Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2014 tarkastettiin 2 127 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut.

Kanteluasiat

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
saapuneet 2 215 2 200 2 200
ratkaistut 2 443 2 200 2 200

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2014 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 5,1 viikkoa ja keskiarvo 18,8 viikkoa. Vuonna 2014 ns. seuraamusratkaisujen osuus on ollut 16 % selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
aloitteet 12 15 15
tarkastukset 8 10 10

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2014 yhteensä 13 seuraamusta.

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 3 286 5 000 5 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2014 vireille 66 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
       
saapuneet 588 600 600
tutkitut 690 600 600

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 660 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
OKV/VN-linnan remontin kertamenot (väistötila/muutto) 10
Palkkaliukumasäästö -13
Palkkausten tarkistukset 22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -18
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Yhteensä -39

2016 talousarvio 3 660 000
2015 talousarvio 3 699 000
2014 tilinpäätös 3 717 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 660 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 29 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -29 000
2016 talousarvio 3 660 000
2015 tilinpäätös 3 699 000
2014 tilinpäätös 3 717 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 29 000 euroa.