menoilla, joihin varataan 170 000 euroa käyttösuunnitelmakohdasta 09. Kortti on tarkoitus jakaa tunnustukseksi ja Valtiokonttorin sekä Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisiin palveluihin oikeuttavaksi tunnusvälineeksi noin 30 000 rauhanturva- ja kriisinhallintatoiminnan veteraanille. Menettely vastaa yleistä kansainvälistä käytäntöä.

Suomi jatkaa osallistumistaan UNIFIL-operaatioon Libanonissa marraskuuhun 2016 noin 300 sotilaan vahvuudella, minkä jälkeen vahvuus vähenee 170 sotilaaseen operaation suunnitteluperusteiden tarkennuttua. Talousarvioesityksessä suunnitteluperusteena oli käytetty 300 sotilaan vahvuutta joulukuuhun 2016 saakka. Talousarvioesitykseen nähden on edellisen perusteella käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa vähennetty 430 000 euroa rotaatiokoulutuksen kustannusten tarkennuttua ja käyttösuunnitelmakohdan 14. määrärahaa vähennetty 1 570 000 euroa. Talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmakohdan 18. määrärahaa lisätty 224 000 euroa operaation kustannusten laskentaperusteiden tarkennettua. Lisäksi talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmaan lisätty kohta 19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot, jolle on osoitettu 769 000 euroa 10 sotilaan ensimmäisen vaiheen operaatiolle kesään 2016 asti.

Talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmakohdan 09. määrärahaan lisätty 1 007 000 euroa edellä esitettyjen muutosten johdosta.


2016 talousarvio 49 000 000
2015 IV lisätalousarvio
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 5 847 000
2015 talousarvio 52 780 000
2014 tilinpäätös 54 215 220

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 49 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 190 000
05. Yhteiset menot 4 627 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 228 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 582 000
10. Atalanta-operaation menot 715 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 180 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 3 324 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 769 000
Yhteensä   49 000 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 7 446 000 euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 190 000
05. Yhteiset menot 5 792 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 678 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 570 000
10. Atalanta-operaation menot 715 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 180 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 244 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 2 692 000
Yhteensä 56 446 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmakohdan 08. lisäys aiheutuu operaatioon osallistumisvahvuuden säilymisestä noin 40 sotilaana koko vuoden 2016 ajan ja käyttösuunnitelmakohdan 18. lisäys aiheutuu operaation jatkumisesta ja vahventamisesta 50 sotilaalla syyskuusta 2016 alkaen. Käyttösuunnitelmakohdan 19. lisäys aiheutuu alustarkastusosaston osallistumisesta EUNAVFOR Sophia -operaatioon Välimerellä sekä operaatiossa toimivien esikuntaupseerien osallistumisen jatkamisesta elokuusta vuoden loppuun saakka. Käyttösuunnitelmakohdan 05. lisäys aiheutuu edellä ehdotettujen muutosten vaikutuksista kriisinhallinnan koulutukseen ja palautetilaisuuksiin. Tarvittavista lisämäärärahoista 1 012 000 euroa katetaan käyttösuunnitelman kohdasta 09.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
05. Yhteiset menot +1 165 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan +1 450 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin -1 012 000
18. Irakin koulutusoperaation menot +3 920 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot +1 923 000
Yhteensä 7 446 000

2016 II lisätalousarvio 7 446 000
2016 talousarvio 49 000 000
2015 tilinpäätös 49 205 991
2014 tilinpäätös 54 215 220

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 7 446 000 euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 190 000
05. Yhteiset menot 5 792 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 678 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 570 000
10. Atalanta-operaation menot 715 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 180 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 244 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 2 692 000
Yhteensä 56 446 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 035 000
05. Yhteiset menot 6 147 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 028 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihn 570 000
10. Atalanta-operaation menot 865 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 24 787 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 244 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 2 992 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 245 000
21. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot 148 000
Yhteensä 56 446 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle ehdotetaan 245 000 euron määrärahaa, sekä 21. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot, jolle ehdotetaan 148 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käyttösuunnitelmakohdassa 20. käytetty kolmea sotilasta seitsemäksi kuukaudeksi ja käyttösuunnitelmakohdassa 21. kahta sotilasta neljäksi kuukaudeksi. Käyttösuunnitelmakohdan 05. lisäys aiheutuu tarkentuneista rotaatiokoulutuksen kustannuksista ja käyttösuunnitelmakohdan 19. lisäys aiheutuu tarkentuneista palkkauskustannuksista. Käyttösuunnitelmakohdan 10. lisäys aiheutuu alustarkastusosaston osallistumisesta EUNAVFOR Sophia -operaatioon marraskuun 2016 loppuun asti. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohtien 04. , 08. ja 14. vähennyksillä operaatioiden suunnitteluperusteiden tarkennettua.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) -155 000
05. Yhteiset menot +355 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan -650 000
10. Atalanta-operaation menot +150 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot -393 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot +300 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) +245 000
21. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot +148 000
Yhteensä -

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio 7 446 000
2016 talousarvio 49 000 000
2015 tilinpäätös 49 205 991
2014 tilinpäätös 54 215 220

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusajan menot 2 345 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 035 000
05. Yhteiset menot 6 147 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 028 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihn 570 000
10. Atalanta-operaation menot 865 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 164 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 24 787 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 210 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 676 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 244 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 2 992 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 245 000
21. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot 148 000
Yhteensä 56 446 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 14 660 000
02. Vaalitarkkailijat 250 000
03. Rauhanvälittäminen 450 000
Yhteensä 15 360 000

Selvitysosa:Suomi on osallistunut siviilikriisinhallintaan viime vuosina 100—150 asiantuntijan vuotuisella vahvuudella. Nykyisellä määrärahatasolla tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen lähettämien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden lukumäärä keskimäärin 115—120 henkilöön.

Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.


2016 talousarvio 15 360 000
2015 talousarvio 15 360 000
2014 tilinpäätös 16 862 065

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi.


2016 talousarvio 15 360 000
2015 talousarvio 15 360 000
2014 tilinpäätös 16 862 065

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 14 660 000
02. Vaalitarkkailijat 250 000
03. Rauhanvälittäminen 450 000
Yhteensä 15 360 000